FUSO - okręt

Pancernik japoński zbudowany w latach 1912-15, przeszedł inten­sywną modernizację na początku lat trzydziestych. Ze względu na nie­wielką prędkość (niecałe 25 wę­złów) skierowano go do obrony wód przybrzeżnych. W 1942 r. po bitwie o *Midway, gdy flota japoń­ska poniosła duże straty, dowódz two...

GARLAND - okręt

Niszczyciel zwodowany 24 paź­dziernika 1935 r. w stoczni Fairfield S.B. & Engineering w Belfaście, rozpoczął w marcu 1936 r. służbę w *Royal Navy; 3 maja 1940 r. prze­kazany Polskiej Marynarce Wojen­nej, 8 lipca uczestniczył w bitwie z okrętami włoskimi koło Kalabrii, a 19 lipca towarzyszył...

GLORIOUS - okręt

Brytyjski lotniskowiec (siostrzany okręt *Courageous) zbudowany w latach 1915-17 jako krążownik li­niowy. Po podpisaniu waszyngtoń­skiego traktatu morskiego w 1922 r. Brytyjczycy zdecydowali się prze­budować krążownik na lotnisko­wiec, a zdemontowane z jego po­kładu działa kal. 381 mm wykorzy­stano...

GLOWWORM - okręt

Brytyjski niszczyciel typu G wybu­dowany w latach 1936-37, brał udział w operacji „Wilfred", której celem było zaminowanie szlaków morskich na wodach przybrzeżnych *Norwegii. 8 kwietnia 1940 r. odlą -czył od zespołu w poszukiwaniu ma ­rynarza, który wypadł za burtę. O godz. 8.20 napotkał ciężki krą...

GNEISENAU - okręt

Niemiecki pancernik, siostrzany okręt *Scharnkorsta, zbudowany 21 maja 1938 r. Na początku wojny działał na morzach Północnym i Norweskim, usiłując zwalczać bry­tyjską żeglugę, ale nie odniósł żad­nych sukcesów. W listopadzie 1939 r. pod dowództwem kpt. Ericha Fórstego wyruszył na pół­nocny Atlantyk...

GRAF ZEPPELIN - okręt

Niemiecki lotniskowiec zamówiony przez Kriegsmarine w 1935 r., został zwodowany w grudniu 1938 r. Nie­mieccy konstruktorzy, nie mający żadnego doświadczenia w budowie tej klasy okrętów, popełnili wiele błędów obniżających wartość bojo­wą lotniskowca: m.in. wyposażyli go w działa dużego kalibru...

GRAPH - okręt podwodny

Brytyjski okręt podwodny, zdobycz­ny niemiecki U-570, który 28 sierp­nia 1941 r. wynurzył się, nie zauwa­żywszy krążącego samolotu *Hud-son. Ostrzelany z broni pokładowej, nie mógł skryć się pod wodą, a wkrótce do brytyjskiego bombowca dołączył drugi samolot oraz nade­szły jednostki patrolowe z bazy...

GREER - okręt

Amerykański niszczyciel, zwodo­wany 1 sierpnia 1918 r. i skierowa­ny do rezerwy w latach trzydzie­stych, w 1940 r. podjął służbę pa­trolową na wodach północnego Atlantyku. 4 września 1941 r. w cza­sie rejsu do bazy w Islandii znalazł się w pobliżu U-boota atakowanego bombami głębinowymi przez...

GROM - okręt

Budowa niszczyciela zamówionego przez Polską Marynarkę Wojenną rozpoczęła się w lipcu 1935 r. w stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. w Cowes w Wielkiej Brytanii. Okręt zwodowano w lipcu 1936 r., gotowość bojową osiągnął w maju następnego roku. 30 sieipnia 1939 r. razem z dwoma innymi niszczycie­lami...

GRYF - okręt

Stawiacz min Polskiej Marynarki Wojennej, zwodowany 29 listopada 1936 r. w stoczni Chantiers Augu-stin Normand w Hawrze we Fran­cji, gotowość bojową osiągnął w lu­tym 1938 r. Pierwszego dnia wojny o godz 18.00 Gryf (dowódca kmdr ppor. Stefan Kwiatkowski), przygo­towujący się do stawiania min w po­bliżu...

