Tragizm powstań narodowych

Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych.

"Pan Tadeusz" - epopeja narodowa

Czesto slyszy sie, ze Pan Tadeusz to epopeja narodowa lub epopeja szlachecka.

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

- nie występują lub nie mogą być produkowane

- są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

- są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

CZYNNIK NARODOWY

Gdy mniejszości narodowe skupiają się w sąsiedztwie państw tej sami co oni narodowości mogą wykazywać tendencje irredentystyczne, czyli dążenia do przyłączenia się do sąsiednich państw(np.

CZYNNIK EKONOMICZNO - TECHNICZNY

Wpływ postępu naukowo –technicznego na sposoby prowadzenia wojny jest szczególnie widoczny w ostatnim stuleciu – zwłaszcza w zwielokrotnieniu siły rażenia.

BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

LIBAN - dawne terytorium Francji (uważany za Szwajcarię Bliskiego Wschodu).Jest to państwo wielowyznaniowe o 17 wspólnotach religijnych. Ok.1\2 ludności stanowią chrześcijanie obrządku maronickiego, reszta to głównie wyznawcy Islamu. Parlament składa się po połowie z muzułmanów i chrześcijan.

Obecnie...

Problematyka moralna, społeczna i narodowa opowiadań S. Żeromskiego.

Postać Winrycha symbolizuje przegraną, ale także wierność idei walki narodowowyzwoleńczej. Chłop, obdzierający trupa i cieszący się zyskiem, jest symbolem ciemnoty, ograniczenia, braku uświadomienia narodowego.

Mniejszości narodowe

Mniejszość etniczna może być wyodrębniona ze społecznego kontekstu ze względu na dystynkcje rasowe , językowe , kulturowe i pochodzenia narodowego .

Organizacja Narodowego Banku Polskiego

  Podstawowymi organami Narodowego Banku Polskiego są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP.

Kultura narodowa u korzeni

▪ Naród= civil state- suwerenność ludu (nie jedn), członkowstwo o char obywatelskim, może być nabyte Tilly naród kier przez państwo; wczesne fazy powst narodu- rola czynnika państwowego naród szukający państwa- różna drogi rozwoju narodów, wiele postaci zj, brak sztywnych granic, wyraźnego początku Hobsbawm- ogran hist zasięgu zakresu kultur narodowych; naród- zj ogran w czasie i właściwościach

Produkt Narodowy Brutto (PNB)

  Produkt Narodowy Brutto (PNB) - jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji.

Podział dochodu narodowego

Jeżeli dochód narodowy jest wyrażony w formie pieniężnej, to podlega on zjawiskom aprecjacji lub deprecjacji.