Narodowy Włosko-Rumuński Ruch Kulturowy i Ekonomiczny

Czytaj Dalej

Podział dochodu narodowego

Nie ma idealnego wskaźnika w sensie ekonomicznym ani w sensie społecznym. Jeżeli dochód narodowy jest wyrażony w formie pieniężnej, to podlega on zjawiskom aprecjacji lub deprecjacji.

Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

Ponadto zarządzanie w sektorze pub byłoby czymś kulturowo obcym we francuskiej historii rozwoju admin, a tym samym nie znalazło dogodnego podłoża, z wyjątkiem ekonomistów.

Przyczyny upadku powstania narodowego w 1846 roku

Jest nas dwanaście milionów, powstańmy razem jak mąż jeden, a potęgi naszej żadna nie przemoże siła, będzie nam wolność, jakiej dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład społeczeństwa, w którym każdy podług zasług i zdolności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każdy Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym ...

RUCH NARODOWO WYZWOLEŃCZY NA ZIEMIACH POLSKICH

Ruch narodowo-wyzwoleńczy to masowe i powszechne dążenie danej narodowości do uzyskania suwerennego, niepodległego bytu państwowego wolnego od wpływów obcych państw.

MARSYLIANKA, franc. hymn narodowy

Marsylianka stała się pieśnią uczestników Wiosny Ludów i wielu ruchów wolnościowych XIX w. We Francji śpiewali ją komunardzi, a w 1887 powróciła do łask i stała się hymnem narodowym.

Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?

Narodowa tradycja rozumiana była dwojako: jako związek wzajemnie wspierających się pokoleń żywych i umarłych, jak to obserwujemy w II części Dziadów, oraz historycznie – jako skarbnica narodowych wartości i mitów, pozwalających na zachowanie tożsamości narodowej w okresie niewoli.

Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej

„Szczęścia w domu nie zaznał, bo go nie było w ojczyźnie” Literatura wielu pisarzy tego okresu wyrosła na gruncie walk narodowowyzwoleńczych, w atmosferze ruchów niepodległościowych.

CZYNNIK NARODOWY

Niekiedy doktryny nacjonalistyczne zabarwione były elementami religijnymi(nacjonalizm żydowski), rasowymi(narodowy socjalizm w Niemczech), historycznymi lub ekonomicznymi(nacjonalizm włoski, japoński).

Mniejszości narodowe

następny typ oparty jest na odrębności kulturowo – ideologicznej np. Mniejszość etniczna może być wyodrębniona ze społecznego kontekstu ze względu na dystynkcje rasowe , językowe , kulturowe i pochodzenia narodowego .

Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

Kategorie związane z dochodem narodowym statystyka posługuje się różnymi kategoriami dochodu narodowego: produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, produkt narodowy netto, dochód narodowy wg cen czynników wytwórczych, osobisty dochód ludności, dyspozycyjny dochód ludności.

Udowodnij, że "Pan Tadeusz" jest romantyczną epopeją narodową

Widzimy różnobarwne obrazy, błyskawice, promienie słoneczne, a wszystko ukazane jest w ciągłym ruchu.

Omów dwa spojrzenia na przeszłość narodową: w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego i w „Potopie” H. Sienkiewicza

Ten patriotyczny ruch wyszedł z najniższych warstw społeczeństwa polskiego i stopniowo ogarnął warstwy wyższe. Epidemia zdrady postępowała od góry społeczeństwa ku jego dołowi, ruch patriotyczny miał kierunek odwrotny.

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

ONR-Falanga swoją organizację zaczęli też nazywać Ruchem Narodowo-Radykalnym. Na ideologię Falangi składały się ponadto takie typowe dla narodowej demokracji elementy, jak: solidaryzm społeczny, wrogość wobec masonerii, postulaty unarodowienia kultury i gospodarki, kult polskości.

Narodowe siły zbrojne i ich zaplecza polityczne. Założenia programowe

Narodowa Organizacja Wojskowa wywodziła się z inicjatywy Stronnictwa Narodowego miała służyć do usunięcia okupanta z kraju i dokonania „przewrotu narodowego”.

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Postulowali równouprawnienie mniejszościom narodowym, uznanie praw mniejszości niemieckiej uzależniali od jej postawy wobec państwa polskiego, odnośnie do ludności żydowskiej propagowali zorganizowanie planowej jej emigracji Polski Komuniści opowiadali się za dezintegracją państwa poprzez oderwanie od jego terytorium kresów wschodnich i częściowo kresów zachodnich i północnych, zamieszkałych przez mniejszości narodowe i ...

Potrójny charakter tranzycji (ekonomiczna, polityczna, narodowo - państwowa)

Tranzycja narodowa- wiążąca się z ambicjami wielu narodów do tworzenia własnych państw Tranzycja ekonomiczna- obejmuje przejście od systemu scentralizowanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej.

Stereotypy etniczne i narodowe. Etnocentryzm

Etnocentryzm – wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej: - własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, godną kontynuacji i naśladowania - kultura obca oceniana jest przez pryzmat własnych standardów kulturowych , a różnice traktowane są jako odstępstwa od normy ...

Etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne

agresywny – najgroźniejszy, prowadzi zwykle do wykształcenia ruchu ideologicznego, propagującego absolutną hegemonię własnych wartości i nietolerancją wobec innych norm (może przejawiać się jako natywizm skrzyżowany z ksenofobią, dyskryminacją czy segregacją rasową, fanatyzmem religijnym) Skutki etnocentryzmu; wzmocnienie identyfikacji z własną grupą, solidaryzm wzrost nieufności wobec tego, co inne, obraz świata podzielony na swoich i ...

Proces formowania się świadomości narodowej

Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Świadomość narodowa kształtuja także ideologowie kulturowi.

Kampinoski Park Narodowy - TURYSTYKA

Dla obsługi ruchu turystycznego urządzono na obrzeżu Parku 15 parkingów samochodowych, 6 pól wypoczynkowych, tereny biwakowe.