Naprawa DNA

Naprawa DNA

Czytaj Dalej

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

"Książe poetów polskich" Ignacy Krasicki w cyklach " Bajek " bezwzględnie wyszydza wady społeczeństwa polskiego kpi z bezmyślności rodaków, ich głupoty. Pisarze i poeci staropolscy nie tylko wskazywali na zło, dziejące się w kraju, ale także wskazywali drogi wiodące do naprawy sytuacji w kraju.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA)

Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych w niej panujących. Jest to...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH”

Akcja tej tragedii rozgrywa się w starożytnej Troi lecz problem jest aktualny w czasach Kochanowskiego. Dylemat bohaterów dramatu: czy oddać Helenę posłom i uchronić ojczyznę od wojny czy pozostawić ją w Troi według życzenia królewicza, a ojczyznę narazić na wojnę. Staje się to uniwersalnym problemem...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „NA SOKOLSKIE MOGIŁY”

Jest to krótki utwór o patriotycznym wyrazie. Przesłanie jego jest następujące: Nie ma nic ponad ojczyznę, człowiek powinien nawet z radością umierać za nią.

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. Wśród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Chciał on poprawić...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

"Książe poetów polskich" Ignacy Krasicki w cyklach " Bajek " bezwzględnie wyszydza wady społeczeństwa polskiego kpi z bezmyślności rodaków, ich głupoty. Pisarze i poeci staropolscy nie tylko wskazywali na zło, dziejące się w kraju, ale także wskazywali drogi wiodące do naprawy sytuacji w kraju.

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?

  Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny.

Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju.

Poezja Potockiego jest wyrazem troski o naprawę RP

Transakcja wojny chocinskiej: -> Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem.

Ukształtowanie powierzchni dna oceanicznego

Wielkimi formami ukształtowa­nia den oceanicznych są: szelf- stanowi bezpośrednie przedłużenie obszarów lądowych.

Przedstaw podobieństwa i różnice w budowie i funkcjach DNA i RNA

DNA RNA - występuje w jądrze komórkowym; - zbudowany z dwu komplementarnych nici skręconych wokół własnej osi – tworzącej helisę; - cukier dezoksyryboza; - zasady azotowe AGCT; - występuje w jednej postaci; - trwały, jest matrycą zawierającą informacje o syntezie białek; - pośredni udział w biosyntezie białek.

Ukształtowanie dna morskiego

Forma dna Poziomy batymetryczne Powierzchnia w tys. Małe formy dna morskiego: 1.

Co się przechowuje w bankach DNA?

BIBLIOTEKI cDNA - z komórek izoluje się mRNA a następnie przy użyciu odwrotnej transkryptazy przepisuje się mRNA na DNA tworząc cDNA (complementary DNA - komplementarny do mRNA).

Czym jest DNA

DNA występuje w postaci podwójnej nici spiralnie wokół siebie skręconej pomiędzy dwiema nićmi DNA wytwarzają się wiązania chemiczne pomiędzy pasującymi do siebie zasadami.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA DNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH

Za powielanie informacji zgromadzonej w DNA odpowiedzialne są enzymy zwane polimerazami DNA, których działanie jest bardzo precyzyjne.

Enzymy które tną DNA

Modyfikacje końców : - tępych , poprzez dołączenie adaptorów (krótkich fragmentów DNA zakończonych z jednej strony na tępo z drugiej na lepko , specyficznie dla danej restryktazy) lub linkerów (krótkich fragmentów DNA zawierających określone miejsce restrykcyjne , zakończonych na tępo) , przed dołączeniem tych ostatnich należy zmetylować genomowy DNA odpowiednią metylazą a po ligacji strawić DNA ...

Mutacje DNA - MUTACJE DNA JAKO PRZYCZYNA CHORÓB GENETYCZNYCH

Podczas naprawy duążej ilości uszkodzeń DNA, spowodowanych przez czynniki mutagenne, prawdopodobieństwo "pomyłki" polimerazy jest dużo większe, niż w komórkach nie wystawionych na działanie czynników mutagennych, w którym kwas DNA nie ulega tak częstym uszkodzeniom.

Mutacje DNA - MUTACJE GENOWE

Takie mutacje moga polegać na usunięciu z nici DNA jednego nukleotydu - delecja, wstawieniu do niej jednego nadliczbowego nukleotydu - - -insercja, zamienieniu w cząsteczce DNA nukleotydu purynowego na pirymidowy lub pirymidynowego na purynowy - transwersja, zamienieniu nukleotydu purynowego na purynowy lub pirymidowego na pirymidowy - tranzycja.

Mutacje DNA - ABERRACJE CHROMOSOMOWE

Mutacje, w których następuje zwiększenie lub zmniejszenie ilości DNA we wszystkich jądrach komórkowych organizmu prawie zawsze wywiera znaczący wpływ na jego budowę i czynności życiowe.