Naruszenie miru domowego

Czytaj Dalej

Mechanizm podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach domowych

Konsument jest zarówno podmiotowym jak i przedmiotowym punktem odniesie-nia tzn. że działalność marketingowa jest zorientowania na popyt oraz aktualnei przyszłe potrzeby nabywców. W praktyce marketingowej dla odpowiedniego kształ-towania zachowań konsumentów firmy mają do dyspozycji bogate instrumenta-rium...

Najczęstsze naruszenia kontraktu pracowniczego

W przypadku pozostałych naruszeń prawa, według inspektorów przyczyną stwierdzonych uchybień jest – z jednej strony - nieznajomość obowiązujących przepisów prawa pracy (zwłaszcza w firmach nie dysponujących wykwalifikowaną obsługą prawną), a z drugiej (w wielu przypadkach) - świadome ich naruszanie celem obniżenia kosztów pracy.

ŁAD SPOŁECZNY I JEGO NARUSZENIA

 

Trzy podstawowe typy zachowania się ludzi w grupie społecznej:

 

Zachowanie zgodne ze wspólnością wzorów i norm utrwalonych w psychice jednostek. Podleganie bezrefleksyjnym zwyczajom. Każdy członek społeczności zna swój udział

Zachowanie zbiorowe jest wynikiem oddziaływania różnych...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zagraniczna pomoc w wojnach domowych

Drugie stanowisko-dozwolone jest udzielanie pomocy jednej ze stron wojny domowej, gdy druga strona już taką pomoc od innego państwa otrzymuje,w celu zrównoważenia obcej przemocy i ochrony niepodległości państwa,w którym toczy się wojna domowa.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy

(Sprawa Frankovich i inni) – dla przypomnienia- Frankovich i inni wnieśli skargę przeciwko Włochom do sądu włoskiego z powodu braku transpozycji dyrektywy, która zobowiązywała kraj do stworzenia funduszu, z którego wypłacane będą pieniądze dla pracowników bankrutujących przedsiębiorstw Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy rezultat, który przewiduje dyrektywa nie może zostać osiągnięty w drodze wykładni prawo ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty prawodawcze

Kryteria pozwalające ustalić czy NARUSZENIE JEST WYSTARCZAJACO POWAŻNE (ocena w tym względzie należy każdorazowo do sądów krajowych, te kryteria musi sąd krajowy wziąć pod uwagę): Stopień jasności i precyzyjności naruszonej normy Zakres swobody oceny pozostawionej przez naruszoną normę organom państwowym lub wspólnotowym Zamierzony lub niezamierzony charakter popełnionego czynu lub wyrządzonej ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia

Trybunał stwierdził, ze, jeśli państwo członkowskie, które dokonało naruszenia postanowień prawa wspólnotowego przyznających prawa jednostkom, w czasie popełniania naruszenia nie miało prawnej możliwości wyboru lub miało ograniczone możliwości działania według swojego uznania lub nie miało ich wcale, to jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnoto­wego może być wystarczające do uznania, iż miało miejsce wystarczająco ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Republika Włoska Włoska ustawa wykluczała całkowicie odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa wspólnotowego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji, w sytuacji, gdy naruszenie to wynika z dokonanej przez ten sąd interpretacji przepisów prawa lub oceny okoliczności faktycznych i dowodów Ograniczyła tę odpowiedzialność do wypadków naruszenia ...

Małżeństwo - Ekonomika gospodarstwa domowego i rodziny

Poza gospodarstwem domowym podział pracy między mężem i żoną dokonuje się według podziału zajęć mężczyzn i kobiet. Podział pracy poza gospodarstwem domowym nie oznacza wcale, że mąż i żona gromadzą jedzenie i wytwarzają dobra dla swej rodziny, ale każde w inny sposób.

Małżeństwo - Podzielone gospodarstwo domowe w matrylokalnym prawie macierzystym

Większość tego, co zostało dotychczas powiedziane, odnosi się do małżeństwa opartego na jednolitym gospodarstwie domowym i związanego z reguły p a t r y -l o k a l n y m zamieszkaniem zarówno w prawie ojcowskim, jak i macierzystym.

Różne oblicza konsumpcji - O tym, iż prawdziwa konsumpcja odbywa się w zaciszu domowym, czyli konsumpcja ukryta

 „Życie domowe większości klas społecznych jest stosunkowo skromne w porównaniu  z wielkim splendorem publicznej części życia, która odbywa się na oczach obserwatorów”.

Wezwanie do usunięcia naruszeń w postępowaniu sądowoadministarcyjnym

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

Ekologia - Gospodarstwo domowe

Coraz częściej miasta uruchamiają "inteligentne" zbieranie odpadów, polegające na wstępnym sortowaniu przez mieszkańców ich domowych śmieci.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Wojna domowa w Rosji

Rewolucja i wojna domowa w Rosji pochłonęła kilka milionów ofiar.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Sytuacja Rosji po wojnie domowej

Kraj został odcięty od międzynarodowej wymiany handlowej wskutek blokady zastosowanej przez państwa zachodnie, a wojna domowa spowodowała niemal całkowite załamanie produkcji przemysłowej i transportu.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Wojna domowa i obalenie monarchii

Wyjazd Karola z Londynu zapoczątkował wojnę domową w Anglii. Król zgromadził wojska złożone z konserwatywnej szlachty, zwanej "kawalerami". Parlament zaś powołał armię, w której służyli głównie kupcy londyńscy i przedstawiciele nowej szlachty. Zwano ich "okrągłogłowymi", od krótko ostrzyżonych...

Rozbicie dzielnicowe - Wojna domowa

Nie udało się całkowicie wypełnić testamentu zmarłego władcy, gdyż w państwie rozpoczęły się konflikty między seniorem, Władysławem i juniorami. Nie wiadomo dokładnie, w jakim momencie doszło do sporu, jednak dokładnie wyłonił się on w 1141r, kiedy to juniorzy z matką chcieli sądzić o...

Rozbicie dzielnicowe - Wojny domowe w Wielkopolsce

Wielkopolska, którą po Mieszku Starym dziedziczył najstarszy jego syn, Władysław Laskonogi, stała się w 1206r. widownią ostrych konfliktów wewnętrznych. Ówczesny arcybiskup gnieźnieński, Henryk Kietlicz, idąc za wskazaniami papieża Innocentego III, podjął właśnie walkę o reformę...

Udział Niemiec w wojnie domowej w Hiszpanii w 1936 r.

Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39 pomiędzy nacjonalistami, a republikanami boje toczyły również oddziały innych państw.

Wojna domowa w Anglii

wojny domowej.