Narodowy zabytek kultury Republiki Czeskiej

Czytaj Dalej

System podatkowy Republiki Czeskiej

Przedmiotem podatku jest - nabycie majątku poprzez odziedziczenie: • nieruchomości - wyłącznie na terytorium Republiki Czeskiej • nieruchomości - jeżeli spadkodawca był obywatelem Republiki Czeskiej posiadającym tu stałe miejsce zamieszkania - opodatkowaniu podlega cały majątek ruchomy, w pozostałych przypadkach tylko przedmioty w Republice Czeskiej.

Początki dziejów Rzymu,republika rzemska

Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Słówka - zabytki

Sehenswürdigkeit, en- zabytek, Besichtigen-zwiedzać, die Romanische Kirche-romański kościół, Stadttor-brama miejska, das Museum-muzeum, die Philharmonie-filcharmonia, Altstadt-starowka, der Kölner dom-katedra, stattfinden-odbywać się, Bedeutend-znaczący, der zushauter-widz, Weltberühmte-sławne na cały świat, echt-prawdziwa, karnevalsumzug-pochód karnawałowy, fishmarkt- targ rybny, die Kölner altstadt wurde in den achtziger ...

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Sztuka miała utrwalać kulturę narodową, dlatego postulowano, by miała ona wybitnie narodowe piętno. Interesowano się więc kulturą ludową, szukano w niej narodowych tradycji, nawiązywano do niej, utrwalano muzykę, pieśni, poezję ludową.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Dyskusje na temat mitów romantycznych w następnych epokach a) kult bohaterów narodowych u E.

Tragizm powstań narodowych.

Obraz towarzystwa stolikowego, które nie jest zainteresowane losami państwa, kulturą i tradycjami polskimi. Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Posiadano wspólny język, wspólne zwyczaje, religię oraz zaczęto odczuwać odrębność kulturową od innych narodowości, właśnie dzieki rozbudowanym kontaktom z zagranicą.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Słowackiego Zygmunt Krasiński wywodził się z arystokracji, w "Nie-Boskiej komedii" nie mamy ukazanej walki narodowo wyzwoleńczej, jest tam natomiast obraz rewolucji społecznej, której - pod wpływem wydarzeń Rewolucji Francuskiej - obawiały się najbogatsze warstwy społeczeństwa.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok   Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok.

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Odtąd zaczęły powstawać liczne redakcje żywota świętego Aleksego, spisywane po łacinie i w językach narodowych. Usiłował wszczepić wyższą kulturę bycia współczesnym mu Polakom, wraz z rycerskim kultem dla kobiety.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia – między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski – obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA POJĘCIE KULTURY JĘZYKA Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne.

KOMUNIKACJA LITERACKA - Kultura literacka

Dana kultura literacka zakłada określony rodzaj rozumienia roli pisarza, traktując go — przykładowo —jako przewodnika duchowego, rzemieślnika, dostarczyciela rozrywki, ideologa; odpowiednio do tego kształtuje się rozumienie roli czytelnika.

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

- 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski 8.

PODSTAWOWE CECHY KULTURY RENESANSU

Bogate mieszczaństwo przejmowało władzę w republikach włoskich. Na rozwój renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiej, złożyło się wiele czynników historycznych.

NURTY KULTURY BAROKOWEJ

GENEZA

−  dworski ← z renesansu

−  metafizyczny ← ze średniowiecza

−  sarmacki ← z baroku