Komisja Edukacji Narodowej

Utworzona w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej skupiła w swym ręku funkcje administracyjnej władzy oświatowej, podporządkują sobie prawie wszystkie szkoły i wprowadzając jedność ich zarządu w całym kraju.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i jego rola w zarządzaniu gospodarką narodową

Część zadań których nie sprawują ministrowie należy do urzędów centralnych , które nie mają statutu urzędu ministra ale najczęściej są przez ministrów kierowane. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych zostało powołane w miejsce byłego Centralnego Urzędu Planowania (ustawa z 8.08.96) – ma status...

Narodowe Fundusze Inwestycyjne - krótka charakterystyka

W początkowej fazie PPP narodowe fundusze inwestycyjne są jednoosobowymi spółkami skarbu państwa.

Instytucje finansowe - Narodowy Bank Polski

Jest centralnym bankiem RP, posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym, nie podlega wpisowi do KRS. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to pierwszego celu...

Techniczne zagadnienia organizacji biura

Na efekty pracy ludzkiej obok czynników wewnętrznych wpływają czynniki zewnętrzne, natury technicznej.

Administracja obrony narodowej

Biurem kieruje sekretarz Komitetu Obrony Narodowej, a jego działalność jest finansowana ze środków budżetowych Kancelarii Prezydenta. Minister Obrony Narodowej (MON) - naczelny org.

Prawne formy działania administracji - Wykonywanie czynności materialno - technicznych

Przykładem czynności materialno-technicznych jest prowadzenie akt i archiwów w urzędzie wojewódzkim, dokonywanie zestawień statystycznych przez urzędnika, zainkasowanie należności podatkowej, doprowadzenie do poddania dziecka obowiązkowemu szczepieniu.

Stereotypy etniczne i narodowe. Etnocentryzm

Stereotyp może być pozytywny lub negatywny Stereotyp narodowy to uogólnienie dotyczące pewnego narodu oraz jego członków.

Etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne

agresywny – najgroźniejszy, prowadzi zwykle do wykształcenia ruchu ideologicznego, propagującego absolutną hegemonię własnych wartości i nietolerancją wobec innych norm (może przejawiać się jako natywizm skrzyżowany z ksenofobią, dyskryminacją czy segregacją rasową, fanatyzmem religijnym) Skutki etnocentryzmu; wzmocnienie identyfikacji z własną grupą, solidaryzm wzrost nieufności wobec tego, co inne, obraz świata podzielony na swoich i obcych ...

Proces formowania się świadomości narodowej

Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Świadomość narodowa odgrywa ważną i pozytywną rolę w życiu społecznym: umożliwia pełne ukształtowanie się narodu, ma charakter motywacyjny.

TECHNICZNE, ARTYSTYCZNE I SPOŁECZNE TREŚCI W PLANACH PRZESTRZENNYCH. KWESTIA PRZYGOTOWANIA FACHOWEGO PLANISTÓW PRZESTRZENNYCH

SOCJOLOGICZNE TREŚCI

Wallis - miasto jako zbiorowość otwarta zawsze było penetrowane przez różne grupy, dlatego nie można w nim jednoznacznie przyporządkować jakiejś przestrzeni określonej grupie społecznej.

Jałowiecki - przestrzeń miejska jest wartością, a życie w mieście polega na procesach...

Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Dopiero 9 września 1993 roku podpisano rozporządzenie powołujące na miejsce mniejszego parku krajobrazowego - Biebrzański Park Narodowy o powierzchni z otuliną, ponad 126 tyś.

Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

Jest to największy park narodowy w Polsce.

Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.

Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

Główną oś hydrologiczną omawianej krainy stanowi Biebrza (159 km. długości w granicach parku). Jest jej podstawowym elementem decydującym o charakterystycznym wizerunku. Biebrza jest największym prawobrzeżnym dopływem Narwi. Jest to rzeka o typowo nizinnym charakterze, z niskimi spadkami (od 0,06 do 3,33...

Biebrzański Park Narodowy - Warunki klimatyczne

Obszar należy do najchłodniejszych rejonów naszego kraju. Charakteryzuje się oddziaływaniem klimatu kontynentalnego, z wpływami klimatu północnego (borealnego). W stosunku do sąsiadujących terenów, występują tu niższe średnie temperatury, ze względu na bagienne podłoże, które ogrzewa się wolniej...

Biebrzański Park Narodowy - Flora

Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny pochodzenia północnego i relikty glacjalne, reprezentowane przez 17 gatunków roślin naczyniowych m.in.: brzozę niską, wierzbę...

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

żuraw, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, kormoran czapla siwa, czapla biała, bocian biały, kaczka krzyżówka, błotniak stawowy spotkać można na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fauna Biebrzańskiego Parku Narodowego posiada, podobnie zresztą jak flora, wiele gatunków rzadkich i chronionych.

Biebrzański Park Narodowy - Turystyka

Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio - niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych.

Biebrzański Park Narodowy - Zagrożenia - Ochrona przyrody

Tworzy się rezerwaty przyrody, parki narodowe, gdzie chroni się zachowaną jeszcze przyrodę, aby człowiek obudziwszy się któregoś dnia, nie musiał stwierdzić, że świat, który go otacza to jedynie fabryki i betonowe osiedla, tereny gdzie brak jest zieleni i zwierząt.