Naprężenie poziome w gruncie

Naprężenie poziome w gruncie

Czytaj Dalej

PODSTAWOWE POZIOMY KOMUNIKOWANIA

-  intrapersonalne,

-   interpersonalne,

-  grupowe i międzygrupowe,

-  organizacyjne (instytucjonalne),

-  masowe

Poziomy planowania produkcji

 

Planowanie produkcji można zilustrować jako dwa powiązane ze sobą układy. Pierwszy związany jest z zakresem planowania:

1. ogólnozakładowy,

międzywydziałowy,

wewnątrz-wydziałowy,

drugi zaś „czasowy” rozróżnia planowanie długookresowe, gdzie podejmuje się strategiczne decyzje o...

Na czym polega pozioma i pionowa analiza bilansu.

  Przedmiotem badań w ramach wstępnej analizy bilansu są także powiązania poziome między poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów, pozwalające na ocenę struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa.

Teoria decyzji politycznych - Poziomy procesu decyzyjnego

Na tym poziomie występują również uwarunkowania światopoglądowe), ideologiczne i doktrynalne) emocjonalny (związany jest z uwarunkowaniami tradycjonalnymi, światopoglądowymi i kulturowymi) społeczny (związany z uwarunkowaniami wynikającymi z interesów politycznych grup społecznych- elektoratu) organizacyjny (związany z możliwościami kadrowymi, finansowymi, rzeczowymi odnoszącymi się do realizacji ewentualnych decyzji)

Teorie podmiotowości politycznej - Poziomy podmiotowości politycznej

Wielkiej grupy społecznej jako całości

Organizacji politycznych danej grupy społecznej

Organów organizacji wielkich grup społecznych (jednostka lub gremium kierownicze

Reprezentantów organów organizacji politycznych (osoby fizyczne)

Poziomy działań logistycznych

W zarządzaniu logistycznym wyróżniamy trzy poziomy: • Strategiczny, • Taktyczny, • Operacyjny.

Problemy związane z próbami objaśniania fenomenu wolności na gruncie koncepcji bytu (w sposób metafizyczny) - Typ epikurejski

Koncepcja parenklizy (uwalnianie atomów)

Koncepcja ta rozpoławia rzeczywistość na dwie odmienne sfery determinacji i indeterminacji, nie mówiąc nic o genezie podziału i charakterze powiązań.

Nie wiadomo w jaki sposób wyjście atomów poza determinację może objaśniać wolność jednostki...

Problemy związane z próbami objaśniania fenomenu wolności na gruncie koncepcji bytu (w sposób metafizyczny) - Typ stoicki

Koncepcja wolności jako uświadomionej konieczności.

Koncepcja wolności jako uświadomionej konieczności wymaga założenia esencjalnej tożsamości rozumu jednostki oraz kosmicznego rozumu rządzącego światem.

Wymaga to pełnej jedności, czyli monizmu rzeczywistości.

Tylko wtedy...

Problemy związane z próbami objaśniania fenomenu wolności na gruncie koncepcji bytu (w sposób metafizyczny)

Próby ugruntowania metafizycznego (opartego na klasycznej koncepcji bytu), zdają się prowadzić do antynomii determinizmu ( i wolności w sensie indeterministycznym) i poznania. Albo mamy determinizm i w świecie panuje porządek i możemy zatem świat poznać (wyjaśnić), nie ma jednak wolności. Jeśli panuje...

Człowiek może albo staczać się na poziom cielesności, materialności, ku niebytowi albo wznosić się kolejno na poziomy

Duszy – uwalniając się od cielesności.

Umysłu – uwalniając się od psychiczności, emocjonalności.

Absolutu – uwalniając się od pojęciowości, dyskursywności

Poznanie zakłada przemianę bytową, posiada charakter mistyczno-ekstatyczny. Nie jest ono celem samym w sobie. Celem...

