Narses (Bizancjum)

Narses (Bizancjum)

Czytaj Dalej

Bizancjum - ogólna historia

Ze wschodniej części imperium rzymskiego wykształciło się państwo zwane cesarstwem bizantyjskim, w którym powstała religia prawosławna. Jego stolica, Konstantynopol, przez stulecia pozostawała najwspanialszym miastem Europy.

Początkowo nazwa Bizancjum dotyczyła osady greckiej na europejskim brzegu...

Bizancjum wczesno – średniowieczne

Bizancjum jest to nazwa wschodniej części cesarstwa rzymskiego.

Obejmuje ona obszar prawie całego Półwyspu Bałkańskiego, Azję Mniejszą ,Syrię i Egipt.

Stolicą Bizancjum był Konstantynopol [obecnie Stambuł] zbudowany na miejscu dawnej kolonii greckiej Bizancjum stąd nazwa [cesarstwo bizantyjskie]...

Bizancjum - Próby odbudowy cesarstwa

Po katastrofie cesarstwa zachodniego, wschodnie było jeszcze zdolne w jakimś stopniu odbudować swoje siły militarne. W wieku VI cesarz Justynian podjął nawet próbę odzyskania władzy na terenie całego cesarstwa. Powiodła się ona częściowo; odebrał barbarzyńcom Italię, część północną Afryki z...

Bizancjum - Zmiany wewnętrzne. Powstanie Bizancjum

Cesarstwo przetrwało tak długi czas dzięki wewnętrznym przemianom, które wzmocniły jego siły i dopasowały jego struktury do nowej sytuacji. Państwo które powstało w VII-VIII w nazywamy Bizancjum. Zwiększył się zakres władzy cesarza, który poddał ścisłej kontroli potężnych właścicieli ziemskich...

Bizancjum - Stosunki gospodarcze

Miasta Bizancjum lepiej przeżyły kryzys schyłku starożytności niż miasta zachodniej Europy, w ekonomice też odgrywały większą rolę. Cesarz musiał brać pod uwagę głos ich najzamożniejszych mieszkańców na równi z głosami wielkich właścicieli ziemskich. Rzemiosło było tak słabo rozwinięte, że...

Bizancjum - Konstantynopol

Konstantynopol usytuowany był na trójkątnym cyplu, chroniony z dwóch stron morzem, osłonięty potężnym murem był bardzo trudny do zdobycia. Bazą jego zaopatrzenia była bogata Azja Mniejsza. Miasto to leżało na szlaku łączącym Morze Czarne z Egejskim. Cesarze ozdabiali miasto budując pałace i...

Bizancjum - Kościół i jego problemy

Kościół na terenach opanowanych przez Arabów zaczął tracić na znaczeniu. Działalność misyjna inicjowana przez władze kościoła bizantyjskiego przesunęła wydatnie na północ granice chrześcijańskiego świata. Nowe społeczności chrześcijańskie naśladowały formy organizacyjne kościoła...

Bizancjum - Spór ikonoklastyczny

W VIII wieku nastąpił kryzys dotyczący sporu o stosunek do świętych obrazów, czyli według greckiej terminologii ikon. Z jednej strony stali ikonodulowie, których cechowała głęboka część, do ikon, przekonanie o ich cudownej mocy, z drugiej ikonoklaści- burzyciele ikon. Pierwsi byli liczni przede...

Bizancjum - Kultura bizantyjska

Korzenie kultury bizantyjskiej tkwiły w kulturze starożytności, w większym stopniu niż to można powiedzieć o kulturze średniowiecza zachodniego. Szkoła bizantyjska pozostała szkołą typu antycznego, czytano tych samych autorów tyle tylko że w mniejszych dawkach silne były też wpływy ze wschodu.

Państwo Osmanów - Kres Bizancjum

Cesarstwo Bizantyjskie zdawało sobie sprawę że skazane jest na zagładę. Odżywały więc nadzieje krucjaty antytureckiej, a cesarze bizantyjscy zgodzili się na uznanie zwierzchnictwa papieża nad Kościołem wschodnim i zawarcie unii między oboma Kościołami w 1439 na soborze we Florencji. W 1444 armia...

