Narkomania

Czytaj Dalej

Narkomania - studencka praca

W zależności od tego wyróżnia się terminologię: ostre zatrucie, przyzwyczajenie, nadużywanie, lekomania, toksykomania i narkomania W narkomanii wyróżnić można dwie ogólne przyczyny uzależniania się: początkowe, w których dominuje ciekawość, moda, namowa, naśladownictwo oraz motywy późniejsze, gdzie podstawowe znaczenie jest nadane przymusowi, uzależnieniu i głodowi narkotycznemu następująco ujmuje przyczyny narkotyzowania się: - przyczyny tkwiące w ...

Narkomania

Narkomania Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji psychoaktywnych) to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych Polaków.

Historia narkomanii

Narkomania jest nie tylko tragedią dla ludzi uzależnionych i ich rodzin, ale również problemem społecznym ( stwierdzenie to powtarza się w pracy już kilkakrotnie aby pokazać, że narkomania jest przyczyną nie tylko samych uzależnionych lecz środowiska w którym mieszka, przebywa narkoman, jego rodziny i nazwijmy to wreszcie złej polityki społecznej oraz bardzo niskiego uświadomienia społeczeństwa).

Narkomania jako problem społeczny w Polsce

O tego roku zjawisko narkomanii w Polsce uległo znacznemu rozprzestrzenieniu się. Gwałtowny rozwój narkomanii w Polsce spowodował stworzenie ustawy o zapobieganiu narkomanii z dnia 31 stycznia 1985 r.

Narkomania

W Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, której wykonanie wchodzi w zakres różnych organów, w tym również szkół. Przygotowano programy zapobiegania i zwalczania narkomanii, powstało także społeczne Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.

Narkomania w oczach społeczeństwa. Stereotypy

Narkomania jak inne uzależnienia to patologia, ale przede wszystkim poważna choroba, która swoje podstawy ma nie w złej woli chorego, raczej w kwestii psychologicznej.

Narkomania

Wiadomo, że o wiele tańsze jest zapobieganie narkomanii, niż leczenie jej. Powstało i ciągle powstaje mnóstwo programów profilaktycznych mających na celu zapobieganie narkomanii. Przeciwdziałania Narkomanii.

Uzależnienia typu alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania

Palenie papierosów wywołuje: *co drugi zgon z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn i około 15% zgonów nowotworowych u kobiet, *około 40% przypadków choroby niedokrwiennej serca, *80- 90% przewlekłych obturacyjnych chorób płuc NARKOMANIA Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków ...

Problem narkomanii

Wiele rządów postawionych w obliczu plagi narkomanii zwiększa wydatki na kampanie mające ostrzegać i wyjaśniać, a także dba o skuteczniejsze egzekwowanie prawa.

Przyczyny szerzenia się narkomanii

PRZYCZYNY SZERZENIA SIĘ NARKOMANII Jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju jest narkomania, rozwijająca się szczególnie wśród młodego pokolenia.

Ogólne założenia oraz działalność wychowawcza i zapobiegawcza jako prawny sposób przeciwdziałania narkomanii

  Prawo polskie przewiduje następujące sposoby zapobiegania i zwalczania narkomanii: Ograniczenie dostępu do narkotyków Działalność wychowawcza i zapobiegawcza: działalność ta obejmuje w szczególności promocję zdrowia psychicznego, promocję zdrowego stylu życia i informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, jak również o samej narkomanii i jej ...

Narkomania - podstawowe wiadomości

W języku polskim używane są takie pojęcia jak: substancje (środki) uzależniające, toksykomania, lekomania, narkomania. Dla uzyskania efektów odurzających młodzi narkomanii preparują kleje, lakiery syntetyczne, aceton, rozpuszczalniki żywic, lakierów oraz pasty do butów.

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, samobóstwa)

z ustawy o zapobieganiu narkomanii Narkomania to stałe lub okresowe przyjmowanie w celach niemedycznych środków odurzających bądź psychotropowych lub środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstała zależność -Środki odurzające/psychotropowe-każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na określony układ nerwowy, umieszczona w wykazie środków odurzających lub psychotropowych, ustalonym przez MZiOS -Środki ...

Podstawowe rodzaje uzależnień – alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Narkomania Narkomania patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki uspokajające i psychotropowe).

Podstawowe pojęcia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

  AKTEM PRAWNYM OKREŚLAJĄCYM ZASADNICZE CELE, STRATEGIE, METODY I GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA NARKOMANII JEST USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII.

Czym jest NARKOMANIA

Narkomania w krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych pod postacią obniżenia uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, zaburzeń krytycyzmu, osłabienia woli, kłamliwości.

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w szkolnym środowisku (przemoc, alkoholizm, narkomania ).

Obecnie narkomania stała się największym zagrożeniem dla dorastającej młodzieży. Moim lekarstwem na negatywne skutki narkomanii w społeczeństwie szkolnym jest znaczne wsparcie ze strony dorosłych czyli nauczycieli i rodziców.

Psychologia uzależnień - narkomania

NARKOMANIA ? Narkomania charakteryzuje się: ?

Ankieta na temat narkomanii

Ankieta na temat: Problem narkomanii wśród młodzieży Ankieta jest anonimowa. Czy uważasz, że narkomania jest ważnym problemem społecznym?

Biomedyka – patologie społeczne (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS)

Do zjawisk szczególnie niebezpiecznych charakteryzujących się dynamiką wzrostu i obniżeniem wieku uczestników należy zaliczyć: przestępczość nieletnich, alkoholizm, nikotynizm, narkomanie, zakażenia wirusem HIV.