Naprawienie szkody

Czytaj Dalej

Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

 

Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

Występują 2 sytuacje:

1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

odszkodowanie i może domagać się:

- zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

- renty związanej z:

częściową lub...

Szkoda i sposoby jej naprawienia

Jeżeli strony nie ustaliły sposób naprawienia szkody to dochodzono ją w procesie: a) formułkowym (sposób B) b) kognicyjnym (sposób A).

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

 

a. żyjące w stanie wolnym (tzw. dzikie) – obowiązuje zasada że nikt nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez te zwierzęta. Jednak są

sytuacje, gdzie może zachodzić odpowiedzialność SP lub gminy, jeżeli

funkcjonariusze publiczni dopuścili się zaniedbań w zakresie...

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz

szkoda wyrządzona zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części jeżeli zawali się budynek i wyrządzi krzywdę to odpowiedzialność ponosi samoistny posiadacz, czyli właściciel albo ten kto zachowuje się jak właściciel jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka zwalnia go od odpowiedzialności (3 wyłączenia) dowolnej innej przyczyny, która spowodowała szkodę nie zwalnia z odpowiedzialności: o wady w budowie o brak ...

Przestrzeń kosmiczna - Odpowiedzialność za szkody kosmiczne

Państwo, które poniesie szkodę lub, którego osoby fizyczne lub prawne poniosą szkodę, może przedstawić roszczenie o odszkodowanie w ciągu roku od powstania szkody.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Szkody górnicze

Eksploatacji węgla kamiennego niezależnie od stosowanych systemów eksploatacji oraz podejmowanych działań techniczno-organizacyjnych towarzyszą ujemne skutki oddziaływania na powierzchnię terenów i obiektów, przejawiające się między innymi deformacją i przekształceniem terenu, uszkodzeniami obiektów i...

Skarga pauliańska (działanie na szkodę wierzycieli)

Skarga pauliańska (actio Pauliana) powstała w czasach justyniańskich. Dotyczyła działania na szkodę wierzycieli przez dłużnika, który specjalnie umniejszał swój majątek aby wierzyciele nie mogli wyegzekwować swoich należności. Skarga ta miła zastosowanie wobec osób które odniosły korzyści na...

Bezprawne wyrządzenie szkody (damnum iniuria datum)

Wymogiem zastosowania tej ustawy było: aby szkoda była rezultatem bezpośredniego oddziaływania na rzecz aby rzecz została rzeczywiście uszkodzona aby szkoda powstała z działania, a nie z zaniechania aby szkoda wyrządzona była bezprawnie.

Działanie na szkodę wierzycieli (fraus creditorum)

Wśród przestępstw prawa pretorskiego wymieniane jest podejmowanie przez dłużnika aktów uszczuplających jego majątek w celu uniemożliwienia egzekwowania przez wierzyciela swych należności.

Początkowo wierzyciele likwidowali umniejszenia majątku dłużnika za pomocą restitutio in integrum, a także...

Szkoda i odszkodowanie

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie lub przywrócić stan sprzed szkody – restytucja naturalna (dopiero w prawie poklasycznym w postępowaniu extra ordinem, we wcześniejszym postępowaniu formułkowym obowiązywała zasada kondemnacji pieniężnej); lub zapłacić odszkodowanie pieniężne.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe podobna do noxalnej – actio de pauperie można było ubiegać się o odszkodowanie lub wydanie zwierzęcia.

Pojęcie szkody

Szkoda na majątku a szkoda na osobie Szkoda na mieniu odnosi się do uszczerbku ,który dotyczy bezpośrednio składników majątku poszkodowanego.

Scharakteryzuj problemy związane z kosztami eksploatacji i napraw środków trwałych

Idea tego systemu polega na organizacji ewidencji operatywnej rodzajów napraw i kosztów napraw dla określonego środka trwałego lub jego jednorodnego podzespołu.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za szkody wyrządzone naruszeniem prawa wspólnotowego

 

Następuje odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego. ETS określił następujące warunki, jakie musza być spełnione, aby państwo było zobowiązane do wypłaty odszkodowania:

-nastąpiło naruszenie normy dyrektywy, która jest skierowana na przyznanie praw jednostce

-treść tych praw...

GRYPA SZALEJE W NAPRAWIE

GRYPA SZALEJE W NAPRAWIE, powieść J.

Andrzej Frycz Modrzewski - O naprawie Rzeczypospolitej

Co jeśli na człowieka należy, aby onemu, komu idzie o gardło, dał ratunek, żeby albo od ognia, albo od wody, albo od nieprzyjaciela, albo od jakiej inszej nędze był wyzwolon: tedyć naprawdę łącznym, pragnącym, nagim, ziębnącym słuszna rzecz jest dać ratunek, żeby z niedostatku rzeczy potrzebnych nie pomarli.

Mobbing, podkultura więziennej, czynniki kryminogenne, przestępczość zorganizowana, bezdomność i bezrobocie, konflikt jako zjawisko społeczne, prostytucja, podstawowe pojęcia, problem redukcji szkód, totalitaryzm, faszyzm, komunizm, demokracja

Pytanie 5 Na czym polega zjawisko mobingu w miejscu pracy? Mobbing w miejscu pracy ? napieranie na kogoś. Zjawisko, które dotyczy każdej zbiorowości gdzie istnieją silne relacje zależności. Można określić jako bezpodstawne zastraszanie, poniżanie ludzi. Oznacza działanie i zachowanie dotyczące pracowników lub skierowane przeciw pracownikowi polegający na uporczywym długotrwałym zastraszaniu go, wywołującą u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub mające na ...

PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ WIERZYCIELI

303 KK, nazywane skrótowo nierzetelna dokumentacją, czy ściślej wyrządzaniem szkody majątkowej przez nierzetelna dokumentację działalności gospodarczej, są tradycjonalnie zaliczane do przestępstw na szkodę wierzycieli, mimo że ich sprawcą nie musi być dłużnik, a jako pokrzywdzonego przepisy te nie wymieniają wierzyciela.

Pojęcie szkody

- "Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie, lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.