Narkomat (polityka)

Czytaj Dalej

APPEASEMENT - polityka ustępstw

Polityka ustępstw (appeasement - ang. uspokojenie, ugłaskanie) pro­wadzona w latach trzydziestych przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji wobec państw faszystow­skich Niemiec i Włoch. W 1936 r. brytyjski premier Neville *Chamberlain uznał podbój Abisy­nii (Etiopia) przez wojska włoskie, a w 1938 r...

Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

Pojecie :

Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia

Rodzaje :

Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki...

Strategiczna polityka handlowa

Strategiczna polityka handlowa (SPH)

- geneza :

koncepcja powstała w I połowie lat 80-tych XX wieku na gruncie tzw. nowej teorii handlu międzynarodowego .

Twórcy :

J. Brander, Barbara Spencer, Pol Krugman i inni...

- ogólna SPH :

Autorzy tej koncepcji twierdzą , że w warunkach konkurencji...

Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej (cel, zakres)

Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej polityki handlowejZgodnie z art. 3 wprowadzonym w 01.01.1970 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską wcześniej EWG

Kraje Wspólnoty prowadzą wspólną politykę handlową , postawą prawną wspólnej PH stanowią art. 131-134 TWE

Zakres tej polityki określa art...

Polityka kursowa

W przypadku prowadzenia przez władze gospodarcze danego kraju określonej polityki kursowej, będącej wypadkową ogólnej polityki ekonomicznej, muszą zostać przesądzone trzy bardzo istotne kwestie:

1)poziom kursu walutowego

- dokonuje się bardzo istotnego i w praktyce bardzo trudnego wyboru między kursem...

Pojęcie polityki zagranicznej

Polityka zagraniczna państwa to wszelkie działania służące zapobieżeniu jakiejkolwiek szkodliwej aktywności obcych podmiotów polityki. Powiązana jest ona z bezpieczeństwem i ochroną wartości narodowościowych, strzeżeniem wszelkiego rodzaju tajemnic, rozpowszechnianiem i kreowaniem wizerunku danego...

Czynniki polityki zagranicznej

Obserwacje i badania dowodzą, że różne elementy środowiska geograficznego, wielkość i struktura ludności, potencjał gospodarczy, narodowe zdobycze kulturowo - cywilizacyjne, cechy ustrojowe, wszystko to oddziaływuje na kształt polityki zagranicznej, jej cele, zasady, metody i skuteczność. Obecnie...

Cele polityki zagranicznej

Istotę polityki zagranicznej można określić opierając się na wymogu równowagi funkcjonalnej wobec interesów grup najbardziej wpływowych w państwie, który wyznacza i określa cele owej równowagi. Można je rozpatrywać jako równowagę wewn. i zewn., przy czym należy zaznaczyć, że każda równowaga...

Środki i metody polityki zagranicznej

Dzięki szerokiej gamie instrumentów państwa mogą próbować osiągać wyznaczone cele polityki zagranicznej. M. in. chodzi tutaj o środki militarne, sposobności penetracji i interwencji oraz drogi dyplomatyczne. Środek militarny w realizowaniu polityki zagranicznej polega na wyraźnym lub dorozumianym...

Polityka Mocarstw Światowych w regionie Pacyfiku

W USA nastąpiło przesunięcie ciężaru polityki z zagranicznej na wewnętrzną, z europejskiej na region Pacyfiku, eksperci amerykańscy ogłosili, że handel USA z państwami Ameryki Łacińskiej jest ważniejszy niż z Europa i Azją. Wynika to z szybkiego wzrostu obrotów handlowych państw...

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

Już w latach 2 wojny światowej wiedziano że pokój na świecie ściśle wiąże się z rozwiązaniem problemu niemieckiego. Powojenna historia Niemiec została przede wszystkim podyktowana obradami koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie (4.02 1945r) i Poczdamie (17.07-2.08 1945r) . W Jałcie postanowiono, że...

Polityka zagraniczna Polski

Podstawowym celem polskiej polityki zagranicznej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,suwerenności i niezależności państwa oraz zapewnienie maksymalnie sprzyjających warunków międzynarodowych(zewnętrznych)dla rozwoju wewnętrznego we wszystkich dziedzinach.W nowej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej po 1989...