Naprężenie całkowite

Czytaj Dalej

Użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa

UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA (TU) – Suma zadowolenia wynikająca z dotychczasowej konsumpcji danego dobra.

UŻYTECZNOŚĆ KRAŃCOWA (MU) – jest to przyrost satysfakcji (zadowolenia) uzyskany ze spożycia kolejnej jednostki danego dobra.

Znajomość zależności między użytecznością całkowitą a użytecznością...

Całkowite upłynnienie złotego

 

11 kwietnia 2000 r. prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, iż rząd w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej zdecydował o pełnym upłynnieniu kursu złotego od środy 12 kwietnia.

Rada zgłosiła propozycję upłynnienia już w połowie 1999 roku, jednak rząd ze...

Etiologia zaburzeń mowy - Uwarunkowania zaburzeń mowy występujące w rodzinie patologicznej i instytucjach opieki całkowitej

Poważne zaburzenia mowy mogą mieć podłoże organiczne. Jednakże często zdarza się,  że przyczyną jest zaniedbanie  środowiskowe i pedagogiczne. „Stwierdzono,  że dzieci wychowywane w prymitywnych warunkach, w  źle prowadzonych zakładach opiekuńczych rozwijają się pod tym względem z opóźnieniem”...

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienia pełne nierozwiązywalne (całkowite)

Jest to forma adopcji kiedy przysposabiający całkowicie włączają dziecko w swoją rodzinę, a między nimi nawiązują się prawno – rodzinne stosunki, takie jak w rodzinie naturalnej. W przypadku tego przysposobienia, rodzice naturalni tracą wszelkie prawa do dziecka, a więzi rodzinne zostają całkowicie...

MODEL JEDNOLITEGO SYSTEMU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD DZIEĆMI OSIEROCONYMI I OPUSZCZONYMI W POLSCE - Forma opieki całkowitej: Instytucjonalne formy opiekuńcze

Dom dziecka – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Do domów dziecka kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym.

Dom małego dziecka – zakład opiekuńczy przeznaczony zasadniczo dla dzieci w wieku...

MODEL JEDNOLITEGO SYSTEMU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD DZIEĆMI OSIEROCONYMI I OPUSZCZONYMI W POLSCE - Forma opieki całkowitej: Rodzinne formy opiekuńcze

Adopcja – polega na stworzeniu więzów rodzinnych maksymalnie zbliżonych do więzi w rodzinie naturalnej. Dziecko w rodzinie adopcyjnej jest traktowane jak urodzone w danej rodzinie. Prawo bardzo ogranicza rozwiązanie przysposobienia i tym rodzina adopcyjna różni się od zastępczej, która może...

MODEL JEDNOLITEGO SYSTEMU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD DZIEĆMI OSIEROCONYMI I OPUSZCZONYMI W POLSCE - Forma opieki całkowitej: Formy resocjalizacyjne

Policyjne izby dziecka – jest placówką opiekuńczo- wychowawczą funkcjonującą przy Rejonowej Komendzie Policji. Realizując zadania w zakresie zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich, policja uprawniona jest do zatrzymania nieletniego w w/w placówce. Umieszczenie w izbie nastąpić ma na...

Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

Koszty całkowite składają się z kosztów stałych i kosztów zmiennych. Jeżeli koszty całkowite podzielimy przez ilość wyprodukowanych wyrobów Q otrzymamy koszt jednostkowy inaczej koszt przeciętny przypadający na jednostkę wyrobu.

Koszt przeciętny stały to stosunek całkowitego kosztu stałego do...

Przedstaw związki pomiędzy przeciętnym kosztem zmiennym i przeciętnym kosztem całkowitym a kosztem marginalnym

Krzywa Km przecina krzywe Kc i Kz w punktach, w których krzywe te osiągają minimum punkt A i B. Dla jakiejkolwiek wielkości produkcji Q wysokość krzywej Kc jest sumą pionową krzywych Ks i Kz. Najważniejsze relacje między kosztem marginalnym a kosztami przeciętnymi:

---Km zrównuje się z Kc i Kz wówczas...

