Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy

Czytaj Dalej

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

I.

WSTĘP: Bohaterowie narodowi kreowani są w historii lub literaturze. Są to wybitne postacie wojowników, wodzów, mężów stanu, nawet artystów zasłużonych dla narodu. To ludzie, którzy odnosili sukcesy na polach...

Udowodnij, że "Pan Tadeusz" jest romantyczną epopeją narodową

Epopeja, czyli epos, jest jednym z głównych gatunków epiki. Dominowała ona wśród gatunków epickich aż do powstania powieści. Jest to zazwyczaj jeden, wybrany utwór w literaturze danego narodu, pisany wierszem i ukazujący realistyczny obraz życia tego narodu na tle przełomowych wydarzeń historycznych. Aby...

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Komisja Edukacyjna, właśc. Komisja nad Edukacją Młodzi Narodowej Szlacheckiej Dozór Mająca, państwowy zarząd oświaty w Polsce 1773-94, podlegający królowi, pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa mająca charakter odrębnego ministerstwa;

w 1783 wydała Ustawy, zbiór przepisów regulujących...

Szkoła austriacka: twórcy. Teoria wartości, cen podziału dochodu narodowego

W przypadku szkoły austriackiej mamy do czynienia z kilkoma prekursorami, torującymi drogę teorii użyteczności krańcowej. Za takiego prekursora uchodzi Ferdinando Galiani który w swoich rozprawach zajął się rozwikłaniem starego paradoksu – dlaczego chleb mimo tak wysokiej „użyteczności” uzyskuje niższą wartość wymienną w porównaniu z prawie bezużytecznym diamentem. Galiani kazał rozróżniać dwa pojęcia: „użyteczności”, związanej z subiektywnym odczuciem ...

Tworzenie i podział dochodu narodowego

Tworzenie i podział dochodu narodowego: Wartość wytworzonej produkcji dóbr i usług w ciągu roku w przedsiębiorstwie to produkcja globalna-składa się z wartości przeniesionej(obejmuje nabyte z zewn.i zużyte w produkcji surowce,materiały,półprodukty i paliwo,enerię itd.) i wartości dodanej(suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie,do której włącza się amortyzację-wtedy to jest wart.dodana brutto); Suma produkcji globalnych wszystkich działów to produkt ...

Komisja Edukacji Narodowej, Herbart, Spencer, Dietl, Dewey, Kerschensteiner, Key.

Na przełomie XVII i XVIIIw. nastąpił kryzys gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, ponieważ wystąpiła gorsza koniunktura na zborze. Nieubłaganie magnateria przejmowała władze w kraju, a „szlachta gołota” oddawała się jej w opiekę, co zapoczątkowało przekupstwo i zrywanie sejmów. To wszystko spowodowało decentralizacje władzy i blokowanie wszelkich prób reform przez liberum veto. Skarbiec państwowy świecił pustkami, wojsko polskie było coraz słabsze. Nad państwem ...

KUCHNIE NARODOWE I REGIONALNE

Pewnym wyrazem wpływów kulturowych charakteryzujących poszczególne narody są ich kuchnie. Kuchnia narodowa to charakterystyczny dla danego narodu dobór surowców i produktów oraz sposób przygotowania z nich potraw. Kuchnia regionalna natomiast dotyczy regionu kraju (np. kuchnia wielkopolska, śląska), bądź...

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Ekonomia nauka o racjonalnym gospodarowaniu.

Ekonomia zajmuje się tym w jaki sposób ludzie dobierają ograniczone zasoby aby wytwarzać z nich dobra i usługi i jak rozdzielają je pomiędzy ludźmi.

Potrzeba – stan uświadomienia sobie braku czegoś połączone z chęcią zaspokojenia go.

Ograniczalność...

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

I.

WSTĘP: l. Pojęcie patriotyzmu, rozróżnienie patriotyzmu czasu wojny i czasu pokoju, kształtowanie się tego pojęcia począwszy od średniowiecznego etosu rycerskiego...

