Narastający zasób archiwalny

Czytaj Dalej

Metoda puli zasobów finansowych

Wyraźnie przedkłada bezpieczeństwo nad rentownością. Pasywa traktuje się tu w sposób zagregowany (łącznie). Wstępnym działaniem w ramach tej metody jest ustalenie pewnego standardu płynności, dotyczącego wielkości i uporządkowania w czasie potrzeb gotówkowych. Wykorzystanie puli zasobów finansowych...

Metoda konwersji zasobów finansowych

Wyróżniającą cechą tej metody jest to, że traktuje ona każde źródło pochodzenia zasobów indywidualnie. Zasoby pozyskane za pośrednictwem np. depozytów a’vista, które maja szybki obrót i na które bank zobowiązany jest tworzyć wysokie rezerwy, są alokowane w odmienny sposób niż np. zasoby generowane ze...

Specyfika zasobów ludzkich organizacji

 

Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów:

optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie,

sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

Ad.1. Optymalizacja wykorzystania rzeczowych i...

Specyfika kontroli prawnej i jej efektywność (zasoby chroniące lub minimalizujące sankcje, skuteczna egzekucja)

W znaczeniu najogólniejszym kontrola prawna jest całokształtem oddziaływania prawa na stosunki społeczne. W znaczeniu węższym natomiast jest ona sprawowaniem nadzoru — przez instytucje prawne — nad zachowaniem obywateli oraz wpływem obywateli na instytucje prawne i organy państwa.

Dalsze uściślenie...

Zasób i strumień czynnika produkcji

 

W niniejszym rozdziale zajmiemy się rozpatrzeniem ogólnych uwarunkowań dotyczących handlu czynnikami produkcji, zarówno ogólnogospodarczymi (typu: ziemia, praca, kapitał rzeczowy) będącymi własnością gospodarstw domowych jak i specyficznymi, będącymi produktami przedsiębiorstw...

Zasoby

 

Zasoby - rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług.

Ziemia - obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji.

Praca - (siła robocza), każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana.

Kapitał - wszelki wynik...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji- ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym...

Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi

 

Termin „zarządzanie zasobami ludzkimi ”nie jest wcale nowy. Był już w użyciu ponad czterdzieści lat temu, choć wówczas stosowano go wymiennie z terminem „zarządzanie personelem”. Filozofia ZZL nie była znana w swej skończonej formie aż do połowy lat osiemdziesiątych, jednakże jej początki sięgają...

Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi

 

Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w niej ludziom. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, cele ZZL można sformułować następująco:

zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących element procesu...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management) to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. Według definicji Storeya, sformułowanej w...

Cele zarządzania zasobami ludzkimi

 

Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest, mówiąc ogólnie, umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w nie ludziom. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, cele ZZL można sformułować następująco:

zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących...

Planowanie zasobów ludzkich

 

Planowanie zasobów ludzkich, czyli wielkości i struktury zatrudnienia, jest problemem bardzo istotnym, gdyż generuje ono powstawanie bardzo ważnej wielkości zasobowej, od której w zasadniczym stopniu zależy funkcjonowanie i przyszłość przedsiębiorstwa. Dlatego też działania podejmowane w tym obszarze...

PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH

 

Planowanie zasobów ludzkich wiąże się z ustalaniem zapotrzebowania na pracownika oraz analizą możliwości zaspakajania tego zapotrzebowania. Ma ono 2 aspekty:

ilościowy: dotyczy liczby pracowników niezbędnych do realizacji działań organizacji oraz czasu pracy jaki będzie miał do dyspozycji...

Planowanie zasobów ludzkich

 

Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych i obejmuje: analizę miejsc pracy oraz prognozowanie popytu na pracę i podaż pracy. analiza stanowisk pracy –jest to systematyczna analiza miejsc pracy jakimi dysponuje dana organizacja ,to systematyczne...

REKRUTACJA ZASOBÓW LUDZKICH

 

Rekrutacja /nabór/ jest to proces przyciągania jednostek do ubiegania się o wolne stanowiska pracy. Jej celem jest dostarczenie dużej liczby kandydatów spośród których kierownicy będą mogli wybrać potrzebnych im wykwalifikowanych pracowników. Jednym z pierwszych działań w procesie rekrutacji jest...

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE

 

 

Podmiot oceniany: EUROPEJSKI FUNDUSZ LESINGOWY S.A.

Europejski Fundusz Leasingowy jest wiodącą firmą świadczącą usługi lesingowe w Polsce.

Powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych w Polsce firm leasingowych. Dzięki wczesnemu wejściu na rynek firma ta ma obecnie wysoki udział w rynku usług...

Specyfika Zasobów Pracy. Istota Zarządzania Zasobami Pracy. Cele i System Narzędzi Zzp.

 

Istnieją trzy grupy nazw zarządzania zasobami pracy:

nazwy operujące słowem „polityka”: polityka kadrowa, zatrudnienia, personalna, personalna i kadrowa. Polityka to określanie celów, sposobów ich realizacji; kojarzy się z planowaniem, przez co nie bardzo pasuje do zzp.; polityka kadrowa kojarzy...