Narodowo-Socjalistyczna Organizacja Patriotyczna

Czytaj Dalej

Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

Organizacja wyższych szczebli zarządzania była o wiele bardziej zróżnicowana niż organizacja przedsiębiorstw, jeżeli pominąć rozwiązania polskie z 1981 r. wielkich organizacji gospodarczych (WOG), sterowanych głównie metodami ekonomicznymi.

Obrazy martyrologii narodowej w III części "Dziadów" A. Mickiewicza

Nie wiedzą, o co są oskarżeni, wielu z nich nie słyszało o organizacjach spiskowych.

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

Nawiązywali kontakty z różnymi organizacjami zagranicznymi, w tym z rewolucjonistami w Rosji. Do tego dołączyły się niedostatki organizacyjne wśród Polaków.

FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

Zhierarchizowane i zdyscyplinowanewzorce organizacyjne czerpała z —» faszyzmu; wydawałaczasopisma „ J u t r o " , „Falanga", „Ruch Młodych", „Przeł o m " , „Kuźnica" (Katowice); 1937 powołała własną centralęzwiązków zawodowych (Nar.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Obywatelska postawa pisarzy dowodem na to, że zachowania patriotyczne nu były powszechne, bo trzeba je było głosić, wpajać, uczyć ich: a) krytykowane w Krótkiej rozprawie.

Tragizm powstań narodowych.

Przed powstaniem działa w kołach patriotycznych. Może gdyby najpierw nastąpiła epoka pozytywizmu, a potem romantyzmu, społeczeństwo polskie, bogate w tradycje patriotyczne, byłoby w stanie się zjednoczyć w walce o wolność.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Intryga miłosna , konkury Walerego i Szarmanckiego do ręki panny Teresy są w pewien sposób tłem konfliktu obu modeli postaw : patriotycznej i zachowawczej.

Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?

  W bogatej twórczości Juliusza Słowackiego, obok utworów takich jak Grób Agamemnona, tematycznie nawiązujących do omówionych wyżej, znajdujemy cykl patriotycznych wierszy, będących wezwaniem do wolnościowego porywu narodu, np.

Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej

W latach niewoli była czynnikiem integrującym naród w sensie ideowym, patriotycznym i kulturalnym, podtrzymywała w nim wiarę w lepszą przyszłość, wskazywała drogę do wolności.

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Intryga miłosna , konkury Walerego i Szarmanckiego do ręki panny Teresy są w pewien sposób tłem konfliktu obu modeli postaw : patriotycznej i zachowawczej.

Tragizm powstań narodowych

Przed powstaniem działa w kołach patriotycznych. Może gdyby najpierw nastąpiła epoka pozytywizmu, a potem romantyzmu, społeczeństwo polskie, bogate w tradycje patriotyczne, byłoby w stanie się zjednoczyć w walce o wolność.

CZYNNIK NARODOWY

Sposoby zapobiegania tym problemom, to:zapewnienie ochrony mniejszością narodowym, pod nadzorem organizacji międzynarodowych.

Dziady cz. III – dramat romantyczny i narodowy

Taki jest bowiem patriotyczny obowiązek poezji.

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego utworem okolicznościowym czy pierwszym dramatem narodowym wyrosłym z analizy ówczesnych stosunków w Polsce?

" pomimo swej starożytnej treści jest utworem narodowym i patriotycznym właśnie dzięki tym licznym aluzjom do spraw polskich, dzięki wyrażonemu uczuciu niepokoju o przyszłość ojczyzny i wreszcie dzięki pobudce wojennej do ataku na Moskwę.

Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego

Apeluje on do uczuć patriotycznych szlachty, do jej dumy rodowej i narodowej.

Omów dwa spojrzenia na przeszłość narodową: w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego i w „Potopie” H. Sienkiewicza

Ten patriotyczny ruch wyszedł z najniższych warstw społeczeństwa polskiego i stopniowo ogarnął warstwy wyższe. Epidemia zdrady postępowała od góry społeczeństwa ku jego dołowi, ruch patriotyczny miał kierunek odwrotny.

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

” Wyrazem niezadowolenia z takiego absolutyzowania narodu w tej deklaracji było zachowanie katolickiej organizacji Odrodzenie, której lwowska filia zorganizowała szereg wystąpień publicznych.

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

Deklaracja ONR jest skierowana przeciwko organizacjom międzynarodowym zarówno o charakterze komunistycznym, jak i kapitalistycznym.

Narodowe siły zbrojne i ich zaplecza polityczne. Założenia programowe

Już w październiku 1939 powstała Tajna Organizacja Nauczycielska, która organizowała konspiracyjną naukę w zakresie szkolnictwa średniego i wyższego.

Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

W rzeczywistości kwestie związane z zarządzaniem finansami, projektowaniem organizacyjnym nie stanowiły części globalnego i systematycznego podejścia z racji wdrażania menedżerskiego sposobu działania admin.