Podstawy władzy cesarskiej w starożytnym Rzymie

Kiedy Cezar rozpoczynał wojnę domową, nie miał jeszcze określonych dążeń. Lecz kiedy z wojny wyszedł cało i zwycięsko został panem całego imperium, które leżało u jego stóp.

Cezar zostaje władcą absolutnym po bitwie pod Tapsus, kiedy to senat zalecił mu władzę dyktatorską, jako urząd...

Podział Europy na państwa bogate i biedne

Przypatrując się Europie, zazwyczaj zauważamy tylko podziały polityczne lub gospodarcze, lecz mało kto z nas zauważa kolosalne wręcz różnice jakie wynikają z owych podziałów. Państwa w Europie, na skutek różnego rodzaju przemian politycznych, gospodarczych czy społecznych, dokonały mimowolnie...

Polacy na frontach II Wojny Światowej

II Wojna światowa była niewątpliwie jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w losach świata. Straty materialne, kulturowe, moralne oraz ofiary śmiertelne są nie do oszacowania. Żadnemu z państw zarówno biorących udział w wojnie, jak i neutralnych nie przyniosła ona korzyści, a jeśli nawet, to były one...

POLITYKA ZAGRANICZNA NAPOLEONA

2 grudnia 1804 papież Pius VII dokonał w Paryżu koronacji Napoleona I na cesarza Francuzów.

Polska w latach 1944 – 1945 - SPRAWA POLSKI NA KONFERENCJI POCZDAMSKIEJ

Jednym z celów konferencji poczdamskiej było ustalenie granicy zachodniej państwa polskiego. 23 lipca przybyła do Poczdamu delegacja polska. Jej zdecydowana postawa i poparcie ze strony ZSRR rozstrzygnęło sprawę na korzyść Polski. Polska odzyskała:

a) terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej,

b)...

Polska Złotego Wieku na tle europejskim

Pozycja polityczna Polski XVI w.

Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów.

Umocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem.

W 1466r.-pokój w Toruniu (kapitulacja Zakonu Krzyżackiego i zakończenie wojny trzynastoletniej).Z odzyskanych przez Polskę ziem powstały Prusy Królewskie.Zakon Krzyżacki stał się...

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie , były to formacje wojskowe tworzone przez polski rząd emigracyjny poza krajem dla konty-nuowania walki zbrojnej przeciw hitlerowskim Niemcom u boku koalicji państw alianckich. PSZ na Zach. składały się z: wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa z własnym...

Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

Napoleon opuszcza Elbę i ląduje. III Napoleon zajmuje Paryż (początek 100 dni Napoleona). Napoleon Bonaparte oddaje się w ręce Anglików i zostaje osadzony na wyspie Św.

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI

Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.

Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chciał, aby granica Polski z ZSRR przebiegała wzdłuż linii Curzona. Wstępnie zgodzili się na to pozostali. Jednocześnie zdecydowano o przesunięciu...

Potyczki polsko - szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

W XVII w. Polska kilkakrotnie prowadziła wojny ze Szwecją, która rozwijała ekspansję na całe niemal wschodnie i południowe wybrzeże bałtyckie. W czasie tych wojen oprócz działań na lądzie toczyły się także zmagania na morzu, przy czym Szwedzi, mając liczniejszą flotę utrzymywali inicjatywę w swych...

Powstanie listopadowe - "Sowiński na szańcach Woli" - W. Kossak

W czerwcu 1831 zmarłego na cholerę Iwana Dybicza zastąpił Iwan Paskiewicz. Przy zupełnej bezczynności generała Skrzyneckiego przeprawił on swoje siły przez Wisłę i natarł od strony Sochaczewa. Po fali manifestacji 11 sierpnia sejm pozbawił dowództwa generała Skrzyneckiego i powierzył je generałowi...

Pozycja polityczna i gospodarcza Polski na arenie międzynarodowej za czasów Jagiellonów

Jagiellonowie to dynastia królewska pochodzenia Litewskiego, panująca w Polsce w latach 1386- 1572, na Litwie od roku 1386- 1434 i 1440- 1572, w Czechach i na Węgrzech- od 1480- 1526r. Nazwa "Jagielloni" pochodzi od imienia Władysława Jagiełły, pierwszego z Jagiellonów. Jagiełło to spolszczona wersja...

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Likwidacja utrzymującej się od kongresu wiedeńskiego odrębności Królestwa, przeprowadzona po stłumieniu powstania styczniowego, pozostawała w ścisłym związku z procesem unifikacji imperium rosyjskiego oraz ograniczania tych zdobyczy, jakie stanowiły rezultat porażki caratu w wojnie krymskiej, a w...

Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848

Antypolska polityka uległa złagodzeniu po wstąpieniu na tron pruski ( 1840 rok ) Fryderyka Wilhelma IV i odwołaniu Flottewella : cenzura stała się bardziej liberalna, zwiększyła się swoboda stowarzyszania się i możliwości używania języka polskiego.

Przewrót na Kubie

Kuba stanowiąca kiedyś kolonię hiszpańską, uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki amerykańskiej pomocy wojskowej. Mimo oficjalnie obowiązującej demokratycznej konstytucji kolejne rządy kuby miały charakter dyktatorski. Dominującą postacią życia politycznego Kuby był od lat 30-tych płk...

Referendum 3 x TAK i wybory do Sejmu Ustawodawczego, Polacy na emigracji

Zgodnie z postanowieniami Jałty w Polsce miały jak najszybciej odbyć się wybory,a koalicja PPR-PPS-SL-SD zwlekała z nimi. Jednakże sytuacje Polskiej Partii Robotniczej utrudniło przybycie do Polski w 1945 Stanisława Mikołajczyka, który wraz z Kiernikiem i Wycechem rozpoczął tworzenie Polskiego...

Reformacja na zachodzie Europy - PRZYCZYNY REFORMACJI

W latach 1513 - 1521 na tronie papieskim zasiadł Leon X, który reprezentował właśnie to stronnictwo.

Reformacja na zachodzie Europy - PROTESTANTYZM WE FRANCJI

Tron we Francji objął Henryk III Walezy. Ale do walki o tron wystąpił także Henryk Gwizjusz. Na placu walki o tron pozostał Henryk do Bourbon.

Reformacja na zachodzie Europy - REFORMACJA W INNYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Panowanie syna było krótkie, potem na tron wstąpiła córka Henryka VIII - Maria. Po śmierci Marii tron objęła Elżbieta I.

Reformacja na ziemiach polskich

Reformacja - ruch religijny wyrosły na podłożu konfliktów społeczno politycznych w XV i XVI w., który doprowadził w XVI w. do powstania niezależnych od papiestwa kościołów protestanckich - protestantyzm. Poprzedziły go ideowo herezje średniowieczne z wiklefizmem i husytyzmem na czele. U jego podstaw...