Narajani (strefa)

Czytaj Dalej

Strefy roślinne świata

 

T U N D R ATypowe dla tundry są gleby poligonalne powstające w wyniku jej zamarzania i odmarzania. Podobna roślinność występuje ponad górną granicą lasu w górach strefy umiarkowanej.Tundrę zamieszkują też liczni przedstawiciele fauny:a/ roślinożerne:- renifery, zające bielaki, lemingi,b/...

Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro

Polska jako kraj członkowski UE zostanie w przyszłości włączona do strefy euro. Oznacza to więc, że złoty zostanie zastąpiony przez euro. Wobec naszego kraju, podobnie jak w stosunku do innych nowych krajów członkowskich, zastosowano tzw wyłącznie czasowe, uzależnione od trwałego spełnienia...

Strefy oświetlenia Ziemi

Różnice w oświetleniu poszczególnych części Ziemi w ciągu roku są najlepiej widoczne w zestawieniu maksymalnych i minimalnych wysokości Słońca w momencie górowania na charakterystycznych szerokościach geo­graficznych.

Analizując powyższe zestawienie, stwierdzamy, że najwięcej cieplnej energii...

Strefy opadowe na Ziemi

Średnia roczna suma opadów dla całej Ziemi wynosi ok. 850 mm. Opady przedstawia się na mapach za pomocą izohiet. Analizując ich układ, można stwierdzić wyraźną strefowość opadów nawiązującą do układu temperatur i stałych ośrodków ciśnienia - ogólnej cyrkulacji atmosfery. Przesuwając się od...

Strefy klimatyczne na Ziemi

Wymienione w poprzednim rozdziale czynniki kształtujące klimat spowodowały zróżnicowanie wysokości temperatur i opadów oraz ich spe- cyficzny rozkład w ciągu roku na różnych obszarach Ziemi. Pozwoliło to wydzielić strefy klimatyczne, a w ich obrębie typy klimatów.

• Strefa klimatów równikowych -...

Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

Zróżnicowanie roślinności w strefie klimatu równikowego i podrówniko-wego wynika z ilości i rozkładu opadów w ciągu roku. Zmniejszająca się roczna suma opadów, w miarę przesuwania na północ i południe od równi­ka, oraz wyraźnie zaznaczająca się pora sucha i deszczowa decydują o we­getacji roślin. W...

Roślinność strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej

Zwrotnikowa strefa klimatyczna charakteryzująca się wysokimi tempe­raturami i bardzo niskimi opadami stwarza roślinności specyficzne warunki bytowania. Na jej obszarach roślinność przystosowała się do braku wilgoci - jest bardzo skąpa i nigdzie nie tworzy zwartej pokrywy. W zależności od ilości...

Świat roślinny strefy umiarkowanej

Charakterystyczną cechą roślinności strefy umiarkowanej jest jej duża różnorodność uzależniona od wilgotności. Obszary o suchych klimatach kontynentalnych porasta bezdrzewna formacja roślinna zwana stepem, zaś tereny będące pod wpływem wilgotnych klimatów morskich - las liściasty, mieszany lub...

Roślinność strefy subarktycznej i arktycznej

Surowość klimatu sprawia, że roślinność tych stref jest uboga. W klimacie subarktycznym występuje tundra, w arktycznym pustynie lodowe.

Tundra - formacja roślinna rozwijająca się na północ od tajgi. W jej połu­dniowej części dominują krzewy brzozy karłowatej i wierzby po­larnej oraz krzewinki...

Wymień i krótko scharakteryzuj strefy (obszary) analizowane przez teorie osobowości i będące przedmiotem porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości

Strefy analizowane przez teorie osobowości i znaczące do porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości to:

Struktura osobowości, czyli co tworzy osobowość – teorie cech.

Proces, czyli co wchodzi w dynamikę osobowości, mechanizmy powodujące zachowanie człowieka.

Rozwój, czyli co...

Obowiązki przedsiębiorstw w tzw. wolnej strefie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy jest to zarobkowa działalność wytwórcza , handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie i wykonywanie dz.gosp jest wolne ale z zachowaniem warunków...

Specjalne strefy ekonomiczne

Wyodrębnione zgodnie z przepisami , niezamieszkała część RP na terenie której może być prowadzona dz.gosp na zasadach określonych ustawą

Tworzone są w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego danych części terytorium kraju oraz wprowadzenie czy rozwoju na ich terenie nowych technik...

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

CASTELLS - zamiast urbanizacji używa pojęcia "społeczne wytwarzanie przestrzeni"

Cechy ośrodka miejskiego, które wskazują na jego społeczną strukturę:

1. prestiżowo-funkcjonalne zróżnicowanie architektury - może być ono silne, lub słabe, paro- lub wielostopniowe, oparte na licznych elementach...

Przedstaw i scharakteryzuj STREFY KLIMATYCZNE

A) strefa klimatu RÓWNIKOWEGO – powietrze jest silnie nagrzane w ciągu całego roku – średnie miesięczne temperatury wahają się od 24C do 28C. Ruchy wstępujące wilgotnego powietrza prowadzą do wysokich opadów, występujących w godzinach popołudniowych i nasilają się w czasie wiosennego i jesiennego...

Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, umiarkowanej i podbiegunowej

Krążenie powietrza w obszarze międzyzwrotnikowym charakteryzuje się tym , że Słońce najbardziej ogrzewa właśnie te tereny - wokół równika . Powietrze w tej warstwie jest gorące i rzadkie . Konsekwencją tego jest niskie ciśnienie i powstawanie tzw. Pasa ciszy . W obszarze międzyzwrotnikowym , tam...

Przystosowanie roślinności do życia w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej

Są dwie strefy zwrotnikowe- wokół zwrotnika raka i koziorożca. Roślinność w tych strefach dostosowała się do trybu życia. Klimat zwrotnikowy to głównie pustynie. Na pustyniach kamiennych można spotkać niewielkie karłowate drzewa, oraz krzewy korzeniące się w głębokich szczelinach skalnych. W...

Strefy klimatyczne świata i ich charakterystyka

Na przebieg procesów klimatotwórczych wpływa zróżnicowanie oświetlenia ziemi, co jest skutkiem kształtu i ruchów Ziemi oraz zróżnicowania jej powierzchni. Czynniki te powodują strefowe i astrefowe zróżnicowanie klimatu. Do geograficznych czynników klimatycznych, zalicza się przede wszystkim szerokość...

Wpływ klimatu na osadnictwo i gospodarkę człowieka w wybranej strefie klimatycznej

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE KLIMAT

W dolnej warstwie troposfery zachodzą zjawiska kształtujące pogodę i klimat na Ziemi.

Cechy charakterystyczne danego klimatu określa się na podstawie przebiegu poszczególnych elementów meteorologicznych, do których przede wszystkim należą: temperatura, wilgotność...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Podział Bałtyku na strefy ekonomiczne

W 1982 roku na Konferencji Prawa Morza w Montago Bay na Jamajce ustanowiono wyłączne strefy ekonomiczne państw nadmorskich. Ilustruje to rys.1 W świetle tych porozumień państwo

jest właścicielem zasobów żywych, przedmiotów znajdujących się na dnie oraz bogactw mineralnych leżących pod dnem swojej...

WYŁĄCZNA STREFA EKONOMICZNA

Tendencja do rozszerzania władzy państw nadbrzeżnych w celu ochrony ich interesów ekonomicznych (wyłączność eksploatacji bogactw morskich) znalazła w ostatnich latach wyraz w wysunięciu koncepcji tzw. strefy ekonomicznej.

Koncepcję tę zaakceptowano. Przeważająca większość opowiadała się za...