Mutacje DNA - PRZYKŁADY CHORÓB GENETYCZNYCH BĘDĄCYCH EFEKTEM ABERRACJI CHROMOSOMOWYCH

1. zespół Downa :

OBJAWY: charakterystyczny wygląd twarzy, mały nos, często nieprawidłowości w budowie czaszki, skośne oczy, fałdy skóry na szyi, upośledzenie umysłowe, niski wzros i skrócenie długości życia.

2. zespół Pataua

3. zespół Turnera.

Rekombinacja DNA w medycynie i farmacji

- W technologii zwanej inżynierią białek używa się rekombinowanego DNA w celu zmodyfikowania struktury naturalnego białka aby ulepszyć lub zmienić jego funkcje.

Rekombinowanie DNA w przemyśle

Metody transgenizacji : - Naturalny system wprowadzania DNA - plazmidy Agrobacterium jako wektory DNA dla roślin dwuliściennych. T-DNA długości około 23 kb po zakażeniu ulega integracji z genomem rośliny i właśnie zamiast tego odcinka możemy wstawić obce DNA.

TRANSPOZONY - Wędrujące DNA

Takie procesy, jak i wiele sekwencji zbliżonych do wirusowych, są być może śladem wskazującym na pochodzenie retrotranspozonów od retrowirusów, a "klasycznych" transpozonów od wirusów DNA.

Definicje, granice, kształt dna miednicy

Dno miednicy objęte jest ramą kostno-więzadłową dolnego otworu miednicy; tak jak ono ma kształt rombu, który ograniczają: spojenie łonowe względnie więzadło łonowe łukowate, gałęzie dolne kości łonowych i gałęzie kości kul-szowych wraz z guzami kulszowymi, więzadła krzyżowo-guzowe oraz wierzchołek kości guzicznej.

Układ mięśni dna miednicy

O ile górne zamknięcie jamy brzusznej zbudowane jest z jednowarstwowej płyty mięśniowej, o tyle zamkniecie dolne miednicy składa się nie z jednej przepony, lecz z dwóch płyt mięśniowych, z których każda niezupełnie zamyka dno miednicy.

Rozwój mięśni dna miednicy

W rozwoju rodowym mięśnie dna miednicy powstały z dwóch różnych źródeł.

Czynność dna miednicy

Jeżeli ciśnienie wewnątrzmiedniczne wzrasta, to dno miednicy jest bardziej opuszczone; jeżeli ciśnienie zmniejsza się, to dno miednicy unosi się ku górze; dlatego też wtedy powietrze może wstępować do pochwy i następnie wraz ze wzrostem ciśnienia ze szmerem znowu się ulatniać, mówimy o szelestliwości sromu (garrulitas wduae).

NACZYNIA I NERWY DNA MIEDNICY

U swego początku z tętnicy biodrowej wewnętrznej wychodzi ona z jamy miednicy przez szczelinę pod-gruszkowatą otworu kulszowego większego, owija się dokoła kolca kulszowego i przez otwór kulszowy mniejszy kieruje się do dna miednicy.

Co to jest DNA?

Przed następną serią doświadczeń DNA ozna­czono radioaktywnym fosforem. Pozostały jednak dwa istotne pytania: jaka jest chemiczna struktura DNA i jeżeli DNA bierze udział w powielaniu genów, to jak powiela się DNA?

Jaka jest struktura DNA?

Watson i Crick podzielali: pogląd Rosalind Franklin, że molekuła DNA ma struktu­rę cylindrycznej helisy (spirali) z grupami fosfo­ranowymi sterczącymi na zewnątrz. Cząsteczka DNA była zbudowana jak drabina.

Czym jest DNA?

Te dwie pary tworzą kompletny „szczebel" drabiny DNA. *** ■ Gdyby cały DNA z pojedynczej ludzkiej komórki rozciągnąć w linii prostej, miała­by ona długość około dwóch metrów.

Co to jest ostre dnawe zapalenie stawów (dna)?

Ostre dnawe zapalenie stawów może zaatakować także inne stawy, często palców u rąk i nadgarstków. Ponadto związki chemiczne mogą gromadzić się w guzkach dnawych na rękach i łokciach oraz na krawędziach uszu.

Jak wykorzystano DNA w kryminalistyce?

Po wywołaniu filmu uzyskamy obraz roz­mieszczenia fragmentów DNA w membranie. DNA z prób­ki spermy odnalezionej na sukience panny Lewin­sky pasowało do DNA pobranego z krwi prezy­denta Stanów Zjednoczonych.

Czym jest teoria ekspansji dna oceanicznego?

Statki badawcze wlo­kły po dnie oceanów przyrządy do mierzenia magnetyzmu Ziemi, co pozwoliło zaobserwować istnienie naprzemiennych stref wysokiego i nis­kiego namagnesowania.

Jak postępowały badania dna oceanu?

1960 Piccard wraz z porucznikiem Donem Walshem dokonują najgłębszego zanurzenia w historii, osiągając na batyskafie Trieste głębokość 10916 m na dnie Rowu Mariańskiego na Oceanie Spokojnym.

MECHANIZM REGULACJI TRANSKRYPCJI DNA U BAKTERII

W ten sposób sekwencja nukleotydów w syntetyzowanej nici RNA jest jednoznacznie określona przez sekwencję nukleotydów w nici DNA służącej jako matryca. Jest ona poprzedzona rozpleceniem podwójnego heliksu DNA w miejscu, w którym rozpoczyna się transkrypcja.

Gruczoły dna żołądka

● łatwo dostrzegalna czterowarstwowość ściany, którą budują – błona śluzowa, podśluzowa, mięśniowa oraz  błona surowicza – budowa taka charakterystyczna jest dla przewodu pokarmowego ● w błonie śluzowej widoczne są widoczne są bardzo liczne cewkowe gruczoły - widoczne są także dołki na szczytowej powierzchni błony śluzowe (widoczna jest tutaj tym samym charakterystyczna cecha pofałdowania żołądka) ● bardzo liczne (zwłaszcza w szyjce i ...

SATYRY, albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsczcze należące, na pięć ksiąg rozdzielone...

SATYRY, albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsczcze należące, na pięć ksiąg rozdzielone. program naprawy, najciekawszy w zakresie stosunków gosp.

Władza autorytarna jako środek reformy i naprawy państwa

A była to naprawdę kuracja wstrząsowa. Pewne jest jedynie to, że władza autorytarna może posłużyć jako środek reform i naprawy państwa.