HERMES - okręt

Pierwszy brytyjski lotniskowiec projektowany od początku w takim charakterze; inne lotniskowce, które wcześniej rozpoczęły służbę (Argus, Furious), przebudowano ze statków pasażerskich (Argus z budowanego dla Włochów statku Conte Rosso) lub okrętów (Furious z krążownika liniowego). Hermes, zwodowa­ny w...

HIYO - okręt

Japoński lotniskowiec budowano ja­ko luksusowy statek pasażerski, ale w końcu 1939 r. zmieniono plany. Zwodowany 24 czerwca 1941 r., wraz z bliźniaczym okrętem (zwo­dowanym dwa dni później) Junyo wziął udział w walkach o *Guadal-canal. 20 czerwca 1944 r. w czasie bitwy na Morzu ^Filipińskim został...

HOOD - okręt

Pancernik (a właściwie krążownik liniowy) typu Admirał, zbudowany w 1920 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej był najwięk­szym okrętem świata i najszybszym pancernikiem brytyjskim. Wadą okrętu było zbyt cienkie opance­rzenie pokładu, nie chroniące przed bombami lotniczymi i pociskami...

HORNET - okręt

Pierwszy z amerykańskich lotni­skowców o tej nazwie zbudowano w 1941 r., a jego pierwszym zada­niem bojowym było dowiezienie w pobliże brzegów Japonii bom­bowców *B-25, które miały doko­nać nalotu na Tokio i 3 inne miasta. Próbne starty bombowców z lotni­skowca przeprowadzono w lutym 1942 r. w okolicach bazy...

ILLUSTRIOUS - okręt

Lotniskowiec brytyjski zbudowany w maju 1940 r. Był pierwszym okrętem, w którym konstruktorzy zdecydowali się ograniczyć miejsce dla samolotów, w zamian wzmac­niając pancerz i uzbrojenie artyleryj­skie. W grudniu 1940 r. rozpoczął służbę drugi lotniskowiec tego ty­pu - Fonnidable, a wkrótce potem...

INDIANAPOLIS - okręt

Amerykański ciężki krążownik oddany do służby w 1932 r., był wersją rozwojową okrętów typu Northampton. Większy i lepiej opan­cerzony od poprzedników, pozba­wiony był wyrzutni torpedowych, które amerykańscy konstruktorzy uznali za niepotrzebne na pokładach ciężkich krążowników. W 1941 r...

IOWA - okręt

Jeden z czterech najszybszych i naj­większych pancerników w amery­kańskiej marynarce wojennej (w la­tach 1939-40 zamówiono 6 pancer­ników tego typu, ale zbudowano tylko cztery: Iowa, New Jersey, Wisconsin i Missouri). Miały wy­porność o 10 tys. ton większą i były dłuższe o ok. 53 m od poprzednio...

JASTRZĄB - okręt podwodny

4 listpada 1941 r. Polska Ma­rynarka Wojenna otrzymała ame­rykański okręt podwodny S-25, zbudowany w 1922 r. w stoczni Bethlehem S.B.Co w Quincy (USA).

25 kwietnia 1942 r. okręt wyszedł na pierwszy patrol, w czasie którego za­łogę nękały groźne awarie sterów głębokości, silników itp. 2 maja w sektorze...

JEAN BART - okręt

Drugi z francuskich pancerników klasy Richelieu, zwodowany w sty­czniu 1939 r. W chwili inwazji nie­mieckiej na Francję w maju 1940 r. nadal pozostawał w stoczni. Po ka­pitulacji Francji przeszedł do Casa­blanki, gdzie pozostawał przez całą wojnę. 8 grudnia 1942 r. został ostrzelany przez Amerykanów...

JERVIS BAY - okręt

Brytyjski krążownik pomocniczy, wsławił się bohaterską walką na Atlantyku w obronie konwoju „HX-84", zaatakowanego 5 listopa­da 1940 r. przez niemiecki pancer­nik kieszonkowy * Admirał Scheer. Dowódca brytyjskiego okrętu kmdr E. S. F. Fegen polecił statkom kon­woju rozproszyć się, swojej załodze zaś...