Tragizm powstań narodowych.

Może gdyby najpierw nastąpiła epoka pozytywizmu, a potem romantyzmu, społeczeństwo polskie, bogate w tradycje patriotyczne, byłoby w stanie się zjednoczyć w walce o wolność.

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - MESJANIZM

−  miał zjednoczyć naród −  Polacy są narodem wybranym i od nich zależy wyzwolenie całej Europy −  cierpienie narodu ma przynieść Polsce zwycięstwo −  przelana krew młodych romantyków ma sens, bowiem przez nią wiedzie droga do odzyskania niepodległości −  miał podtrzymać Polaków na duchu i umacniać wiarę w zwycięstwo −  tajemniczy mąż 44 ma być wskrzesicielem narodu, miał jako ...

Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?

  Literatura, towarzysząc człowiekowi w każdej z następujących po sobie epok, starała się zawsze w pewien sposób kształtować jego światopogląd. Za jej pośrednictwem pisarze i myśliciele wyznaczali drogę rozwoju ludzkiej osobowości. Poeci i twórcy, stając się moralnym autorytetem narodu, brali...

Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej

Ojczyzna zawsze obecna w literaturze polskich twórców

„Nie masz obowiązków większych

nad obowiązek względem ojczyzny,

dla której nawet życie należy poświęcić”

(M.Kopernik)

Chyba żaden naród nie ma tak długiej, pięknej i równie tragicznej, bolesnej historii, co naród polski. I chyba o literaturze...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej.

Tradycja odgrywała i odgrywa wielka rolę w życiu człowieka, ponieważ przekazuje obyczaje i poglądy przodków, które my z kolei powinniśmy wpoić naszym dzieciom. Zasady postępowania i obyczaje, przechodzące już od wieków z ojca na syna, ukształtowały polską kulturę. Dzięki niej właśnie...

Tragizm powstań narodowych

Może gdyby najpierw nastąpiła epoka pozytywizmu, a potem romantyzmu, społeczeństwo polskie, bogate w tradycje patriotyczne, byłoby w stanie się zjednoczyć w walce o wolność.

Problematyka moralna, społeczna i narodowa opowiadań S. Żeromskiego.

 

Problematyka moralna i społeczna w opowiadaniach Żeromskiego najlepiej widoczna jest w noweli „Doktor Piotr”. Jej akcja rozgrywa się końcem XIX wieku w zaborze rosyjskim. Dominik Cedzyna, nie mogąc zasnąć w nocy, rozmyśla o synu, Piotrze, który otrzymał propozycję dłuższego wyjazdu na stypendium do...

Podział dochodu narodowego

 

pierwotny – odbywa się w miejscu wytworzenia dochodu, np. w przedsiębiorstwie; nie dzieli się między pracowników i przedsiębiorców. W wyniku pierwotnego podziału tworzą się płace pracowników najemnych i zyski przedsiębiorstwa;

wtórny – tworzony poprzez rynek (mechanizm rynkowy) i budżet...

Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

 

Tworzenie wartości dodanej i produkcji finalnej w gospodarce narodowej Gospodarka narodowa każdego kraju dzieli się na działy do których zaliczamy: przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel i inne usługi.

Pewne działy np. przemysł dzielą się na gałęzie. W ich skład wchodzi...

Ewolucja poglądów Mickiewicza na problem walki narodowo - wyzwoleńczej

"Grażyna" - poemat z 1823r. - akcja w średniowiecznej Litwie, gdzie rządzi Książe Litawor, który nie chce podporządkować się władzy księcia Witolda. Wzywa na pomoc Krzyżaków, jednak jego piękna żona - Grażyna ("...niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha...") - aby zapobiec hańbie i zdradzie...

Dziady cz. III – dramat romantyczny i narodowy

Czyniła naród podmiotem dziejów, nadawała sens cierpieniu, zawierała nakaz zjednoczenia się, doskonalenia wewnętrznego, by podołać roli narodu wybranego.