Narracyjna gra fabularna

Czytaj Dalej

POJĘCIE GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

Gra dydaktyczna charakteryzuje się następującymi wyborami reguł: wykonanie posunięcia zgodnego z regułami gry wymaga wykonania operacji, której wykonanie stanowi bezpośredni cel nauczania, każde udoskonalenie strategii gry jest związane z odkryciem właściwości lub zależności, której poznanie stanowi bezpośredni cel nauczania.

ISTOTA GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

Zadaniem nauczyciela jest więc tworzenie takich sytuacji, aby zachęcić do działania, wysiłku intelektualnego (uczenia się) graczy.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry planszowe

Przykładem takiej gry może być gra polegająca na podejmowaniu decyzji w zakresie produkcji w zależności od sprzedaży w danym okresie.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry decyzyjne

Gry te często zwane są grami kierowniczymi, grami przemysłowymi lub grami ekonomicznymi.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry symulacyjne

Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu”.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry funkcyjne

Granice między poszczególnymi rodzajami gier są bardzo płynne, wszystkie rodzaje gier mają bardzo wiele wspólnych cech, dlatego dyskusja która z nich jest lepsza jest bezprzedmiotowa.

GRY DYDAKTYCZNE

Jednym z zadań nauczyciela w procesie nauczania jest zorganizowanie przyjaznego dla ucznia środowiska uczenia się, a w nim najkorzystniejszych sytuacji dydaktycznych na miarę posiadanego zasobu wiedzy pedagogicznej. Tworząc środowisko dydaktyczne nauczyciel powinien pamiętać, że najskuteczniejszą metodą...

Gry dydaktyczne – ogólna charakterystyka

W pierwszym znaczeniu oznacza ono, iż gra jest narzędziem za pomocą którego chcemy osiągnąć jakiś cel w pracy z uczniami i dlatego wykorzystywana jest w celowo zorganizowanym procesie dydaktycznym czyli w nauczaniu zinstytucjonalizowanym. Najczęściej jest to gra umysłowa, której celem jest rozwijanie zdolności poznawczych.

Pojęcie gry dydaktycznej

Gry dydaktyczne to rodzaj metod nauczania – należących do grupy metod problemowych, które organizują treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji, w celu zbliżenia procesu poznawczego ucznia do poznania bezpośredniego, dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem.

Opisz tzw. Metodę sytuacyjną. Jakie widzisz możliwości i ograniczenia w stosowaniu gry dydaktycznej we współczesnej szkole

Służy wyrabianiu u uczniów umiejętności dokonywania wszechstronnej analizy problemów składających się na tzw. sytuację trudną, a także podejmowania na tej podstawie odpowiednich decyzji oraz wskazywania przewidywanych następstw poczynań zgodnych z tymi decyzjami.

Gry dydaktyczne i ich stosowanie na zajęciach edukacyjnych

      Gra funkcyjna to postępowanie dydaktyczne, w którym przez opis przypadku (przygotowany przez nauczyciela), zostają przydzielone określone role graczom, którzy próbują rozwiązać sytuacje problemową o charakterze konfliktu.

Proszę scharakteryzować grę stymulacyjną?

To najbardziej popularna gra dydaktyczna, wdrażająca uczniów do wszechstronnej analizy problemów będących dla kogoś problemami rzeczywistymi.

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą symulacyjną

Lekcja, której główną metodą jest gra symulacyjna może mieć następujący przebieg: czynności organizacyjne, pogadanka wstępna, prezentacja sformułowanie problemu lub problemów, przeprowadzenie symulacji, ocena przebiegu symulacji, podsumowanie przebiegu symulacji Wykorzystanie: samoloty, wojsko, służby ratownicze, szkolnictwo zawodowe, np.

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą sytuacyjną

Metoda sytuacyjna- przedstawienie uczniom sytuacji trudnej (autentycznej lub fikcyjnej) i poszukiwanie rozwiązania optymalnego dla tej sytuacji. Nauczyciel musi przygotować opis sytuacji, precyzyjnie określający problem.

Do prezentacji tego opisu uczniom wykorzystuje się metody słowne, najczęściej jest to...

Wyjaśnij pojęcie narracyjnej tożsamości

Narracyjna tożsamość pozwala jednostce zrozumieć siebie jako podmiot zmieniający się i podmiot w zmieniających się sytuacjach. Narracyjne konstruowanie pewnych znaczeń oraz spójnego obrazu siebie może być dla jednostki ważnym psychologicznym wyzwaniem.

MIT, opowieść o stałej osnowie fabularnej

MIT, opowieść o stałej osnowie fabularnej, będąca przekazem wyobrażeń danej społeczności o pochodzeniu, naturze i przeznaczeniu świata i człowieka.

OBRAZKI, fabularne utwory poet. M. Konopnickiej

OBRAZKI, fabularne utwory poet. Materiałem fabularnym O.

OPOWIEŚĆ, utwór narracyjny prozą

OPOWIEŚĆ, utwór narracyjny prozą, zbliżony do —> opowiadania, lecz o bardziej zwartej kompozycji.

POWIASTKA, niewielki utwór narracyjny prozą lub wierszem

POWIASTKA, niewielki utwór narracyjny prozą lub wierszem, będący rodzajem pouczenia zwróconego gł. Grajnerta, Z.

GRA

Gra słów żartobliwe wyzyskanie identyczności a. Gra w karty, fr. Akcja rozgrywa się na karcianym stoliku, na którym same karty grają w pokera. Gra w zielone zob.