Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku

Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku

Czytaj Dalej

Narodowe siły zbrojne i ich zaplecza polityczne. Założenia programowe

Narodowa Organizacja Wojskowa wywodziła się z inicjatywy Stronnictwa Narodowego miała służyć do usunięcia okupanta z kraju i dokonania „przewrotu narodowego”.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Załamanie nastąpiło w latach 1937-38, gdy w wyniku czystek w armii przeprowadzonych na pole­cenie Józefa Stalina, rozstrzelano, uwięziono lub zwolniono z wojska 35 000 do 82 tys. osiągnęły 16,5% dochodu narodowego, w 1940 r.

WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

niemieckie siły zbrojne liczyły 9,48 min żołnierzy, ale po wielkich klęskach na Wschodzie i Zachodzie liczba ta zaczęła się zmniejszać.

Państwo jako czynnik stymulujący powrót społeczeństwa obywatelskiego w Europie (po 1945 roku)

Po drugiej wojnie światowej rola państwa jako dostarczyciela ustug wzrosła znacznie, z racji stałego zwiększania się ich liczby, a ono samo zajmowało dominującą pozycję w gospodarczym i społecznym życiu większości krajów Zachodu. Szczególnie w Europie, w mniejszej mierze w Stanach...

Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników. 

Po pierwsze rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyła przemyślana polityka socjalna, dążąca do podwyższenia materialnego standardu życia i szans życiowych robotników. Wzrost produkcji...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Doktryna wojny sprawiedliwej

Jest to chrześcijńska doktryna,rozwijana następnie przez szkołę praw naturalnego.Wojna sprawiedliwa-państwa mają prawo wszczynać wojnę, gdy istnieje sprawiedliwa przyczyna,w celu uzyskania zadośćuczynienia za doznane bezprawia,jeśli w inny sposób nie można go uzyskać.

Od XVIIIw –i w związku z...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Paryski z 1928.r

Pakt Paryski o wyrzeczeniu się wojny podpisany w 1928r.(zwany także Paktem Kelloga)zawiera w art.1 oświadczenie państw, iż potępiają wojnę i wyrzekają się jej jako narzędzia polityki nrodowej.

Art.2-załatwianie sporów i konfliktów międzyn. Powinno być osiągane tylko za pomocą środków pokojowych.W...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Karta Narodów Zjednoczonych

Jedna z siedmiu zasad wg.których członkowie ONZ zobowiązani są postępować -,,wszyscy członkowie powstrzymują się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zasada nieinterwencji

z 1970-panstwa zobowiązane są powstrzymać się od organizowania lub zachęcania do organizowania nieregularnych sił lub grup zbrojnych,w celu wtargnięcia na terytorium innego państwa oraz do organizowania,podżegania,wspomagania lubuczestniczenia w aktach wojny domowej lub w aktach terrorystycznych w innym państwie bądź zezwolenia na zorganizowaną działalność na jego własnym terytorium obliczoną na dokonanie takich aktów,jeżeli wiążą się one z groźbą użycia ...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zagraniczna pomoc w wojnach domowych

Prawo międzynarodowe nie zawiera zakazu wszczynania wojen domowych.Wyjątkiem jest użycie siły przeciwko prawu narodów do samostanowienia uznanemu w Karcie i innych aktach międzynarodowych.Przy podejmowaniu prób uzasadnienia legalności udzielanej pomocy w wojnach domowych wyłoniły się dwa stanowiska:...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Samoobrona indywidualna i zbiorowa

Karty żadne postanowienie Karty nie narusza prawa każdego członka ONZ do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony przeciwko zbrojnej napaści.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Określenie napaści(agresji)

wysyłanie przez jakieś państwo w imieniu tego państwa zbrojnych band,grup,oddziałów nieregularnych lub najemników,które dokonują zbrojnych działań przeciwko drugiemu państwu o takiej wadze, że równają się one aktom wymienionym powyżej lub poważnemu zaangażowaniu na tym obszarze.

WOJNA LĄDOWA - Siły zbrojne uczestniczące w wojnie lądowej

Protokół dodatkowy z 1977-siły zbrojne strony w konflikcie to ,,wszelkie zorganizowane siły zbrojne grupy i jednostki,które pozostają pod dowództwem odpowiedzialnym za swych podwładnych także wówczas gdy ta strona jest reprezentowana przez rząd lub władzę nieuznaną przez stronę przeciwną;takie siły zbrojne powinny być poddane systemowi siły wewnętrznej,który między innymi powinien wymusić przestrzeganie przepisów ...

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - KSZTAŁTOWANIE SIĘ ELIT RZĄDOWYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Istotne konstytucyjne ograniczenie w rekrutacji do elity rządowej polega na tym, iż posłowie – stanowiący elitę swoich partii, co wynika z istoty parlamentaryzmu, nie mogą pełnić w administracji rządowej innych stanowiskach niż stanowiska ministrów lub sekretarzu stanu.

- Konsekwencją podziału...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Europa po 1871 roku

Po 1871 roku na stan międzynarodowych stosunków rzutowały: klęska wojenna Francji i zjednoczenie Niemiec. Sukcesem politycznym kanclerza był zjazd w 1872 roku w Berlinie cesarzy: Rosji, Austro - Węgier i Niemiec.

Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku

Nowy premier Wielkiej Brytanii Nevill Chamberlain reprezentant skrajnej prawicy i świata finansjery wybrany na to stanowisko w marcu 1937 roku z po-czątkiem 1938 roku mianował lorda Halifaxa na ministra MSZ - tu .

Polska w latach 1944 – 1945 - WALKA O WYZWOLENIE ZIEM POLSKICH W 1944 ROKU

W nocy z 17 na 18 lipca ruszyły oddziały ACZ. 24 lipca wyzwolony został Lublin. Pod koniec lipca front zatrzymał się nad Narwią. 25 lipca po osiągnięciu Dęblina ruszyło natarcie na Warszawę.

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie , były to formacje wojskowe tworzone przez polski rząd emigracyjny poza krajem dla konty-nuowania walki zbrojnej przeciw hitlerowskim Niemcom u boku koalicji państw alianckich.

Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

W tej sytuacji wiosną 1794 roku, Francja zaczęła odnosić kolejne sukcesy. Przewrót 9 thermidora (27 lipca) 1794 roku. W 1795 roku Konwent ogłosił nową konstytucję; na jej podstawie władza ustawodawcza należała do Rady Pięciuset oraz do Rady Starszych.