Narodowy heraldyczny rejestr Federacji Rosyjskiej

Czytaj Dalej

Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

- konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%;  - biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli; - składa się z 9 rozdziałów i zawiera cztery zasadnicze grupy zagadnień: • zasady ustrojowe – republikańska forma rządów, federalizm, demokratyczne państwo prawa,

Federacja Rosyjska – części składowe

Federacja Rosyjska składa się z następujących członów: republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych  - podział uprawnień przysługujących poszczególnym podmiotom ma charakter przedmiotowy i jest związany z pozycją danej jednostki w strukturze państwa - kompetencje Federacji: • przyjęcie i zmiana konstytucji • uchwalanie ustaw federalnych i ...

Rada Federacji Rosyjskiej

- przedstawicielstwo podmiotów Federacji (z każdego pochodzi 2 deputowanych, po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu);  - kadencja RF jest równa kadencji Dumy; - kompetencje RF: • zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji, • zatwierdzania dekretu prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego i wyjątkowego, • rozstrzyganie kwestii ewentualnego użycia sił zbrojnych poza granicami Federacji, • ...

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

10 października 1990 roku w czasie wizyty ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w Moskwie została podpisana „Deklaracja o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolita Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republika Radziecką”.

Cesarstwo Rosyjskie bez cesarza

Swoje długie panowanie, korzystne niewątpliwie dla imperialnych interesów Rosji, kończyła Katarzyna II prześladując rosyjskich intelektualistów, m.

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowy charakter polskiej sztuki romantycznej Jedną z cech literatury polskiej okresu romantyzmu jest jej narodowość. : dramat narodowy, epopeja narodowa.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Dyskusje na temat mitów romantycznych w następnych epokach a) kult bohaterów narodowych u E.

Tragizm powstań narodowych.

Tragizm powstań narodowych. Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok   Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Wiemy tylko , że ma być rozstrzelany przez żołnierzy rosyjskich.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia – między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski – obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Powołana w 1773 r. przez sejm na wniosek króla. Była pierwszym ministerstwem oświaty w Europie. Podstawowe zadania określało hasło: „Stworzyć naród przez wychowanie publiczne”.

Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju. Po raz pierwszy zezwolono na naukę dziewcząt w...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia „Natręty” Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył między innymi: „Małżeństwo z kalendarza”, utwór ośmieszający Polaków...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO

W ten sposób romantyzm rosyjski wyrażał walkę narodu z carskimi rządami i przeżytkami feudalizmu.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER PUSZKIN

Jest to obraz ówczesnego życia arystokracji i ziemiaństwa rosyjskiego na wsi i w mieście. Jest on typowym wytworem warunków w jakich dorastała ówczesna rosyjska młodzież.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - KONDRATIJ RYLEJEW

Poeta, dekambrysta, pierwszy rosyjski tłumacz Mickiewicza.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER BESTUŻEW

Dekambrysta, teoretyk romantyzmu, dramaturg, powieściopisarz.

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

Literatura nie podtrzymuje świadomości narodowej (celowo).