PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego

lub narracyjnego wprowadzający informację o okolicznościach (czas, miejsce, tło konfliktu, przeszłe dzieje postaci) poprzedzających właściwą —> fabułę; w utworach epickich zawiera zwykle —> przedakcję lub jej fragment.

GRY I ZABAWY

Bezik; Bierki; Cenzura (Cenzurowany); Cetno i licho; Ćwik 1; Drużbart; Dyngus-Śmigus; Fajerwerk; Karty; Kość (Kości); Kręgle; Kulig; Lajkonik; Mariasz; Palant; Palcat(y); Pamfil; Pasjans; Pikieta; Preferans; Prima Aprilis; Ramsz; Reduta; Rękawiczka; Skat; Szach(y); Szewc; Szlichtada; Szubienica (Szubieniczka); Ślepy (Ślepa babka); Świnia (Świnka); Warcaby; Wint; Wist; Zielony (Gra w zielone).

ROMANS, rozbudowany utwór narracyjny

Czerpano wątki fabularne z Biblii, —> żywotów świętych, —> apokryfów, przetwarzano i ubarwiano fikcją tematy wpisywane w oficjalny nurt dziejowy przez kronikarzy.

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych, których ośrodkiem jest jedna postać lub parę postaci wyodrębnionych z całego zbiorowiska osób przedstawionych ze względu na rodzaj wiążących je relacji (np.

Gra półsłówek

</font></small></strong> <table width"100%" border"0"> <tr> <td valign"top"><font face"tahoma, arial, Verdena, Helvetica"><small>Ali Baba zawladnie<br /> Ania gra moralnie<br /> as banalny<br /> Asia staje na daszku<br /> Asia stoi pod daszkiem<br /> bac sie w jesionce<br /> bajka dla Jasi<br /> bajka Jurka<br /> bajka to radosc dla Jozi<br /> balet na szelkach<br /> bala sie jechania<br /> banalne rodzenie<br /> bankier na ...

Przysięga w Sali do Gry w Piłkę

 

Serment du Jeu de Paume, dramatyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Wersalu, w pierwszym etapie rewolucji francuskiej.

Stan trzeci, wchodzący w skład Stanów Generalnych, zebrał się 17 VI 1789 pod przewodnictwem Jeana Bailly, przedstawiciela Paryża, i ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, uznając...

COMUNEROS POWSTANIE W NOWEJ GRA­NADZIE 1781.

W Nowej Granadzie (Ko­lumbia, Panama, Wenezuela i Ekwador) władze hiszpańskie dążyły do powiększenia dochodów króla poprzez ściągnięcie siłą zaległych podatków oraz podwyższenie po­datku od tytoniu i alkoholu.

RZYMSKIE WOJNY NA WSCHODNICH GRA­NICACH 20 p.n.e.-19 n.e.

Cesarz rzymski Oktawian (63 p.n.e.-14 n.e.) stale utrzymy­wał legiony rzymskie w odległych prowin­cjach wschodnich cesarstwa, które w dużym stopniu narażone były na zbrojne najazdy, zwłaszcza ze strony Armenii (stanowiącej w zasadzie kraj wasalny Rzymu) i niezależ­nej Partii. W 20 n.e. pasierb Oktawiana...

FABER FRANCISZEK GRE

ur. 4 IX 1821 w Kleczy Dolnejk. Wadowic, zm. 24 II 1868 w Odporyszowie k. DąbrowyTarnowskiej, duszpasterz, działacz charytatywny.

Do zakonu wstąpił 1845 w Krakowie; za udział w procesjizorganizowanej przez E. Dembowskiego 27 II 1846 z Krakowado Podgórza został aresztowany i uwięziony w Ołomuńcu(do...

GRY

(fr. jeux), grupa francuskich utworów dramatycznycho charakterze rei. i świeckim, pochodzących z XII i XIIIw. (—> dramat religijny I).

Do pierwszych g. należy Jeu d'Adam (Ordo repraesentationisAdae) z XII w., tryptyk, którego poszczególne części (kuszenie,upadek, ukaranie Adama i Ewy, zabicie Abla przezKaina...

GRA

Gra łą­czy się z wydatkowaniem energii fizycz­nej lub umysłowej, motywowanym nie bezpośrednią użytecznością, lecz przyje­mnością, jaką jednostka znajduje w samej tej czynności, którą jest gra. W grze wyróżnia się: a) graczy, czyli grupy o przeciwstawnych interesach, b) wypłatę gry, c) strategię gra­cza.

GRA JĘZYKOWA

Gra słów (Wortspiel) — wykorzysty­wanie brzmieniowego podobieństwa mię­dzy słowami dla uwydatnienia semanty­cznych relacji między nimi; jest ona pew­nym przypadkiem gry językowej, miano­wicie tej gry w stanie czystym.

Gra

Często symbol walki, bądź przeciwko innym ludziom, bądź przeciwko przeszkodom, które można pokonać zgodnie z określonymi regułami. Pierwotnie gry pozostawały najczęściej w związku z czynnościami sakralnymi. Niejednokrotnie rezultatowi gry przypisywano znaczenie magiczne lub prorocze.

W związku z...

Gra w szachy

Gra w szachy uchodzi np.

Teologia narracyjna

Teologia narracyjna wprawdzie pożytecznie naprawia dążenia do oderwania teologii od życia i kultu, potrzeba jej jednak krytycznych zasad umoż-liwiających ustalenie znaczenia i prawdy. Wśród chrześcijan wschodnich narracyjny wątek w teologii ocalał w liturgii i ikonach.

Gry dydaktyczne

W grze większe szanse ma ten, kto gra lepiej, kto mniej posługuje się metodą prób i błędów, a w większym stopniu potrafi przewidywać wynik swoich posunięć.

Koncepcja gry u H.G.Gadamera

Gra, aby zaistnieć, urealnić się, „posługuje się” grającym - medium. Gra wymaga współgrającego.

Zabawy i gry orientacyjno-porządkowe

Zabawa 1 Uczenie dzieci ustawienia w szeregu, dwuszeregu, w rzędzie oraz dzielenia się na grupy i ustawienia się w kolumnie. Przeliczanie dzieci(rodzaje). Zabawa 2 Pająk i muchy Liczba uczestników-dowolna Boisko-dowolne Przybory-zbędne Ustawienie-luźna gromadka Przebieg zabawy- Dzieci biegają w luźnej gromadce naśladując bzykaniem i brzęczeniem latające muchy. Na sygnał słowny-?pająk?- zastygają w bezruchu, jedno zaś z nich lub nauczyciel-pająk wychodzi na łowy i ...

Razem przeciwko agresji-gry i zabawy przeciw agresji.

Cele dydaktyczne : - Rozwijanie umiejętności pracy w grupach. - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w klasie. - Uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa. - Zwiększenie zaufania uczniów do siebie w sytuacjach potencjalnej przemocy. - Nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach. - Ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję. - Rozwijanie przez dzieci i młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć. Pomoce wykorzystywane podczas ...

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku szkolnym.

Jest to gra niewymagająca żadnych przyborów, ani specjalnie przygotowanego boiska. Gra rozpoczyna się od tego, że luźna gromadka dzieci stoi przy pewnych obiektach (np.