Napoleon I na tronie cesarskim

Napoleon I na tronie cesarskim

Czytaj Dalej

Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

Było to już trzecie z kolei panowanie Mieszka na tronie krakowskim, zakończone wygnaniem najpóźniej w 1201r.

Stanisław August Poniatowski - OKOLICZNOŚCI WSTĄPIENIA NA TRON

Ale już tutaj pokazała się niechęć szlachty do nowego króla - szlachcie nie podobał się sposób, w jaki król został osadzony na tronie - za pomocą Rosji, którą (odtąd razem z królem Stanisławem) uważano za największego wroga.

DYNASTIA SASKA - August II na tronie polskim (1697)

Taki sposób rządzenia, obcy polskim zwyczajom, musiał budzić opór senatorów, ministrów, sejmu, a nawet tych, którzy wprowadzili Augusta na tron.

Jan Sobieski na tronie (1674)

 

Tym razem najsilniejszym kandydatem do korony, popartym zdecydowanie przez szlachtę — ziemian i żołnierzy — był hetman JAN SOBIESKI.

Nowo obrany król zamierzał początkowo zmienić kierunki polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Chciał oprzeć się na sojuszu z Francją, zawrzeć pokój z Turcją i po...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Zmiany wewnątrz stanu szlacheckiego

 

W XVII w. rolnictwo Rzeczypospolitej (zobacz: Stosunki społeczne na wsi.) rozwijało się przez powiększanie terenu upraw, czasem kosztem łanów chłopskich (tzw. rugi), i podnoszenie wymiaru pańszczyzny (równolegle postępowało rozdrabnianie gospodarstw chłopskich w wyniku podziałów przy dziedziczeniu)...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początki panowania Zygmunta III Wazy

Tymczasem w pierwszych latach swego panowania Zygmunt Waza czuł się w Polsce obco, nie mógł przyzwyczaić się do swobody poddanych, uważał też rządy w Polsce i na Litwie za wstęp do objęcia tronu w kraju ojczystym.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Reforma katolicka i jezuici

 

W połowie XVI w., soborem trydenckim (1545-1563), Kościół katolicki rozpoczął wielką reformę wewnętrzną. Reforma ta miała podążać w dwóch kierunkach: przemian w strukturze wewnętrznej Kościoła i zmian sposobów oddziaływania na wiernych.

Wyjątkowa rola w realizacji zaleceń soborowych...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia

 

Kolejna wojna szwedzko-polska lat 1625-1629 stanowiła fragment wojny trzydziestoletniej (1618-1648), dzielącej prawie całą Europę na dwa zwalczające się obozy. Przyczyny wojny trzydziestoletniej tkwiły w sytuacji politycznej i religijnej w Rzeszy niemieckiej, w której zwierzchnią władzę nad federacją...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Stosunki z Rosją

Zygmunt III nie uznał jednak tego porozumienia i zdecydował, że sam obejmie tron rosyjski, co było dla Rosjan nie do przyjęcia, zarówno ze względów religijnych, jak i politycznych.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Kozacy

 

Stosunkowo słabo zaludnione ziemie nad Dnieprem — narażone na ciągłe najazdy tatarskie — stały się od drugiej połowy XVI w. terenem akcji osadniczej, prowadzonej energicznie przez właścicieli prywatnych dóbr i dzierżawców majątków królewskich. Sprowadzano tam osadników z Polski, którzy przez związki...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Turcją

 

Stosunki między Turcją a Rzecząpospolitą od dłuższego czasu były napięte. Powodowały taką sytuację m.in. najazdy tatarskie na województwa południowo-wschodnie, wypady kozackie na miasta tureckie i wyprawy magnatów ukrainnych na Mołdawię.

Czarę przepełniła wyprawa lekkiej jazdy (tzw...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Elekcja Władysława IV (1632)

Już w listopadzie królem obwołano najstarszego syna zmarłego monarchy, WŁADYSŁAWA WAZĘ, w którym od dawna upatrywano następcę tronu.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Rosją

Władysław IV zrzekł się natomiast tytułu carskiego i pretensji do tronu moskiewskiego.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)

Dla odzyskania tronu szwedzkiego i zmiany warunków zawieszenia broni był gotów rozpocząć wojnę.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Polityka wyznaniowa Władysława IV

 

Do ważniejszych osiągnięć Władysława IV w polityce wewnętrznej należało uregulowanie stosunków między wyznaniami chrześcijańskimi. W 1633 r. król, mianując kijowskiego metropolitę Piotra Mohyłę, uznał hierarchię Cerkwi prawosławnej, a w ten sposób samą Cerkiew (od unii brzeskiej formalnie...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Ostatnie lata panowania Władysława IV

 

Były to „najszczęśliwsze lata” Rzeczypospolitej Wazów, nazywane czasem „srebrnym wiekiem” lub „władysławowskimi złotymi czasami”. Rzeczpospolita osiągnęła największe w swoich dziejach terytorium — ok. 990 tys. km2. Kraj cieszył się pokojem.

Począł się odradzać handel zbożowy z Europą...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Organizacja Kozaczyzny

 

W czasie wojen prowadzonych przez władców Kozacy (zobacz: Kozacy) zaciągali się na żołd państwowy i byli wpisywani do rejestru wypłat. W czasie pokoju liczebność wojsk zaciężnych (rejestr) zmniejszano, pozostawiając nieliczne oddziały do obrony pogranicza; Kozacy pozostawali więc bez zajęcia...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początek wojen kozackich. Śmierć Władysława IV

 

Na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej od dawna narastały konflikty. Chłopi odczuwali ciężary gospodarki pańszczyźnianej, choć były one tu mniejsze niż w innych częściach kraju, a prawosławni sprzeciwiali się szerzeniu nie uznawanej na Ukrainie unii brzeskiej. Kozacy, których próbowano...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Dalszy ciąg wojen kozackich

 

Zwycięstwa kozaków przechyliły szalę na rzecz kandydata „partii pokojowej”. Karol Ferdynand zrezygnował i królem został obrany JAN KAZIMIERZ. Do rokowań wydelegowano prawosławnego wojewodę bracławskiego Adama Kisiela, ale Chmielncki nie szukał już zgody.

Wielotygodniowa skuteczna obrona Zbaraża...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Utrata lenna pruskiego (1657)

Żądania Fryderyka Wilhelma poparli Habsburgowie, potrzebujący jego głosu jako elektora brandenburskiego na zbliżającej się elekcji cesarskiej.