Napola - Elite für den Führer

Czytaj Dalej

FUHRER - (wódz)

Tytuł Adolfa * Hitlera, jaki przyjął naśladując włoskiego dyktatora Benito *Mussoliniego, który na­zywa! się „ii duce". Od 1931 r., uży­wanie tytułu obowiązywało człon­ków partii nazistowskiej przy zwra­caniu się do Hitlera. Od 1934 r., gdy Hitler połączył w swoim ręku urzę­dy kanclerza i...

Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można jeszcze wyróżnić elitę wpływu i elitę decyzji) Szerokie – elita polityczna: Obejmuje nie tylko tych na szczycie, ale także na niższych szczeblach, którzy zajmują ważne pozycje, pełnią wpływowe role, wykonują istotne funkcje jak np.

Definicja elity

Pareto Utożsamianie elity ze zjawiskiem władzy politycznej (elita władzy, rządząca, polityczna) Bauman: Potocznie: zespół jednostek wyróżniających się z otoczenia pod względem uznanym w danej zbiorowości za wartościowy, ceniony; pejoratywnie: odgradzające się od ogółu w poczuciu faktycznej lub domniemanej wyższości Socjologicznie: zespół ludzi posiadających autorytet, najbardziej wpływowa,

Definicje elity politycznej – Bottomore, Sartori, Lasswell, Barton, Gunther, Higley

Może być otwarta dla każdego (lekarze w szpitalu) lub zamknięta (poprzez urodzenie lub majątek); może być tymczasowa (elity rządowe podczas kadencji) lub długotrwała; może też mieć monopol na władzę lub dzielić ją z innymi Bottomore: Ci, którzy zajmują kierownicze stanowiska polityczne, szerzej: mogą wywierać wpływ na decyzje polityczne, i której członkowstwo podlega z czasem zmianom zwykle przez rekrutację członków z ...

Kryteria wyróżniania elity politycznej

w takich konfiguracjach, w których władza, w podobieństwie do ściętej i niesymetrycznej piramidy, nie ma wierzchołka, z tą różnicą, że stratokracja jest rozdzielona między różne szczyty; kryterium zasług- zakłada, że władzę sprawuje ten, kto na nią zasługuje;   Karl Mannheim uznał, że w historii wystąpiły trzy podstawowe kryteria selekcji elit: kryterium krwi- wykorzystywane przez społeczeństwa arystokratyczne; kryterium ...

Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

Można wyróżnić w niej dwie zasadnicze warstwy: elita polityczna- szeroko rozumiana, skupiona na zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych instytucjach, takich jak partie polityczne, związki zawodowe czy też inne organizacje polityczne; elita administracyjna- określana jako rządzący establishment, podejmujący bezpośrednio decyzje polityczne i odpowiedzialny za ich realizację; w tym ujęciu klasa polityczna jest ujęciem szerszym od ...

Merytokracja jako elita czasów współczesnych

Merytokracja wymaga dobrego szkolnictwa, poczucia wspólnoty i odpowiedzialności u elit oraz racjonalnych wyborców, którzy nagradzają za dokonania.

Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

Wszędzie mówią o „władzy” Gelazy I: postulat dualizmu władzy duchowej i świeckiej Chrystus rozdzielił je dla dobra ludzi Cesarz chrześcijański potrzebuje opieki kapłana w dojściu do zbawienia, a papież potrzebuje ochrony Mimo tego nadrzędność władzy duchowej.

Poglądy na elitę władzy Millsa

Mills był twórcą torii która w bezpośrednio uderzała w swoisty mit założycielski Ameryki (,,od pucybuta do milionera”). Odkrył on że w najważniejszych sektorach życia społecznego Ameryki największy wpływ ma 400 rodzin których historia w większości sięga jeszcze ,,czasów” Mayflower.

Tak więc...

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Elity polityczne wg V. Pareto: cechy, teoria krążenia elit

Ruch krążenia elit trwa nawet w czasie najpełniejszego pokoju, nawet elity nie odnoszące żadnych strat wskutek wojny znikają, nieraz dość szybko.

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Rola i znaczenie rezyduów i derywacji w kształtowaniu elit politycznych wg V. Pareto

Utrwala wyobrażenia, nie zmienia się, sprawia, że życie społeczne ma charakter względnie trwały. krążenie elit.

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - KSZTAŁTOWANIE SIĘ ELIT RZĄDOWYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Istotne konstytucyjne ograniczenie w rekrutacji do elity rządowej polega na tym, iż posłowie – stanowiący elitę swoich partii, co wynika z istoty parlamentaryzmu, nie mogą pełnić w administracji rządowej innych stanowiskach niż stanowiska ministrów lub sekretarzu stanu.

POJĘCIE ELITY BIUROKRATYCZNEJ I JEJ ROLA W SYSTEMIE POLITYCZNYM

Elita biurokratyczna- pojawia się w każdej organizacji lub instytucji, które posiadaja pewną strukturę wewnętrzną. Elita tej struktury, ludzie podejmujący decyzje (niejednokrotnie politycy i osoby miedialne) to tzw. Elita biurokratyczna (oligarchia).

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Standaryzacja warunków pracy służby administracyjenej

uniformizacje najlepiej osiągnąć dzięki scentralizowanej rekrutacji niezależnej od poszczególnych ministerstw. Dobrowolność w zatrudnianiu jest nie do pomyślenia podobnie jak awansować wg kaprysu osobistego. Kandydaci na pracowników słuzby administracyjnej są dobierani wyłącznie na podstawie...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Czynniki powstawania różnic między typami administracji

Stopień centralizacji.

Stopień wykorzystania konkursu przy rekrutacji.

Charakter wyszkolenia.

Formy zawodowej specjalizacji.

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Formy rekrutacji

Elekcja.

Nominacja dyskrecjonalna (rząd wybiera urzędników najwyzszego szczebla).

Konkurs (powoływanie na podstawie ściśle określonych kryteriów)

Rekrutacja bezpośrednia – urzędnicy najniższego szczebla, umowa o prace.

W Europie Zach np.Francja i Wlochy ważną rolę odgrywa...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Kształcenie kadr w Europie

Odbywa sie przede wszystkim na uczelniach wyższych są to m.in.:

Francja- państwowa szkoła administracji ENA

Niemcy- wyższa szkoła nauk administracyjnych Speyer

W. Brytania- szkoła administracji państwowej CSC

Polska- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

W Polsce rekrutacja do...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Struktura społeczna

Zazwyczaj na stanowiskach urzędowych są ludzie średniej klasy, z odpowiednim wykształceniem (wyższe często z odpowiednimi specjalizacjami). U podstaw rekrutacji leżą więc nierówność w dostępie do systemu edukacji, często muszą to być uczelni o renomowanym prestiżu. Ważne są trzy typy kwalifikacji...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Struktura etniczna

Dominująca grupa etniczna jest z reguły nadreprezentowana w sektorze publicznym. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na wyższych stanowiskach, może to być konsekwencją nierówności w dostępie do systemu edukacyjnego lub społecznie akceptowanych wzorów mobilności społecznej.

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Równośc płci

Brak odpowiednich proporcji, kobiety raczej sprawują niższe etaty w biurokracji oraz stanowią do 15% pracowników (inaczej jest jedynie w Norwegii). Jest to wynik zarówno dyskryminacji jak i skutek tego ze niewiele kobiet dotychczas o te stanowiska zabiegało.