Narodowy Związek Pisarzy Ukrainy

Narodowy Związek Pisarzy Ukrainy

Czytaj Dalej

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

Kwasy karboksylowe są to związki organiczne pochodne węglowodorów, które zawierają jedną lub więcej grup karboksylowych -COOH.

Przykłady: CH3-COOH,     C2H5-COOH,     CH3-CH2-CH2-COOH

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami i mieszają się z wodą z każdym stosunku. Kwasy o...

Systematyka związków nieorganicznych

 

OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi...

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Sarmata o sobie - pisarze oświecenia o sarmatyzmie

Celem pisarzy tworzących je było wezwanie rodaków do odrzucenia z sarmatyzmu wszystkiego, co uległo deprawacji i zwyrodnieniu, wydobycia natomiast z kultury szlacheckiej wszystkiego co własne, narodowe i połączenie tego ze zdobyczami kultury europejskiej.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowy charakter polskiej sztuki romantycznej Jedną z cech literatury polskiej okresu romantyzmu jest jej narodowość. : dramat narodowy, epopeja narodowa.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

XIX wieku to okres po klęsce powstania styczniowego, panuje kryzys idei narodowowyzwoleńczych, - trudna sytuacja ziemiaństwa (np. Pisarze przedstawiają przemiany społeczne w Polsce po powstaniu styczniowym, dotyczące chłopów, ziemiaństwa, inteligencji.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

XIX wieku to okres po klęsce powstania styczniowego, panuje kryzys idei narodowowyzwoleńczych, - trudna sytuacja ziemiaństwa (np. Pisarze przedstawiają przemiany społeczne w Polsce po powstaniu styczniowym, dotyczące chłopów, ziemiaństwa, inteligencji.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Uściślenie tezy: a) patriotyzm Polaków - cecha narodowa (przy tej wersji będziemy gromadzić przykłady literackie patriotyzmu od Bogurodzicy po twórczość pisarzy pokolenia Kolumbów); b) patriotyzm Polaków - mit ukształtowany w literaturze (która jednak zawiera również przykłady przeciwnych postaw - trzeba je wydobyć).

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Obrazy te są bardzo ekspresywne, pisarz podkreśla ohydę nędzy, brud, prowadzący do wielu chorób. - Przejmujący utwór, w którym pisarz ukazuje, do czego prowadzi wielowiekowa krzywda społeczna.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

Nałkowska Granica) — pasożytnicze życie ziemiaństwa, celebrowanie posiłków, leniwe, wygodne, bytowanie bez celu, niedostrzeganie otaczającej nędzy, krzywdzenie chłopów, niski poziom intelektualny, brak uczuć narodowych; b) negatywne oceny hamującej postęp roli ziemiaństwa sformułowane przez Cezarego Barykę i Zenona Ziembiewicza wraz z ostrzeżeniem przed grożącym wybuchem społecznym; c) groteskowe ujęcie obrazu dworu państwa Hurleckich - W.

Tragizm powstań narodowych.

Tragizm powstań narodowych. Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Jest natchnieniem dla wielu pisarzy, poetów, inspiruje myślicieli, przez wieki była także tematem realizacji malarskich i rzeźbiarskich. Dziadów - Wielka improwizacja - prometeizm - indywidualne językowe zaangażowanie jednostki w sprawy narodowe.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok   Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Kwestia prawdziwości i fałszywości w tak zwanych wartościach i tradycji narodowej dotyczy nas Polaków szczególnie, gdyż nasza narodowa historia – między innymi ze względu na geopolityczne położenie Polski – obfituje w wydarzenia sprzyjające powstawaniu kaplic.

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

 

Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Przedstawienie teatralne opiera się na tekście literackim, toteż związek teatru z literaturą jest...

BAGRAMIAN IWAN (1897-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Ormianin, w 1934 r. ukończył Aka­demię Wojskową im. M. Frunzego. Cudem ocalały w czasie stalinow­skich czystek w wojsku w latach 1937-38, objął funkcję szefa wy­działu operacyjnego Kijowskiego Samodzielnego Okręgu Wojskowe­go. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej został mianowany za­stępcą, a potem...

BUDIONNY SIEMION (1883-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

Nie mógł jednak sprostać umiejętnościom niemiec­kich dowódców: Gerda *Rundsted-ta i Ewalda von *Kleista, których armie nacierały na Ukrainie.

CZUJKOW WASILIJ (1900-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Następnie przemianowana na 8 ar­mię gwardii, walczyła na łuku kur-skim, Ukrainie, Białorusi i w Polsce.

KONIEW IWAN (1897-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

Oficer radziecki, rozpoczął służbę wojskową w 1915 r. jako szerego­wiec w armii carskiej. W 1918 r., będąc już członkiem partii komuni­stycznej, wstąpił do Armii Czerwo­nej i brał udział w wojnie domo­wej. W 1934 r. ukończył Akademię Wojskową im. Michaiła Frunzego i następnie dowodził pułkiem...

MALINOWSKI RODION (1898-1967) - marszałek Związku Radzieckiego

Uczestnik I wojny światowej, od 1919 r. służył w Armii Czerwonej. W chwili wybuchu wojny radziec-ko-niemieckiej (czerwiec 1941 r.)  dowodził 48 korpusem strzelec­kim, a następnie: w sierpniu 1941 r. objął dowództwo 6 armii, w grudniu - Frontu Południowego, w lipcu i sierpniu 1942 r. był zastęp­cą...