Narodziny Rusi

Czytaj Dalej

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstanie zjawisk propagandy - kształtuje się ona głównie we Francji i Anglii. Narzędziem masowego przekazu staje się czasopiśmiennictwo - wydawano...

Narodziny nowozytnej propagandy politycznej w dobie oswiecenia

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodza sie rozmaite instytucje dreczace nas po dzis dzien. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowaly powstanie zjawisk propagandy - ksztaltuje sie ona glównie we Francji i Anglii. Narzedziem masowego przekazu staje sie czasopismiennictwo - wydawano periodyki...

Narodziny i rozwój futuryzmu

Różnorodność rosyjskiej poezji futurystycznej powodujejej wewnętrzny rozłam: podział na  e g o f u t u r y z m (pogodzony z tradycją, kawiarniany,zabawowy) i  k u b o f u t u r y z m: brutalnie antytradycjonalistyczny, odważnie ekspery-mentujący, wzorujący się na widzeniu zgodnym z propozycjami malarskimi francuskiego k ub i z m u (stąd „kubo – ”), pełen goryczy, napastliwy, głoszący kres starego i narodziny no-wego świata,

Narodziny V Republiki Francuskiej

- Parlament został wyłączony z prac nad konstytucją. Jej przygotowanie było dziełem wyłącznie rządu 

- W kilka miesięcy została napisana konstytucja

- 28 września 1958r. referendum, w którym społeczeństwo przyjęło go ogromna ilością głosów (głosowało ok. 85% uprawnionych)

- Konstytucja...

Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii

W społ. wczesnego kapitalizmu pojawiła się konieczność regulowania i kontrolowania życia społ., która dała początek socjologii. Reformatorzy społ. podejmowali wysiłki aby łagodzić konflikty społ. wynikające głównie z niesprawiedliwości społ. Pojawiła się ankieta, czyli narzędzie socjologów...

EWOLUCJA GWIAZD - NARODZINY GWIAZDY I PROTOGWIAZDA

Gwiazdy rodzą się grupowo, wewnątrz chmur gazowo-pyłowych – gł. zawierających wodór - tj. mgławic (m.in. planetarnych). Proces powstawania gwiazdy rozpoczyna się, gdy np. w wyniku fali uderzeniowej, spowodowanej wybuchem supernowej, w mgławicy wystąpi lokalna, grawitacyjna fluktuacja gęstości.

Gwiazda...

Od poczęcia do narodzin

ZAPŁODNIENIE

Zapłodnienie to połączenie się plemnika z komórką jajową.

Bezpośrednio po ejakulacji plemniki rozpoczynają wędrówkę w kierunku komórki jajowej. Plemnik jest zdolny do zapłodnienia przez 48 do 72 godzin. Plemniki pokonują kanał szyjki macicy dzięki ruchom własnej

witki, natomiast...

Narodziny islamu i jego wpływy we współczesnym świecie

Islam [arabskie 'poddanie się woli Boga'], jedna z trzech wielkich religii monoteistycznych, przyjął się na skutek podbojów na rozległym obszarze rozciągającym się od Hiszpanii po Indie. Wystarczyło zaledwie

jedno stulecie, aby zapoczątkował nową, wspaniałą cywilizację. W VII w. n.e. Półwysep...

Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie

Jaka była jednak przyczyna narodzin tego fenomenu?

Narodziny ruchu ludowego

Chłopi polscy stanowili tę warstwę, która najpóźniej budziła się do życia społecznego i politycznego. Złożyło się na to szereg przyczyn, między innymi późne zniesienia poddaństwa i uwłaszczenie. Najszybciej przebudzili się chłopi galicyjscy, chociaż ich położenie materialne było w porównaniu z...

Narodziny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Zasadniczy przełom w kwestii zmiany stosunku do instytucji ombudsmana nastąpił dopiero na początku lat 80-tych na co zasadniczy wpływ wywarły wydarzenia społeczne i polityczne roku 1980 i początki 1981. Niestety wprowadzenie w grudniu 1981 r stanu wojennego spowodowało do 1983 wstrzymanie tej idei. W maju...

Narodziny prawa administracyjnego

Feudalizm aż do XVIII w cechowała administracja o niewielkim zakresie. W XVIII w organizacja i działalność prawa były w dużej mierze regulowane przez prawo. Dopiero w XIX w działalność administracji została poddana prawu,prawo to miało wiązać dwustronnie państwo i obywatela urzeczywistniając zasadę...

Narodziny

Narodziny dziecka odbywają się w różnych oko­licznościach. Znacznie ważniejsza niż sposób porodu jest reakcja rodziców i miejscowej społeczności na narodziny nowego członka rodziny i społeczeń­stwa.

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte, sztuka J.

Narodziny opery

Opera, wyszukana forma dramatu muzycznego, pojawiła się w renesansowych Włoszech i traktowana była początkowo jako bardzo elitarna forma rozrywki. Niebawem jednak zyskała sobie szeroką publiczność w całej Europie.

Opera jest rodzajem dramatu, w którym cały tekst jest śpiewany przy...

Narodziny powieści

Niezwykła parodia Historia rozpoczyna się od poczęcia Tristrama Shandy i doprowadza czytelnika do chwili jego narodzin.

Narodziny kapitalizmu

Między rokiem 1500 a 1750 w Europie Zachodniej miał miejsce istotny postęp społeczno-gospodarczy. Handel kwitł, miasta nieprzerwanie rozwijały się. W ten sposób przygotowany został grunt dla późniejszej rewolucji przemysłowej.

Rozwój gospodarczy Europy nie przebiegał bez zakłóceń. Po postępach...

Państwo a cerkiew na Rusi i w Moskwie

 

III Rzym – mesjanizm rosyjski, eurazjatyzm; koncepcja przeniesienia Konstantynopola do Moskwy

1453 r. – upadek Konstantynopola; 30 lat później odrzucenie jarzma tatarskiego,interpretacja tych wydarzeń jako nieprzypadkowcyh. Bóg ukarał Konstantynopol za paktowanie z wrednymi schizmatyckimi...

Opanowanie Rusi przez Mongołów

  -  uderzenie Mongołów na Połowców  –  odsiecz władcy Halicza  –  Mścisława Udałego  –  klęska Rusi nad Kałką -  1237 r.

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI RUSI

 

Latopis kijowski z początków XII w.,  opisując dzieje Słowiańszczyzny wschodniej, zaliczył do niej następujące plemiona: Słowenów nad jeziorem Ilmeń, Krywiczów nad górnym Dnieprem, Połoczan nad Górną Dźwiną, Dregowiczów nad górnym Niemnem, Drewlan nad Prypecią, Polan nad środkowym Dnieprem...