Poziomy analizy teoretycznej

Podstawowym komponentem teorii są twierdzenia ogólne. Twierdzenie to zaś zdanie, orzekające o przedmiocie, którego dotyczy.

Indukcja i dedukcja są metodami pozwalającymi łączyć wiedzę empiryczną z twierdzeniami ogólnymi. Połączenie tych dwóch poziomów badawczych umożliwia racjonalną eksplanację i...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOMY JĘZYKA

System fonologiczny:

-treść

System gramatyczny:

-morfologiczny-słowotwórczy i fleksyjny

-składniowy

System leksykalno semantyczny:

-fonologiczny, dźwiękowy

-gramatyczny, gramatyka i reguły

-morfologiczny, budowa wyrazów

-składniowy, budowa zdań

-słowotwórczy,tworzenie nowych...

Trzy poziomy traumy kulturowej

Widać to wyraźnie, kiedy przyjrzymy się aktualnemu wydarzeniu historycznemu, które można zaliczyć do kategorii zmiany traumatogennej i dobrze ilustruje ambiwalencję zmiany niewątpliwie korzystnej, a równocześnie generującej silną traumę kulturową na wszystkich poziomach.

Dyferencjacja w pedagogice - PODZIAŁ POZIOMY - ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT BADAŃ

1) PODSTAWOWA (TEORETYCZNA) – nie podejmuje badań empirycznych

a) ogólna – ustala znaczenia i pojęcia podstawowe, opisuje definicje, syntetyzuje dorobek pedagogiki, ustala tożsamość pedagogiki, porządkuje pedagogikę ze względu na przedmiot badań

b) dydaktyka ogólna – metodyki i dydaktyki szczegółowe

c)...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Poziomy rozwoju uzależnienia i powrotu do zdrowia

Problem ten opracowano bardzo szczegółowo w odniesieniu do alkoholiz­mu i uzależnienia od gier hazardowych. Można w dynamice tych tak różnych form uzależnienia znaleźć wiele podobnych aspektów i dlatego omówimy je łącznie.

Fazy rozwoju alkoholizmu i zdrowienia opracował Glatt, a fazy rozwoju...

Poziomy integracji wg. Landeckera

Innego podziału typów integracji społecznej dokonał na podstawie analizy teoretycznej tego pojęcia W.S.Landecker

Wyróżnia cztery typy integracji społecznej:

1) Integracja kulturowa. Polega ona na zgodności zachowań jednostek z wzorami kulturowymi. W każdym zakładzie pracownicy pochodzą z różnych...

ZANIECZYSZCZENIA GLEB I GRUNTÓW

Przyczyną degradacji gleby są zmiany klimatu, rabunkowa gospodarka rolna, obniżenie poziomu wód gruntowych i antropopresja.

Stosunek prawa naturalnego do prawa stanowionego na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku

Spór o istnienie i charakter prawa naturalnego toczy się już od czasów Afrodyty. W czasach nowożytnych przybrał on na znaczeniu w okresie Oświecenia, gdy zaczęto przestrzegać prawa i wolności jednostki ludzkiej. Powstała wtedy koncepcja, że życie, wolność i własność przysługują każdemu, z racji...

WYJAŚNIJ DEFINICJĘ WINY NA GRUNCIE PRAWA KARNEGO

WINA

Zachodzi wtedy gdy z popełnionego czynu można zrobić sprawcy zarzut. W prawie karnym materialnym wina jest adresowana do konkretnej osoby.

WINA UMYŚLNA -

a) w zamiarze bezpośrednim - ma miejsce gdy sprawca chce popełnić przestępstwo, ma wolę i świadomość popełnienia czynu zabronionego

b) w...

Roszczenie o wykup zabudowanego gruntu

Roszczenie właściciela o wykup gruntu – nieruchomości gruntowej do osoby, która wzniosła budynek lub inne urządzenie na jego gruncie, i nabyła od niego własność zajętej na ten cel działki, za odpowiednim wynagrodzeniem.