Narodowy Plan Rozwoju Gospodarczego

Czytaj Dalej

Globalizacja i rozwój gospodarczy

Między globalizacją a rozwojem związki nie są jednoznacz­ne, co wynika z wielu przyczyn.

Programowanie rozwoju gospodarczego

Programowanie rozwoju gospodarczego ma na celu określenie tempa i nadania temu rozwojowi pożądanego kierunku. Programowanie dotyczy również rozwoju i funkcjonowania organizacji gospodarczej – przedsiębiorstwa przemysłowe, bankowe, transportowe.

ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU

Największy rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku, pod względem wydobycia węgla i produkcji surówki żelaza, przeżywały Anglia, Niemcy i Stany Zjednoczone. Poprzez rozwój komunikacji ruszyła wymiana gospodarcza pomiędzy poszczególnymi krajami i częściami świata.

W jaki sposób mierzy się wzrost i rozwój gospodarczy?

Miernikiem wzrostu gospodarczego są procentowe przyrosty realnego PNB w ciągu roku. miernikiem wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu produkcji nazywana również tempem wzrostu produkcji.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Rozwój gospodarczy Japonii

Rejon Pacyfiku przekształcił się - dzięki jej gospodarczej ekspansji - w sferę jej wpływów.

Kierunek rozwoju gospodarczego Europy w wieku XVI - XVII

  Postęp w dziedzinie produkcji ściśle związany z rozwojem techniki obserwujemy już w drugiej połowie XV w.

Kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego Europy XVI - XVII wieku

  Postęp w dziedzinie produkcji ściśle związany z rozwojem techniki obserwujemy już w drugiej połowie XV w.

Rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w 2 poł. XVIII w.

w życiu gospodarczym Polski i Litwy zachodziły korzystne przemiany, które w drugiej połowie stulecia nabrały tempa. Zniesienie ceł wewnętrznych, uruchomienie mennicy, ustalenie urzędowych miar i wag, troska o miasta, drogi lądowe i rzeki stworzyły warunki do rozwoju handlu.

T. Veblena teoria ekonomiczna: krytyka ekonomii neoklasycznej i teoria rozwoju gospodarczego

Dowodził, że rozwój gospodarczy dokonuje się poprzez konflikt przeciwstawnych sił - technologii i instytucji. zajmuje się klasyfikowaniem i systematyzacją zjawisk zgodnych z prawami natury i oddziałujących z zewnątrz na system gospodarczy.

Rozwoj transportu a rozwój gospodarczy

Trzy pierwsze czynniki określają rolę transportu w rozwoju gospodarczym, teoretyczne zasady polityki rozwoju transportu oraz wielkość nakładów niezbędnych do harmonijnego rozwoju transportu, polityka państwa zaś determinuje system preferencji i w związku z tym stopień respektowania tych zasad oraz pozycję transportu w procesie rozwoju gospodarczego.

J. Schumpetera teoria rozwoju gospodarczego

Dowiódł on, że do zmiany systemu nie są konieczne czynniki zewnętrzne, ponieważ istnieją siły wewnętrzne, które stają się przyczyną rozwoju gospodarczego. Bez takich sił procesy gospodarcze miałyby charakter adaptacji do zmian egzogennych, charakterystycznych dla ruchu okrężnego zasobów gospodarczych.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski.

Pkb na mieszkańca używany jest zarówno do określania poziomu rozwoju gospodarczego jakiegoś kraju jako całości, jak i jego części. Różnica w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy najsłabiej rozwiniętym byłym województwem (zamojskie), a rozwiniętym najlepiej (warszawskie) jest ponad trzykrotna.

Czynnik wiedza a wzrost i rozwój gospodarczy

Największą uwagę poświęcono jednak koligacjom wiedzy i czynników ekonomicznych, czyli rozwoju i wzrostu gospodarczego, a także konkurencyjności.

K. Marksa teoria ekonomii: teoria rozwoju gospodarczego, wartość dodatkowa

Teoria wartości dodatkowej została sformułowana w celu wyjaśnienia źródeł pochodzenia zysku kapitalistycznego, a w konsekwencji akumulacji, będącej podstawą rozwoju gospodarczego.

Kapitał ludzki innowacyjność społeczeństwo informacyjne „Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy regionu”

Wykształcona i wykwalifikowana kadra, stanowiąca nową jakość w szeroko rozumianym kapitale ludzkim, nie tylko przesądza o większym potencjale gospodarczym kraju, lecz stanowi podwaliny pod zupełnie inny kierunek ewolucji społecznej, zatem niewątpliwie przyczynia się do szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podstawowe mierniki poziomu rozwoju gospodarczego

Korzyścią ze wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego jest podwyższenie standardu życia, zwiększenie produkcji, lepsza sytuacja socjalna, większe bezpieczeństwo publiczne.

Rozwój gospodarczy i rewolucja przemysłowa w USA ( lata 80. XVIII w.- 1865)

Dla rozwoju gospodarczego i późniejszej rewolucji przemysłowej w USA pierwszym czynnikiem było uzyskanie niepodległości.

W oparciu o publikacje dotyczące edukacji przeanalizuj jej miejsce i znaczenie dla rozwoju gospodarczego, technologii i kulturowego w dobie globalizmu.

Jest zjawiskiem wtórnym wobec postępu naukowo-technicznego, który najpierw wpłynął na stosunki gospodarczo-społeczne , a następnie na relacje kulturowo-cywilizacyjne. Zatem człowiek również musi nadążać za tempem i rozwojem zachodzących zmian w edukacji.

Środowisko przyrodnicze jako podstawa rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

W ostatnim okresie lat dziewięćdziesiątych, po recesji jaka nastąpiła na początku dekady, wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej osiągnął stopień stabilnego rozwoju.