W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku. Jan Śniadecki zauważył, że ""Monachomachia" Krasickiego wyszła w najlepszej porze i najwięcej pomogła usiłowaniom Komisji Edukacji Narodowej".

Rola teatru narodowego w okresie oświecenia

Pisał swoje sztuki jeszcze przed powstaniem sceny narodowej, bo dostarczał tekstów teatrom szkolnym. W okresie Sejmu Czteroletniego (1788 -1792) Teatr Narodowy stał się jednym z narzędzi walki o przeprowadzenie reform politycznych i społecznych.

Obrazy martyrologii narodowej w III części "Dziadów" A. Mickiewicza

Sam autor w "Przedmowie" wyjaśnił, że: "chciał tylko zachować narodowi wierną pamiątkę z historii litewskiej lat kilkunastu".

Udowodnij, że "Pan Tadeusz" jest romantyczną epopeją narodową

Epopeja, czyli epos, jest jednym z głównych gatunków epiki. Dominowała ona wśród gatunków epickich aż do powstania powieści. Jest to zazwyczaj jeden, wybrany utwór w literaturze danego narodu, pisany wierszem i ukazujący realistyczny obraz życia tego narodu na tle przełomowych wydarzeń historycznych. Aby...

Omów dwa spojrzenia na przeszłość narodową: w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego i w „Potopie” H. Sienkiewicza

Pogarda dla niżej urodzonych sprawiła, że chłopi i mieszczanie nie mieli żadnego wpływu na bieg historii narodowej. Nie wciągnięto ich do walki narodowowyzwoleńczej i fakt ten przesądził o losach powstania.

Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra"

Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją małość i małe znaczenie, okazuje to wszystko i dlatego to on, a nie Konrad dostępuje zaszczytu otrzymania wizji;

Cały obraz wizji...

Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

XV w upadek nauki arabskiej i wzrost europejskiej, Średniowieczny uniwersytet stworzył podstawy do nauki nowożytnej, nastąpiło ukształtowanie samej instytucji uniwersytetu a także rozwinięcie i zaadaptowanie nauki grecko-arabskiej na grunt Europejski ( podstawy dla Kopernika, Galileusz czy Keplera).

Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy

Suma dochodów równa się sumie wydatków lub wartości wytworzonych w tym czasie dóbr finalnych Dochód narodowy brutto + dochody netto z zagranicy = produkt krajowy brutto PKB Głównym makroekonomicznym celem gospodarowania jest maksymalizacja PKB – możliwie szybki wzrost gospodarczy Poziom PKB określa możliwości konsumpcyjne i inwestycyjne danej gospodarki W statystyce używa się różnych ...

Dochód narodowy a handel zagraniczny

Sektor zagraniczny ma istotny wpływ na poziom dochodu narodowego i tempo wzrostu gospodarki Wynika to z zależności pomiędzy takimi kategoriami jak konsumpcja, inwestycje, eksport, import W gospodarce zamkniętej dochód narodowy to suma konsumpcji i inwestycji Konsumpcja dzieli się na: Indywidualną – dochody/wydatki gospodarstw domowych Zbiorową – dochody/wydatki sektora rządowego Inaczej – dochód ...

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

Program ZLN zawiera takie hasła jak: -nacjonalizm, -jedność narodu, -likwidacja podziałów klasowych, -głównym zagrożeniem dla państwa polskiego są Niemcy, -postulowanie umiarkowanej ekspansji na wschód, -gospodarka o kształcie prywatno-kapitalistycznym, sprzeciw wobec państwowego interwencjonizmu, poparcie dla ubezpieczeń robotniczych i reformy rolnej, ale sprzeciw wobec przymusowej parcelacji ziem, -kultywowanie polskiej tradycji, ducha religijnego i ...

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

Na ideologię Falangi składały się ponadto takie typowe dla narodowej demokracji elementy, jak: solidaryzm społeczny, wrogość wobec masonerii, postulaty unarodowienia kultury i gospodarki, kult polskości. egoizm narodowy.

Narodowe siły zbrojne i ich zaplecza polityczne. Założenia programowe

Narodowa Organizacja Wojskowa wywodziła się z inicjatywy Stronnictwa Narodowego miała służyć do usunięcia okupanta z kraju i dokonania „przewrotu narodowego”. Przy KWC działał także wydział sądowy, który wymierzał kary za zachowania niezgodne z poczuciem honoru narodowego.

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Postulowali równouprawnienie mniejszościom narodowym, uznanie praw mniejszości niemieckiej uzależniali od jej postawy wobec państwa polskiego, odnośnie do ludności żydowskiej propagowali zorganizowanie planowej jej emigracji Polski Komuniści opowiadali się za dezintegracją państwa poprzez oderwanie od jego terytorium kresów wschodnich i częściowo kresów zachodnich i północnych, zamieszkałych przez mniejszości narodowe i ...

Francja - Zgromadzenie Narodowe

16) Pałac burboński, siedziba Zgromadzenia Narodowego

Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

Pierwotnie koncepcja modernizacji dotyczy przeprowadzenia technicznych zmian w zakresie funkcjonowania poszczególnych jednostek admin pub.

Potrójny charakter tranzycji (ekonomiczna, polityczna, narodowo - państwowa)

Tranzycja narodowa- wiążąca się z ambicjami wielu narodów do tworzenia własnych państw Tranzycja ekonomiczna- obejmuje przejście od systemu scentralizowanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej.

Interesy narodowe i międzynarodowe – racja stanu a egoizm w polityce zagr.

Interesy narodowe i międzynarodowe Interes wspólnoty narodowej to stan rzeczy stanowiący konieczne ogniwo procesów zjawisk prowadzących do zaspokojenia jej potrzeb.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

Międzynarodowe nie jest sumą bezpieczeństwa narodowego wszystkich poszczególnych państw. Narodowe -Bezpieczeństwo to kod informacyjny adresowany do państw, organizacji md.

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne

Kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do zdolności wykorzystywania wiedzy do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków.

Suwerenność państwa narodowego a proces integracji europejskiej

Akcesja i członkostwo Polski w Unii Europejskiej powodują zmiany w do­tychczasowym pojmowaniu zasady suwerenności narodu. Państwa człon­kowskie Wspólnoty Europejskiej — na mocy własnych decyzji, w uznaniu reguł, jakie rządzą społecznością międzynarodową — ograniczyły swoje prawa suwerenne.

Kwestia...