Naprawa (technika)

Czytaj Dalej

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej pojawia się również w twórczości pisarzy i poetów doby oświecenia. Pisarze i poeci staropolscy nie tylko wskazywali na zło, dziejące się w kraju, ale także wskazywali drogi wiodące do naprawy sytuacji w kraju.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA)

Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych w niej panujących. Jest to...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH”

Akcja tej tragedii rozgrywa się w starożytnej Troi lecz problem jest aktualny w czasach Kochanowskiego. Dylemat bohaterów dramatu: czy oddać Helenę posłom i uchronić ojczyznę od wojny czy pozostawić ją w Troi według życzenia królewicza, a ojczyznę narazić na wojnę. Staje się to uniwersalnym problemem...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „NA SOKOLSKIE MOGIŁY”

Jest to krótki utwór o patriotycznym wyrazie. Przesłanie jego jest następujące: Nie ma nic ponad ojczyznę, człowiek powinien nawet z radością umierać za nią.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. Wśród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Chciał on poprawić...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej pojawia się również w twórczości pisarzy i poetów doby oświecenia. Pisarze i poeci staropolscy nie tylko wskazywali na zło, dziejące się w kraju, ale także wskazywali drogi wiodące do naprawy sytuacji w kraju.

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?

  Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny.

Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju.

Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm

W okresie pozytywizmu dominował realistyczny typ twórczości. Poetyka prozy realistycznej odwoływała się do przeświadczenia o rozumnej i celowej ewolucji, o istnieniu nienaruszalnych praw w świecie natury, do której należy i człowiek. Zakładała możliwość pełnego poznania rzeczywistości. W latach...

Czynniki wpływające na poziom ceny oraz techniki jej ustalania

Powyższe przykłady wskazują na konieczność uwzględniania wielu czynni-ków w procesie kształtowania ceny. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, należące do otoczenia, w którym danafirma funkcjonuje. Ich uwzględnienie pozwala na ustalenie ceny podstawowej...

Agendy, techniki i skutki procesu socjalizacji

Rodzaje czynników kształtujących osobowość człowieka - bioanatomicznych, psychicznych i społecznych. Za Arnoldem Rosem można określić osobowość jednostki:

1) jako strukturę czynników biogennych, -wywodzą się psychogennych właściwości bioanatomicznych organizmu jednostki i są określane różnie...

Poezja Potockiego jest wyrazem troski o naprawę RP

Transakcja wojny chocinskiej:

-> Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem.

-> Potocki powraca do konkretnych wydarzeń. Jest to upoetyzowana kronika tej wojny. Została napisana na podstawie jednego z pamiętników jednego z dowódców. Jest to poemat...

Wymień i krótko opisz techniki utrzymywania koordynacji jednostek współzależnych

 

-hierarchię organizacyjną – polega na jednemu z menedżerów zwierzchnictwa nad współzależnymi wydziałami lub jednostkami

-reguły i procedury – określa się reguły wykonywania sprzężonych ze sobą zadań (np. korzystanie z tego samego sprzętu)

-rola łącznikowa – menedżer w roli łącznika...

Techniki badawcze wykorzystywane w badaniach organizacyjnych

 

Wyróżniamy trzy powszechnie stosowane techniki w badaniach organizacyjnych:

Informowanie o sondażach – posługuje się ankietą ale nie ogranicza się do zbierania danych. Są one przekazywane kierownikom i podwładnym, tak aby wyniki sondażu mogły służyć za podstawę zmian.

Tworzenie...

TECHNIKI OCENIANIA PRACOWNIKÓW

 

Ocenianie pracowników może odbywać się w sposób bardziej lub mniej sformalizowany. Sposób, w jaki dokonujemy oceny pracowników, zgodnie z ustalonym wcześniej celem oceniania oraz w ramach przyjętych kryteriów, określa się techniką oceniania. Decyduje ona m. in. o tym: jak będziemy zbierać informacje...

Metody i techniki badawcze

Badanie naukowe to studia, których celem jest uzyskanie obiektywnych odpowiedzi i sformułowanie praw. Badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego, który może być rozumiany jako „pewne pytanie lub zespół pytań, na który odpowiedzi ma dostarczyć badanie.” Pytania dotyczą przedmiotów...

Techniki zbierania danych jakościowych

Każda z opisanych powyżej metod badawczych korzysta z jednej lub więcej technik zbierania danych empirycznych (wielu badaczy woli określenie „materiału empirycznego”, ponieważ nie wszystkie dane mają charakter numeryczny, lecz zwykle opisowy).

Techniki zbierania danych w badaniach jakościowych obejmują...

Techniki zabezpieczenia społecznego

1. Technika ubezpieczeniowa - występuje w niej element składki, nie ma znaczenia kto ją opłaca,

2. Technika zaopatrzeniowa - dana grupa społeczna ma prawo do świadczeń bez konieczności opłacania składki (z reguły świadczenie te finansuje budżet państwa np. stypendium socjalne),

3. Technika...