Naprężenie efektywne

Czytaj Dalej

Społeczne gwarancje efektywnego wymiaru sprawiedliwości

1. Obsadzanie stanowisk w sądownictwie

* Prawo do uczciwego procesu przed bezstronnym sądem jest powszechnie uznawane za fundamentalne prawo człowieka.

*  Rozprawa musi odbyć się przed niezależnym bezstronnym i odpowiednio wykwalifikowanym urzędnikiem sądowym.

* Ludzi trafiających do pracy w...

Minimalna skala efektywna

  Minimalna skala efektywna - wielkość produkcji, przy której krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przestaje opadać (inaczej: wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum)

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Efektywna okupacja (zawłaszczenie)

Okupacja daje tytuł tylko wtedy, gdy terytorium podlega wyłącznej, efektywnej władzy państwa rządzącego. Efektywna okupacja straciła na znaczeniu współcześnie, w związku z zakazem i potępieniem kolonializmu.

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ECR (Efektywna Obsługa Konsumenta)

Efektywna Promocja - prowadzenie działań promocyjnych, na które klienci zareagują oraz eliminowanie nieefektywnych działań promocyjnych podnoszących zapasy oraz nie wpływających na decyzje nabywcze klientów.

INDEKS EFEKTYWNEJ LICZBY PARTII

Indeks ten próbuje odpowiedzieć na pytanie, ile partii wchodzi w ramy konkretnego systemu partyjnego N – liczba partii P – odsetek miejsc parlamentarnych lub głosów wyborczych -          niesie ze sobą ten sam rodzaj informacji co indeks frakcjonalizacji -          w systemie dwupatyjnym – dwie względnie zbliżone wielkością partie – jeżeli przyjmiemy że ...

Gerontologia - Na czym polega efektywna prewencja

Efektywna prewencja gerontologiczna, czyli postępowanie osłonowe musi być skierowane na wszystkie trzy płaszczyzny: - biologiczną - psychologiczną - socjalno- społeczną      Założeniem jest osiągnięcie realnego celu.

Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej

Wstępnym warunkiem jest, by w polityce rolnej miało miejsce:

prawidłowe rozpoznanie relatywnie wysokich kosztów produkcji oraz przyczyn niskiej wydajności pracy w rolnictwie (walka z ukrytym bezrobociem na wsiach oraz pozyskiwanie środków na kredyty inwestycyjne pozwoli na obniżanie kosztów oraz...

Co oznacza nominalną, realną i efektywna stopa procentowa?

r = rr + ri + ry wzór na nominalną stopę procentową r - nominalna stopa procentowa, rr - realna stopa procentowa, ri - premia równa oczekiwanej inflacji, ry - premia od ryzyka rr = [(1 + r) / (1 + ri)] - 1 wzór na realną stopę procentową re = [1 + (r / m)]m - 1 wzór na efektywną stopę procentową Efektywna roczna stopa procentowa kredytu określa efektywny roczny koszt kredytu.

Naprężenie materiałów

Jeżeli ciężarek zawieszony jest na drucie, działa on na pole przekroju tego drutu z siłą skierowaną w dół. Wielkość równa tej sile podzielonej przez powierzchnię, na którą ona oddziaływuje, nazywa się naprężeniem. Im większe obciążenie, tym większa siła skie­rowana w dół, a co za tym...

Efektywne rozwiązania organizacyjne

Zarząd przedsiębiorstwa jest ostatecznie odpowiedzialny za sukces firmy w zakresie innowacji. Jego członkowie nie mogą tylko wymagać od kierownika ds. nowego prwluktu. aby przychodził do nich ze wspaniałymi pomysłami. To oni są odpowiedzialni za określenie sfery działania i klasy produktu w zakresie...

Efektywna roczna stopa procentowa

' Wzór ' Efektywna roczna stopa procentowa dana jest wzorem: <math>r_e=(1+i)^n-1\;</math></div> gdzie: <math>i</math>- to nominalna roczna stopa procentowa <math>n</math> -to liczba kapitalizacji odsetek w roku ' Uzasadnienie ' Przyjmijmy następujące oznaczenia: <math>I</math>-odsetki za cały okres trwania inwestycji <math>P</math>-kapitał początkowy <math>K</math>-wartość końcowa inwestycji <math>r_e</math>- ...

