Jakie działania podejmują współczesne społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska

"Ustawę o ochronie środowiska i zasobów naturalnych", zobowiązującą zarówno wszelkie władze, jaki i całe społeczeństwo do wzmożenia troski o jakość życia ludności oraz do podejmowania działań na rzecz zahamowania zaawansowanych procesów degradacji środowiska naszego kraju.

Osteoporoza - Kto choruje na osteoporozę?

Dotychczas przyjmowano, że ponad 90% chorych na osteoporozę stanowią kobiety, a tylko 10% mężczyźni. Wszystkie kobiety przechodzą menopauzę, a tylko pewna część choruje na osteoporozę. Zatem klimakterium nie może być jedynym czynnikiem wywołującym chorobę. U mężczyzn osteoporoza występuje...

Podział jaj ze względu na ilość żółtka

Podział jaj ze względu na ilość żółtka:

Alecytalne (bez) - strzykwy

Oligolecytalne (skąpo) - łożyskowce

Mezolecytalne (średnio) - płazy

Polilecytalne (dużo) - owady, ryby, ptaki, gady

1. Bruzdkowanie

a) holoblastyczne (całkowite) jaja: alecytalne, oligolecytalne, mezolecytalne

-...

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi

Zasługą Engelsa na tym polu jest po pierwsze podanie wnikliwej i wyprzedzającej swoje czasy definicji życia: "Życie jest formą istnienia ciał białkowych, której istotnym momentem procesu życia jest nieustanna wymiana materii z otaczającą je przyrodą zewnętrzną i która znika wraz z przerwaniem procesu wymiany materii, co prowadzi w konsekwencji do rozkładu białka.

Wpływ człowieka na ekosystem

Zmienił on puszcze w pola uprawne pustynie w stepy,bagna w sady.

Wpływ człowieka na funkcjonowania ekosystemu

Aby zapobiec ujemnym wpływom człowieka na ekosystemy powinniśmy stosować racjonalną gospodarkę, która polega na odzyskaniu części surowców i materiałów, które można wykorzystać wielokrotnie (dobrym przykładem jest papier, który jest oddawany na makulaturę).

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

Tlenek węgla jest produktem niekompletnego spalania węgla, a jego szkodliwe działanie polega na blokowaniu hemoglobiny, co uniemożliwia jej przenoszenie tlenu we krwi. Chloraminy tworzą o wiele mniej THM niż chlor, podejrzewa się jednak, że wywołują raka.

Wyjście roślin na ląd

nową cechę, która polega na stopniowym wzroście powierzchni asymilacyjnej.

Zagrożenia ekologiczne na Dolnym Śląsku

Występowanie w kraju regionów o znacznym stopniu emisji zanieczyszczeń do środowiska stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzi tam zamieszkujących. Jednym z takich regionów jest Legnickie Zagłębie Miedziowe (LZM).

Emisja różnego rodzaju ksenobiotyków, w tym metali ciężkich, przez przemysł wydobywczy...

Zanieczyszczenia radioaktywne i ich wpływ na zdrowie człowieka

Ten typ zanieczyszczeń jest najgroźniejszy dla organizmów żywych ze względu na silne mutacyjne i teratogenne działanie. Istotą zanieczyszczeń radioaktywnych jest to, że są one źródłem różnego rodzaju promieniowania jonizującego. Organizmy żywe od powstania życia na Ziemi stale były narażone na...

Działania na Bałkanach

Niemcy dążyli do zagarnięcia Bałkanów,by odciąć tę część Europy od swoich przeciwników,zyskać bazy wypadowe do działań na morzu śródziemnym,oraz by zaopatrywać się z tych obszarów w naftę,żywność i siłę roboczą.Dyplomacja Hitlera zdołała pokłócić tamtejsze państwa, faworyzując Węgry i...

Kariera Napoleona Bonaparte

odbył się ślub Napoleona z Józefiną , a tydzień wcześniej Napoleon został mianowany dowódcą armii włoskiej ( armia francuska , która miała operować na terenie Włoch dlatego armia włoska ).

Napoleon wobec Polaków i Polacy wobec Napoleona

Wkrótce Napoleon spotkał się w Warszawie z nielicznymi przedstawicielami polskiej strony, gdzie po raz pierwszy Napoleon dał wyraźnie do zrozumienia że nie chce odbudowy naszego kraju.

Skutki działań Napoleona Bonaparte

Napoleon doceniał znaczenie tych nauk i udzielał im poparcia . Handel Napoleon , uzależnione od cesarstwa kraje europejskie , traktował jako rynki zbytu zastrzeżone dla towarów francuskich.

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Sonnenfels był wychowankiem kadry oświeceniowej biurokracji austriackiej, która znalazła szerokie pole działania, kiedy Józef II objął rządy osobiste. Zasadnicze reformy na polu religijno-wyznaniowym wprowadził dopiero syn i następca Marii Teresy- Józef II.

Agresja Niemiec na Francje

in Anglicy i Polacy, ktorzy mieli walczyc w jednym korpusie, ale na skutek braku sprawnego dowodzenia walczyli w rozproszeniu.

Bitwa Jutlandzka - Artyleria

W XX w poważne zmiany zaszły w budowie, zastosowaniu i umieszczaniu artylerii na okrętach. Jednym z głównych udoskonaleń było wprowadzenie nowoczesnych urządzeń kierujących ogniem (dal-mierze, przekaźniki hydrauliczne), oraz użycie prądu do obracania wie-żami ciężkiej artylerii (a potem także...

Bitwa Jutlandzka - Broń torpedowa

Torpeda, która pojawiła się stosunkowo niedawno, była jedną z najgroźniejszych broni. Jej udoskonalanie szło w kierunku zwiększenia zasięgu, prędkości, a przede wszystkim wynalezienia paliwa, które nie pozostawiałoby śladu na powierzchni wody. Pod koniec I Wojny Świa-towej zaczęto też pracować nad...

Bitwa Jutlandzka - Broń minowa

Miny rozpowszechniły się już w drugiej połowie XIX w., lecz w okresie I WŚ ich znaczenie zwiększyło się. Państwa w niej uczestni-czące postawiły w sumie ponad 310 000 min. W omawianym okresie ist-niały wyłącznie miny kontaktowe o głowicach bojowych ważących przeważnie około 150 kg. W okresie I...

Bitwa Jutlandzka - Broń przeciw okrętom podwodnym

Jak już wspomniałem, przed torpedą nie było ucieczki. Za-częto więc opracowywać strategie walki z okrętami podwodnymi, któ-rych główną bronią były właśnie "śmiercionośne cygara". Głównym pro-blemem w walce z okrętem podwodnym jest jego wykrycie. W pierw-szym okresie wojny wykrywanie okrętów...