Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Czytaj Dalej

Narodowy Bank Polski- struktura, zadania i funkcje

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju, która jako jedna z nielicznych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.

Narodowy Bank Polski

Funkcja banku banków, gdyż powadzi rachunki banków oraz Bankowego Funduszu Bankowego, a także gromadzi rezerwę obowiązkową banków komercyjnych.

NARODOWY BANK POLSKI

Funkcja banku banków jest realizowana przez bank centralny poprzez oddziaływanie na system bankowy (banki komercyjne) zgodnie z założeniami polityki pieniężnej oraz przez kształtowanie polityki stopy procentowej, prowadzenie polityki refinansowania banków i oprocentowania kredytów refinansowych, a także polityki rezerw obowiązkowych banków komercyjnych lokowanych w banku ...

Instytucje finansowe - Narodowy Bank Polski

Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego, reprezentuje NBP na zewnątrz.

Organizacja Narodowego Banku Polskiego

  Podstawowymi organami Narodowego Banku Polskiego są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Zatwierdza ona plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności.

Parki Narodowe w Polsce - Babiogórski Park Narodowy

Głównym jednak inicjatorem utworzenia parku narodowego był geograf, turysta i miłośnik przyrody - kierownik schroniska polskiego na Markowych Szczawinach - Władysław Miodowicz.

Parki Narodowe w Polsce - Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy leży w północno-wschodniej części Polski. Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio-niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych.

Parki Narodowe w Polsce - Park Narodowy Bory Tucholskie

Fatalna w skutkach okazała się gospodarka leśna prowadzona od końca XVIII w przez Prusaków (po pierwszym rozbiorze Polski).

Parki Narodowe w Polsce - Gorczański Park Narodowy

Do osobliwości należy podejźrzon lancetowaty, mający tu jedyne stanowisko w całych polskich Karpatach. Do osobliwości należy podejźrzon lancetowaty, mający tu jedyne stanowisko w całych polskich Karpatach.

Parki Narodowe w Polsce - Kampinoski Park Narodowy

Kontrast krajobrazów wydm i bagien jest najbardziej charakterystycznym elementem pejzażu Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy ma bogate tradycje historyczne, związane z walkami o niepodległość.

Parki Narodowe w Polsce - Magurski Park Narodowy

Utworzony 1 sierpnia 1995 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994r. (Dz. U. Nr 126, poz. 618 z 1994r.) do 1 stycznia 1999 r. na terenie województw krośnieńskiego i nowosądeckiego - obecnie województwie podkarpackim.

Powierzchnia 19961,92 ha.

Wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni...

Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

Walory te przyczyniły się do utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego, szeregu Jurajskich Parków Krajobrazowych, a także otaczających je stref chronionego krajobrazu. Reszty dokonały lodowce, które pokrywały ziemie polskie, sięgając aż po dzisiejszy Kraków.

Parki Narodowe w Polsce - Poleski Park Narodowy

Położone na terytorium Białorusi, Ukrainy i Polski. Polesie dzieli się na szereg makroregionów, z czego w obrębie Polski wyróżniono Polesie Podlaskie (Polesie Lubelskie) oraz Polesie Wołyńskie.

ZNACZENIE PARKÓW NARODOWYCH W POLSCE

Pierwszy park narodowy na terenie Polski został stworzony w okresie międzywojennym. Obecnie w Polsce istnieją 22 parki narodowe, które zajmują ok.

Prezes Narodowego Banku Polskiego

NBP, do zadań Prezesa NBP zalicza się: ustalanie w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zasad przechowywania wartości pieniężnych w bankach i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne oraz transportowania tych wartości przez banki i te przedsiębiorstwa, realizację zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, "wydawanie Dziennika Urzędowego NBP, w którym ogłaszane są w ...

Zarząd Narodowego Banku Polskiego

NBP, w skład Zarządu banku centralnego wchodzą Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący Zarządu, dwóch wiceprezesów NBP oraz pozostali członkowie zarządu, w liczbie od czterech do sześciu.

System walutowy Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcje Narodowego Banku Polskiego.

Prawo emisji pieniądza gotówkowego, określenie jego wzorów oraz terminów wprowadzenia do obiegu należy wyłącznie do banku centralnego (w Polsce do Narodowego Banku Polskiego).

Mniejszości narodowe w Polsce

Ruch narodowy rozwijał się tutaj w niekorzystnych warunkach, czemu sprzyjały: podatność języka białoruskiego na wpływy języka polskiego i rosyjskiego; brak tradycji państwowych; słaby rozwój literatury narodowej.

Instytucja i struktury banku na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA

Powołanie rady nadzorczej, w której skład weszło po dwóch przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i pracowników banku, a jej przewodniczący mianowany przez premiera, było rozwiązaniem nowatorskim.

Parki Narodowe w Polsce

Parki Narodowe w Polsce Woliński Park Narodowy Utworzony w dniu 3 marca 1960r. Park Narodowy Bory Tucholskie Utworzony 1 lipca 1996r . Słowiński Park Narodowy Utworzony 1 stycznia 1967r.