Kiedy stosujemy układ całkowicie losowy, a kiedy układ losowanych bloków?

Układ całkowicie losowy – gdy jednostki doświadczalne są jednorodne (nie podlegają zmienności systematycznej warunków badanego zjawiska-warunków wegetacji roślin, chowu zwierząt). W doświadczeniu 1no czynnikowym liczba wszystkich jednostek wynosi an (poziomów - liczba poziomów czynnika, n- liczba...

Wyjaśnij pojęcia: koszty jednostki gospodarczej, koszty wytworzenia produktów, koszty całkowite i koszty jednostkowe

Koszty jednostki gospodarczej są to wyrażone w pieniądzu nakłady ponoszone w związku z całością działalności danej jednostki lub wchodzących w jej skład jednostek organizacyjnych niższych szczebli. Można więc mówić np. o kosztach przedsiębiorstwa, kosztach zakładu, kosztach wydziału.

Koszty...

Jaka jest różnica pomiędzy całkowitą, a częściową poprawnością algorytmu?

Algorytm jest całkowicie poprawny względem warunku początkowego i końcowego, jeżeli dla każdych danych spełniających warunek początkowy, obliczenia kończą się i wyniki spełniają warunek końcowy.

Algorytm jest częściowo poprawny jeśli dla każdych obliczeń, które się kończą wynik jest poprawny...

Naprężenie materiałów

Jeżeli ciężarek zawieszony jest na drucie, działa on na pole przekroju tego drutu z siłą skierowaną w dół. Wielkość równa tej sile podzielonej przez powierzchnię, na którą ona oddziaływuje, nazywa się naprężeniem. Im większe obciążenie, tym większa siła skie­rowana w dół, a co za tym...

Jakie to formy odlewnicze całkowicie zamknięte?

Znacznie częściej odlew musi zostać wykonany w formie, której puste wnętrze jest całkowicie oto­czone ściankami. Aby taką formę wykonać, ubija się piasek wokół całego wzorca, a uzyskaną formę rozcina się tak, by można było wzorzec wyciągnąć. Uzyskuje się w ten sposób formę odlewniczą...

Wyjaśnij pojęcia kosztów stałych, kosztów zmiennych i kosztów całkowitych

 

Koszty stałe to koszty, które nie zmieniają się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji, np.: amortyzacja, administracja, konserwacja, czynsze;

>

>

Co to są przeciętne koszty całkowite a co to są koszty krańcowe?

 

Przeciętne koszty całkowite to jednostkowe nakłady poniesione na wytworzenie jednostki produktu: Kp = Kc/Q (koszty całkowite przez wielkość produkcji);

>

Jakie związki i zależności występują między produkcyjnością całkowitą, przeciętną i krańcową przy działaniu prawa wydajności nieproporcjonalnej i proporcjonalnej?

 

Dla wydajności nieproporcjonalnej :  

A) gdy produkcyjność przeciętna wzrasta produkcyjność krańcowa jest większa od przeciętnej ;

B) gdy produkcyjność przeciętna zmniejsza się produkcyjność krańcowa jest mniejsza od przeciętnej ;

C) gdy produkcyjność przeciętna osiąga maksimum...

Co rozumiesz przez koszty całkowite stałe i zmienne?

 

A) Koszty całkowite to suma kosztów stałych i zmiennych poniesionych na wytworzenie określonej ilości danego czynnika ;  

B) Całkowite koszty stałe to iloczyn liczby jednostek użytych stałych czynników produkcji i jednostkowych cen tych czynników;

C) Całkowite koszty zmienne to iloczyn liczby...

Co to są koszty przeciętne całkowite i krańcowe

 

A) koszt przeciętny całkowity to koszt całkowity podzielony przez ilość produktu ;  

B) koszt przeciętny stały to koszt stały podzielony przez ilość produktu ;

C) koszt przeciętny zmienny to iloraz kosztu zmiennego przez ilość produktu ; (A=B+C) ;

D) koszty krańcowe to zmiana kosztów...