Napola - Elite for Hitler

Czytaj Dalej

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

, po śmierci pre­zydenta Paula Hindenburga, Hitler objął urząd prezydencki, co w po­łączeniu ze stanowiskiem kancle­rza dawało mu nieograniczoną władzą dyktatora.

Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można jeszcze wyróżnić elitę wpływu i elitę decyzji) Szerokie – elita polityczna: Obejmuje nie tylko tych na szczycie, ale także na niższych szczeblach, którzy zajmują ważne pozycje, pełnią wpływowe role, wykonują istotne funkcje jak np.

Definicja elity

Pareto Utożsamianie elity ze zjawiskiem władzy politycznej (elita władzy, rządząca, polityczna) Bauman: Potocznie: zespół jednostek wyróżniających się z otoczenia pod względem uznanym w danej zbiorowości za wartościowy, ceniony; pejoratywnie: odgradzające się od ogółu w poczuciu faktycznej lub domniemanej wyższości Socjologicznie: zespół ludzi posiadających autorytet, najbardziej wpływowa,

Definicje elity politycznej – Bottomore, Sartori, Lasswell, Barton, Gunther, Higley

Może być otwarta dla każdego (lekarze w szpitalu) lub zamknięta (poprzez urodzenie lub majątek); może być tymczasowa (elity rządowe podczas kadencji) lub długotrwała; może też mieć monopol na władzę lub dzielić ją z innymi Bottomore: Ci, którzy zajmują kierownicze stanowiska polityczne, szerzej: mogą wywierać wpływ na decyzje polityczne, i której członkowstwo podlega z czasem zmianom zwykle przez rekrutację członków z ...

Kryteria wyróżniania elity politycznej

Welsh wyróżnił następujące cechy elit: cechy demograficzne- wiek, pochodzenie narodowościowe, pochodzenie społeczne, natura, zakres uczestnictwa politycznego rodziny, formalne wykształcenie, rodzaj specjalistycznego wykształcenia; cechy karier politycznych- formalna pozycja w elicie władzy, doświadczenie polityczne itp.

Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

Z tego powodu można też mówić o trzech warstwach/ segmentach elity władzy (elity rządzącej): elicie parlamentarnej, elicie rządowej i elicie sądowniczej.

Merytokracja jako elita czasów współczesnych

Merytokracja wymaga dobrego szkolnictwa, poczucia wspólnoty i odpowiedzialności u elit oraz racjonalnych wyborców, którzy nagradzają za dokonania.

Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

Tomasz: Zasada władzy jest boska, ale państwo już nie forma rządów jest sprawą ludzką Jeśli władza łamie prawa boskie tzn.

Poglądy na elitę władzy Millsa

Mills był twórcą torii która w bezpośrednio uderzała w swoisty mit założycielski Ameryki (,,od pucybuta do milionera”). Odkrył on że w najważniejszych sektorach życia społecznego Ameryki największy wpływ ma 400 rodzin których historia w większości sięga jeszcze ,,czasów” Mayflower.

Tak więc...

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Elity polityczne wg V. Pareto: cechy, teoria krążenia elit

Ruch krążenia elit trwa nawet w czasie najpełniejszego pokoju, nawet elity nie odnoszące żadnych strat wskutek wojny znikają, nieraz dość szybko.

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - KSZTAŁTOWANIE SIĘ ELIT RZĄDOWYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Istotne konstytucyjne ograniczenie w rekrutacji do elity rządowej polega na tym, iż posłowie – stanowiący elitę swoich partii, co wynika z istoty parlamentaryzmu, nie mogą pełnić w administracji rządowej innych stanowiskach niż stanowiska ministrów lub sekretarzu stanu.

POJĘCIE ELITY BIUROKRATYCZNEJ I JEJ ROLA W SYSTEMIE POLITYCZNYM

Elita biurokratyczna- pojawia się w każdej organizacji lub instytucji, które posiadaja pewną strukturę wewnętrzną. Elita tej struktury, ludzie podejmujący decyzje (niejednokrotnie politycy i osoby miedialne) to tzw. Elita biurokratyczna (oligarchia).

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Standaryzacja warunków pracy służby administracyjenej

Oczekuje się od urzędnika państwowego, że podporządkuje się on formalnym regułom i procedurom.

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Formy rekrutacji

Elekcja.

Nominacja dyskrecjonalna (rząd wybiera urzędników najwyzszego szczebla).

Konkurs (powoływanie na podstawie ściśle określonych kryteriów)

Rekrutacja bezpośrednia – urzędnicy najniższego szczebla, umowa o prace.

W Europie Zach np.Francja i Wlochy ważną rolę odgrywa...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Kształcenie kadr w Europie

Odbywa sie przede wszystkim na uczelniach wyższych są to m.in.:

Francja- państwowa szkoła administracji ENA

Niemcy- wyższa szkoła nauk administracyjnych Speyer

W. Brytania- szkoła administracji państwowej CSC

Polska- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

W Polsce rekrutacja do...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Struktura społeczna

Zazwyczaj na stanowiskach urzędowych są ludzie średniej klasy, z odpowiednim wykształceniem (wyższe często z odpowiednimi specjalizacjami). U podstaw rekrutacji leżą więc nierówność w dostępie do systemu edukacji, często muszą to być uczelni o renomowanym prestiżu. Ważne są trzy typy kwalifikacji...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Struktura etniczna

Dominująca grupa etniczna jest z reguły nadreprezentowana w sektorze publicznym. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na wyższych stanowiskach, może to być konsekwencją nierówności w dostępie do systemu edukacyjnego lub społecznie akceptowanych wzorów mobilności społecznej.