POZOSTAŁE PRZYCHODY TECHNICZNE

technicznej działalności.

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych (składek i innych przychodów technicznych) oraz kosztów technicznych (odszkodowań i świadczeń, kosztów akwizycji, kosztów administracji, innych kosztów technicznych), jak również zasady ich wyceny, tryb przygotowywania, zatwierdzania, badania przez biegłego rewidenta, wynikają z obowiązującego zakład ubezpieczeniowy ...

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych (składek, przychodów z lokat i innych przychodów technicznych) oraz kosztów technicznych (odszkodowań i świadczeń, kosztów akwizycji, kosztów administracji, kosztów prowadzonej działalności lokacyjnej, innych kosztów technicznych), jak również zasady ich wyceny, tryb przygotowywania, zatwierdzania,

Czynniki techniczne i agrotechniczne

Czynniki techniczne można by podzielić na dwie grupy: -    czynniki wchodzące w skład zaplecza technicznego i infrastruktury wsi -budynki i maszyny rolnicze, środki transportu, energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja, paliwa, smary, telefony itp.

Kontrola techniczna a proces produkcyjny

Kontrola techniczna obejmuje również urządzenia i maszyny stosowane w procesie produkcji, nadzór nad jednolitością miar i przyrządów pomiarowych oraz analizę reklamacji i braków.

Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia

w tym szczególnie w rolnictwie, przemyśle spożywczym, a także wykorzystania osiągnięć nauk ścisłych, żywieniowych, medycznych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych.

KUCHNIE NARODOWE I REGIONALNE

Pomimo iż w dobie gkłbalizacji zależności te wydają się mniej istotne, to jednak nadal można mówić o kuchniach narodowych i regionalnych. gdzie istnieje sytuacja wymagająca silnego akcentowania swojej tożsamości narodowej lub wyznaniowej.

Narodowy Program Zdrowia, NPZ

(—, National Health Program); założenia polityki zdrowotnej państwa polskiego na poszczególne lata. Oparty jest każdorazowo na aktualnej diagnozie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa i analizie jej uwarunkowań. Obejmuje dwa rodzaje celów: 1) strategiczne i 2) operacyjne. Cele strategiczne określają...