Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Czytaj Dalej

Ochrona zdrowia

WHO - zdrowie jest pełnią psychicznego, fizycznego i społecznego dobrostanu człowieka. Współczesna ochrona zdrowia to 3 działy: 1.

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO

Takie emocje jak lek, złość i gniew mają duży związek z zaburzeniami psychicznymi w życiu człowieka.

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Podejście behawioralne i poznawcze w tłumaczeniu zaburzeń przystosowania

W koncepcjach kogitywno-behawioralnych wychodzi się z założenia, iż człowiek dlatego ma zaburzone zachowanie że źle spostrzega pewne zjawiska otaczającego go świata i nie potrafi dostosować swojego zachowania do danej sytuacji uruchamiając mechanizmy które zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie...

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Konflikty wewnętrzne

Zgodnie z koncepcjami Dolarda i Millera człowiek przychodzi na świat z pierwotnymi potrzebami które zaspokaja w specyficzny sposób, co prowadzi do ukształtowania się indywidualnego wzoru zachowania. Wiele tych potrzeb nie jest zaspokojonych w ogóle lub są zaspokajane jedynie częściowo, co powoduje...

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Modyfikacja zachowań nieprzystosowawczych

W koncepcji Dolarda i Millera nie tylko lęk ale również i gniew są traktowane jako reakcja bezwarunkowa podlegająca prawu uczenia się. Oznacza to, że emocje powstają również w wyniku konfliktów wewnętrznych. Gniew może być na przykład przyczyną powstawania chorób układu krążenia, a także...

Pedagogika opiekuńcza - Zdrowie psychiczne

- kształtowanie uczucia i woli - kształtowanie dyspozycji psychicznych: Motywacja Temperament Zdolności Charakter - organizowanie działań poprawczych dziecka - Kształtowanie i hartowanie woli dziecka, w tym sztuki panowania nad sobą - zapobieganie sytuacją trudnym i traumatycznym, które mogły zaburzyć proces rozwoju psychicznego dziecka - stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju wyobraźni i pamięci - rozwijanie mowy i ...

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE

Istotną rolę inicjującą nową dyskusję i badania nad pojęciami i modelami zdrowia odegrała definicja zdrowia zamieszczona w latach czterdziestych w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, która głosi, że „zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecz­nym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania".

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Tworzenie zespołów kryteriów zdrowia psychicznego

Marie Jahoda najwcześniej podjęła wyzwanie konstruowania po­zytywnej definicji zdrowia psychicznego. Autorka pisze, iż można te zespoły kryteriów zdrowia psychicznego wykorzystać w rozmaity sposób.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Rekonstrukcja koncepcji zdrowia psychicznego w teoriach psychologicznych. Podejście paradygmatyczne

Próby rekonstrukcji koncepcji zdrowia w klasycznej psychoanalizie Freuda, koncepcji Fromma, psychospołecznej teorii rozwoju Eriksona, Rogersa, Masłowa i Frankla znajdziemy w pracach różnych autorów zainteresowa­nych kategorią zdrowia psychicznego.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Tworzenie ogólnych modeli zdrowia

Dochodzi więc do wniosku, że zdrowie psychiczne jest pojęciem wieloznacznym - pluralistycznym i że trzeba wyróżniać typy zdrowia.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Zdrowie psychiczne jako dobrostan i subiektywna jakość życia

Wa­runki te mogą tworzyć kontekst różnych sfer życia i działania człowieka, mogą dotyczyć rodziny, edukacji, wypoczynku, pracy, usług, prawa, życia obywatelskiego, ochrony zdrowia itp.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Model biomedyczny i holistyczno - funkcjonalny zdrowia

Słońska wybrała tę drugą możliwości, gdyż określiła zdrowie jako zdolność człowieka do osiągania pełni własnych możliwości (fizycznych, psychicznych i społecz­nych) i reagowania na wyzwania otoczenia.

Biebrzański Park Narodowy - Zagrożenia - Ochrona przyrody

Tworzy się rezerwaty przyrody, parki narodowe, gdzie chroni się zachowaną jeszcze przyrodę, aby człowiek obudziwszy się któregoś dnia, nie musiał stwierdzić, że świat, który go otacza to jedynie fabryki i betonowe osiedla, tereny gdzie brak jest zieleni i zwierząt.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

W odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu program ekologicznej przebudowy gospodarki, skutkujący zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, zmierza do: likwidacji w starych hutach wielkich pieców i pieców martenowskich, baterii koksownicz niskokomorowych systemu ubijanego, żeliwiaków oraz kotłów energetycznych o sprawności poniżej 60 % stopniowej likwidacji starych technologii w produkcji cynku i ołowiu, wprowadzanie nowoczesnych ...

Rozumienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w europejskim prawie pracy

Wedle dyrektywy, pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w każdej sytuacji związanej z pracą, choć państwa członkowskie mogą wyłączyć z odpowiedzialności przypadki wywołane przez siły wyższe.

Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie kultury i oświaty oraz w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

SAMORZĄD GMINY 1) Ochrona zdrowia, 2) Pomoc społeczna, 3) Komunalne budownictwo mieszkaniowe, 4) Oświata – szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, przedszkola, 5) Kultura fizyczna, 6) Porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa, SAMORZĄD POWIATU 1) Oświata ponadpodstawowa, 2) Ochrona zdrowia i środowiska, 3) Ochrona przeciwpożarowa, 4) Pomoc społeczna, 5) Kultura i jej obiekty 6) Kultura fizyczna i turystyka, SAMORZĄD ...

Zdrowie psychiczne i niedostosowanie społeczne

Zdrowie psychiczne jest to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego.

Ochrona zdrowia

Zakres podstawowej ochrony zdrowotnej ma sugerować rządom zrzeszonych w ONZ z czego powinien się składać system ochrony zdrowia: kształtowanie zdrowotne, dostęp do wody pitnej, i do zdrowej żywności, opieka nad matka i dzieckiem, szczepionki, zapobieganie epidemiologicznych, zaopatrzenie w leki, opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi, zapobieganie i zwalczania chorób powszechnych, powypadkowych.

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

W latach 90' w Polsce zaczęto zdawać sobie sprawę ze należy zreformować system ochrony zdrowia. Prywatyzacja Stałą kwestia przy reformie ochrony zdrowia jest finansowanie i komercjalizacja ( prywatyzacja).

Zdrowie psychiczne

Style życia a zdrowie psychiczne Wstęp Na zdrowie psychiczne danej jednostki składa się szereg różnego rodzaju czynników i elementów.