BIZANCJUM

Gr. Byzantion, łac. Bysantium, od imienia Byzisa, przewodnika grupy kolonizatorów gr. z doryckiej Megary, ok. 660 pne. kolonia gr. na europejskim brzegu Bosforu; potem Konstantynopol, stolica cesarstwa rzymskiego, a od 39,5 wschodnio-rzymskiego; od 1453 - Istanbul; do 1923 stolica Turcji. Bizantyjski (o stosunku...

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego, prwdr. fragm. w „Krytyce" 1908, wyd. w Krakowie 1909, wyst. w Poznaniu 1967 w adaptacji S. Hebanowskiego i reż. M. Okopińskiego. Dramat osnuty na tle historii Bizancjum; akcja rozgrywa się w...

Bizancjum

Ze wschodniej części imperium rzymskiego wykształciło się państwo zwane cesarstwem bizantyjskim, w którym powstała religia prawosławna. Jego stolica, Konstantynopol, przez stulecia pozostawała najwspanialszym miastem Europy.

Początkowo nazwa Bizancjum dotyczyła osady greckiej na europejskim brzegu...

Kształtowanie się modelu stosunków między państwem a Kościołem w Bizancjum

 

Cezaropapizm

395 r – podział cesarstwa

Cesarz:

Namiestnik boży

Elementy hellenizmu i tradycji rzymskiej oraz wschodnich despocji

Umywa nogi starcom, odbywa procesję w niedziele palmową

Tron dwuosobowy – miejsce dla J.Ch. w święta siadał cesarz po lewej (czyli po prawicy), baldachim=niebo,zasłony...

Cesarstwo Rzymskie na Wschodzie (Bizancjum) w V - pocz. VII w: położenie zewnętrzne i przemiany wewnętrzne

WEWNĘTRZNE

-  silna drobnotowarowa gospodarka chłopska

-  wspólnoty terytorialne – metrokomie

-  wielkie latyfundia – Syria, Egipt, Afryka, feudalizacja

-  mała rola niewolnictwa – służba domowa, górnictwo

-  formy feudalnego podziału własności ziemi

*  kolonat

*  emfiteuza – dziedziczne prawa chlopa...

Przekształcenia ustrojowe i sytuacja gospodarcza w Bizancjum od wieku VII do X

-  u podstaw reform leżały potrzeby militarne

-  zrezygnowano z oddzielania władzy cywilnej i dowództwa wojskowego w prowincjach

-  okręgi administracyjno wojskowe  –  temy (w IX w.  –  35), dowódca: strateg

-  pełnia władzy strategów  –  postępująca feudalna decentralizacja (oprócz sądownictwa i...

Bizancjum a Arabowie w wiekach VII - X. Rywalizacja polityczna i wzajemne oddziaływania w sferze kultury

-  krótkotrwały triumf Herakliusza

-  rabunkowe wyprawy Arabów na Syrię, słaby opór monofizytów syryjskich

-  634 r. – klęska Bizancjum pod Jerozolimą

-  635 r. – zdobycie Damaszku przez Arabow

-  opanowanie Egiptu, 642 r. – upadek Aleksandrii

-  do 647 r.  –  opanowanie przez  Arabów Cyrenajki i...

Bizancjum - „Nowy Rzym”

 

Dzieje Bizancjum są kontynuacją i dalszym ciągiem historii Imperium Rzymskiego, choć przebiegają w innych warunkach politycznych i innej formacji społeczno- ekonomicznej- zacieśnienia do obszaru o przewadze greckiego elementu etnicznego. Zachowała się jednak ciągła linia rozwoju od Oktawiana...

Dynastia macedońska i odrodzenie potęgi Bizancjum

 

Okres dynastii macedońskiej, zapoczątkowanej przez Bazylego I, to największy rozkwit średniowiecznego Bizancjum. Największa rolę odgrywały tu wojny religijne ze światem islamu.

Rozkwit Bizancjum:

Bardas: Podczas wojny z emirem Meliteny kazał umieścić na tarczach żołnierzy wizerunki...

Bizancjum na Płw. Bałkańskim za rządów dynastii macedońskiej

 

Bazyli I narzucił zwierzchnictwo Słowianom na znacznych terenach Grecji, podporządkował sobie żupanów Serbii i książąt Chorwacji.

Zwycięski pochód Symeona zniweczył te podboje.

Za sukces uznano układ pokojowy Romana I Lakapenosa z następcą Symeona, Piotrem, pomimo że...