Narodziny gwiazdy

Czytaj Dalej

EWOLUCJA GWIAZD - NARODZINY GWIAZDY I PROTOGWIAZDA

Pod wpływem własnej grawitacji obszar podwyższonej gęstości zapada się, staje się coraz gęstszy i gorętszy, by ostatecznie, po zapoczątkowaniu reakcji termojądrowych przeobrazić się w jedną lub więcej gwiazd: protogwiazdę/-zdy.

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstanie zjawisk propagandy - kształtuje się ona głównie we Francji i Anglii. Narzędziem masowego przekazu staje się czasopiśmiennictwo - wydawano...

Narodziny nowozytnej propagandy politycznej w dobie oswiecenia

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodza sie rozmaite instytucje dreczace nas po dzis dzien. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowaly powstanie zjawisk propagandy - ksztaltuje sie ona glównie we Francji i Anglii. Narzedziem masowego przekazu staje sie czasopismiennictwo - wydawano periodyki...

Gwiazda w reklamie komercyjnej

 

 Twarz człowieka na zdjęciu reklamowym jest bardzo ważnym czynnikiem wywierania wpływu przez reklamę. Tak naprawdę wystarczy młoda, piękna i szczęśliwa buzia, aby spowodować chęć utożsamienia się i przez to osiągnąć cel. Człowiek ma nieświadome założenie "dobrze wyglądający = dobry"...

Narodziny i rozwój futuryzmu

Różnorodność rosyjskiej poezji futurystycznej powodujejej wewnętrzny rozłam: podział na  e g o f u t u r y z m (pogodzony z tradycją, kawiarniany,zabawowy) i  k u b o f u t u r y z m: brutalnie antytradycjonalistyczny, odważnie ekspery-mentujący, wzorujący się na widzeniu zgodnym z propozycjami malarskimi francuskiego k ub i z m u (stąd „kubo – ”), pełen goryczy, napastliwy, głoszący kres starego i narodziny no-wego świata,

Narodziny V Republiki Francuskiej

- Parlament został wyłączony z prac nad konstytucją. Jej przygotowanie było dziełem wyłącznie rządu 

- W kilka miesięcy została napisana konstytucja

- 28 września 1958r. referendum, w którym społeczeństwo przyjęło go ogromna ilością głosów (głosowało ok. 85% uprawnionych)

- Konstytucja...

Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii

W społ. wczesnego kapitalizmu pojawiła się konieczność regulowania i kontrolowania życia społ., która dała początek socjologii. Reformatorzy społ. podejmowali wysiłki aby łagodzić konflikty społ. wynikające głównie z niesprawiedliwości społ. Pojawiła się ankieta, czyli narzędzie socjologów...

Jak rodzą się gwiazdy?

Co jakiś czas fragmenty chmury zaczynają się łączyć, ściśnięte zapewne wybuchem ginącej gwiazdy lub przyciąganiem pobliskich gwiazd.

Słońce - nasza gwiazda dzienna

Słońce jest takie, jak miliony gwiazd we Wszechświecie. 500 km), zalicza się do mniejszych gwiazd.

EWOLUCJA GWIAZD - GWIAZDA CIĄGU GŁÓWNEGO

90% gwiazd przypada na szerokie pasmo ciągu głównego.

EWOLUCJA GWIAZD - PULSAR I GWIAZDA NEUTRONOWA

10 km, to gwiazda wówczas przestaje się zapadać. Niektóre gwiazdy neutronowe obserwujemy jako pulsary, które wysyłają dwie wiązki promieniowania świetlnego.

Od poczęcia do narodzin

ZAPŁODNIENIE

Zapłodnienie to połączenie się plemnika z komórką jajową.

Bezpośrednio po ejakulacji plemniki rozpoczynają wędrówkę w kierunku komórki jajowej. Plemnik jest zdolny do zapłodnienia przez 48 do 72 godzin. Plemniki pokonują kanał szyjki macicy dzięki ruchom własnej

witki, natomiast...

Narodziny islamu i jego wpływy we współczesnym świecie

Islam [arabskie 'poddanie się woli Boga'], jedna z trzech wielkich religii monoteistycznych, przyjął się na skutek podbojów na rozległym obszarze rozciągającym się od Hiszpanii po Indie. Wystarczyło zaledwie

jedno stulecie, aby zapoczątkował nową, wspaniałą cywilizację. W VII w. n.e. Półwysep...

Kazimierz Jagiellończyk - URODZONY POD ZŁĄ GWIAZDĄ

Kazimierz Jagiellończyk urodził się 29 listopada 1427 r. Był trzecim synem Władysława Jagiełły i królowej Zofii córki kniazia ruskiego Andrzeja Holszańskiego

Według czeskiego astrologa niepomyślne były rokowania co do życia potomka Jagiełły , jednak czas pokazał że Kazimierz Jagiellończyk był...

Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie

Jaka była jednak przyczyna narodzin tego fenomenu?

Narodziny ruchu ludowego

Chłopi polscy stanowili tę warstwę, która najpóźniej budziła się do życia społecznego i politycznego. Złożyło się na to szereg przyczyn, między innymi późne zniesienia poddaństwa i uwłaszczenie. Najszybciej przebudzili się chłopi galicyjscy, chociaż ich położenie materialne było w porównaniu z...

Narodziny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Zasadniczy przełom w kwestii zmiany stosunku do instytucji ombudsmana nastąpił dopiero na początku lat 80-tych na co zasadniczy wpływ wywarły wydarzenia społeczne i polityczne roku 1980 i początki 1981. Niestety wprowadzenie w grudniu 1981 r stanu wojennego spowodowało do 1983 wstrzymanie tej idei. W maju...

Narodziny prawa administracyjnego

Feudalizm aż do XVIII w cechowała administracja o niewielkim zakresie. W XVIII w organizacja i działalność prawa były w dużej mierze regulowane przez prawo. Dopiero w XIX w działalność administracji została poddana prawu,prawo to miało wiązać dwustronnie państwo i obywatela urzeczywistniając zasadę...

Poinsecja (gwiazda betlejemska)

Ta niewymagająca roślina jest nazywana gwiazdą betlejemską lub wilczomleczem pięknym.

Ile czasu może zająć podróż do najbliższej gwiazdy?

Albo uda się skonstruować nowe typy silników, które będą w stanie nadać pojazdom wielkie prędkości, albo podróż do gwiazd będzie wielopokoleniową epopeją.