Estymator efektywny

Oczywisty jest fakt, że mając do wyboru dwa estymatory nieobciążone parametru 0, należy wybrać efektywniejszy z nich, co gwarantuje nam otrzymanie za jego pomocą bardziej skupionych wokół wartości 0 jego ocen.

Rynek efektywny

Główne założenia Rynek określany jako efektywny, powinien spełniać poniższe założenia: na rynku działa nieskończona liczba uczestników działalność indywidualnych inwestorów nie powoduje zmiany cen akcji wszyscy użytkownicy rynku oraz jego inwestorzy jednocześnie otrzymują nową informację każdy z inwestorów ma taką samą oczekiwaną stopę zwrotu informacja jest bezpłatna koszty transakcyjne nie istnieje Kształtowanie się cen na rynku ...

Warunki efektywnej komunikacji

Aby zwiększyć efektywność komunikacji należy pamiętać o: opanowaniu reakcji emocjonalnych, które mogą onieśmielać czy nawet oburzać innych członków zespołu zmniejszając wzajemne zaufanie oraz utrudniać budowanie przyjaznej atmosfery, jasnym i zwięzłym formułowaniu komunikatów- należy przekazywać i odbierać informacje zwracając uwagę na cztery aspekty komunikacji: Rzeczowy ( wyłącznie przekazanie informacji ) Autoprezentacja (informacja o odczuciach nadawcy ) ...

Efektywne systemy wynagradzania

Jak, za co i czym płacić pracownikom, aby to cenili? Egzystencja i rozwój firmy, jej sprawność i efektywność działania zależą od jej pracowników, od ich zdolności i motywacji do pracy, zmian i postępu. To oni wykorzystują technologię i zasoby firmy, aby je przetworzyć w dobra finalne, to oni tworzą ją i uczestniczą w jej życiu. Od tego jacy oni są , jaki jest ich potencjał i jak go wykorzystują dla dobra firmy, zależy realizacja koncepcji jej działania i rozwoju,

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

Rozdział drugi przedstawia charakterystykę efektywnych sposobów wygasania zobowiązań podatkowych. Analizując efektywne sposoby wygasania zobowiązań należało również omówić proces zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku.

Zasady efektywnego uczenia się

Ta powtórka pozwala również uzmysłowić sobie jak efektywnie chłonęło się wiedzę podczas lekcji - jak uważnie się słuchało, jak dobrze notowało, innymi słowy - jak obecność na tej lekcji była efektywna dla pamięci.

„Mechanizm rynkowy i zasady jego działania w gospodarce wolno-rynkowej. Wyjaśnij koncepcję A. Szmita, że „niewidzialna ręka rynku zapewnia efektywne alokacje zasobów.”

Wolny rynek udowodnił, że jest najlepszym mechanizmem regulacji gospodarki. Jego siła tkwi w spontaniczności. Nikt go nie wymyślił, ani nie stworzył. Powstał samoczynnie, tak samo jak samoczynnie działa jego mechanizm. Dzięki tym zaletom zdominował dziś świat. Nawet tam gdzie jeszcze nie rozwinął się lub jest niszczony można spotkać jego oazy. Współczesna ekonomia jest nauką skoncentrowaną na rynku. Jakkolwiek intuicyjnie każdy z nas jest w stanie przypisać ...

KOMPETENCJE SPOŁECZNE EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

Badania nad ludźmi, którzy zrobili tzw. karierę, wielkie pieniądze lub zyskali sławę bądź władzę, wykazały dość zaskakującą rzecz: otóż na ogół szczęśliwcy ci niezbyt hojnie wyposażeni są w to, co uważamy za warunek powodzenia, mianowicie w tzw. inteligencję.

Inteligencję wymyślili...

PSYCHOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

Z naszego modelu efektywnego menedżera wynika wniosek, iż podstawą działań kierowniczych jest: •    plastyczność i otwartość - każde działanie kierownicze powinno być pozbawione dogmatyzmu i dostosowane do ludzi; •    branie pod uwagę kontekstów - w postępowaniu należy brać pod uwagę okoliczności, myśleć systemowo i globalnie; •    cnota umiarkowania - umożliwiająca w każdej sytuacji wybór ...