Napoje alkoholowe

Czytaj Dalej

Napoje alkoholowe

Produkcja wina, piwa i mocnych alkoholi była kiedyś rzemiosłem graniczącym ze sztuką. Obecnie jest to wielka gałąź przemysłu spożywczego o znaczącym udziale nowoczesnej chemii. Wino zaczęto wytwarzać około 10 tysięcy lat temu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, skąd umiejętność...

Fermentacja alkoholowa

Fermentacja alkoholowa przeprowadzana przez drożdże jest wykorzystywana np. do produkcji napojów alkoholowych, przy wypieku ciasta.

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - NAPOJE

Napoje jawią się jako kolejne potencjalne źrodła kłopotów zdrowotnych. Napoje gazowane, napoje z soków owocowych i koktajle zawierają sztuczne dodatki i cukier, natomiast kawa i herbata - kofeinę i teinę. Nie odnotowanu zgonu spowodowanego nadmierną ilością spożytej kofeiny, ale wiadomo, że jej...

Omów problem odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego w stanie niepoczytalności lub ograniczenia poczytalności spowodowane upojeniem alkoholowym lub innym odurzeniem

Niepoczytalność wyłącza winę. Niepoczytalność może być spowodowana nietrzeźwością lub odurzeniem.

Mamy tu do czynienia z konfliktem dwóch podstawowych zasad prawa karnego. [Zasada winy - jeśli brak winy to jest brak odpowiedzialności; Zasada ochrony społecznej (dóbr prawnych)]. Może być brak winy...

Decyzja administracyjna. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

OPIS PROCEDURY:  wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek do Prezydenta Miasta Elbląg o wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych  wszczęcie przez urząd postępowania - zasięgnięcie opinii Komendy Miejskiej Policji , - wizja w terenie, - przedstawienie wniosku na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu uzyskania opinii  wszczęcie postępowania administracyjnego ...

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA)

Choroba alkoholowa ojca lub matki dotyka, bowiem całą rodzinę, tak, że mówi się nawet o koalkoholizmie współmałżonka i dzieci. Psychologiczne skutki wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym to m.

Rodzina alkoholowa

Termin może oznaczać : • chorobę alkoholową albo zespół uzależnień od alkoholu • wszelakie rodzaje picia wykraczające poza normy przyjęte w danej kulturze i prowadzące do szkodliwych następstw • lub całokształt patologii społecznej związanej z piciem napojów alkoholowych.

Problemy alkoholowe

Za Państwową Agencją Zwalczania Problemów Alkoholowych można podać, że te zjawiska to: - samozniszczenia osób nadmiernie pijących - uszkodzenia w rozwoju psychofizycznym u pijącej młodzieży - szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym - dezorganizacji alkoholowej pracy - środowiska bezrobotnych - naruszeń prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe - naruszeń prawa w związku z handlem napojami alkoholowymi.

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące podjęcie decyzji o abstynencji alkoholowej.

arabski alchemik Jabir Ilbu Hayyana dokonał procesu destylacji alkoholowej. Podstawą prawną do działań zapobiegawczych wobec problemów alkoholowych jest w naszym kraju ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 24 października 1982 r.

Dziecko w rodzinie alkoholowej - Wideo- wykłady Prof. JerzegoMellibrudy z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Do tematów ogniskowych w pomaganiu dzieciom alkoholików należą: a/ problem trudnego nawiązywania kontaktu b/ niska motywacja dzieci do przyjmowania pomocy cl stała obecność zagrożenia zewnętrznego d/ zranione uczucia e/ długi okres budowania zaufania f/ destrukcyjne wzory zachowania DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ wideo-wykłady dr Jerzego Mellibrudy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP LABIRYNTY RODZINY ALKOHOLOWEJ ZADANIA ROZWOJOWE wg ...

Wpływ dzieciństwa w rodzinie alkoholowej na dorosłe życie potomstwa

W naszym społeczeństwie ciągle jeszcze niska jest świadomość tego, że nadużywanie alkoholu to nie tylko doraźny problem, związany z bolesnym cierpieniem, biedą czy przemocą w rodzinie, ale że to również trwałe piętno, które – jak cień – towarzyszy tym, którzy wyszli z rodzin alkoholowych. W rodzinie alkoholowej dzieci przeżywają nieustanny stres.

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA).

Dzieciństwo w rodzinie alkoholowej ma odzwierciedlenie w dorosłym życiu. Czy dzieci z rodzin dotkniętej problemem alkoholowym mogą żyć „normalnie”?

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym - esej

Żyjąc w rodzinie z problemem alkoholowym dzieci uczą się, że nie można się opierać na dorosłych, ponieważ są niepewni. Sztander- „Poza kontrolą” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Warszawa 1997.

Padaczka alkoholowa

padaczka alkoholowa; rzadka po­stać padaczki występująca po wielu latach trwania alkoholizmu.

Alkoholowy zespół abstynencyjny

Pojawia się po zaprzestaniu picia alkoholu lub po poważnym obniżeniu Sawki alkoholu przyjmowanego przez dłuższy czas. Już po kilku godzinach widać takie objawy, jak: drżenie rąk, języka, powiek. Mogą występować: wymioty lub nudności, częstoskurcz, wzrost ciśnienia tętniczego, potliwość, poczucie...

Majaczenie alkoholowe

Niekiedy majaczenie alkoholowe może być początkiem innej psychozy alkoholowej — psychozy Korsakowa, otępienia.

Halucynoza alkoholowa

Rozważa się związki przewlekłej halucynozy alkoholowej ze schizofrenią. Abstynencja alkoholowa, w miarę potrzeby leczenie stanu somatycznego.

Otępienie alkoholowe

Przewlekłe nadużywanie alkoholu może doprowadzić niekiedy do otępienia. Obraz kliniczny — patrz: Zespół otępienny. Zawsze należy w tych przypadkach wykonać badania w celu wykrycia ewentualnej innej etiologii.

Paranoja alkoholowa

U osób nadużywających alkoholu (częściej u mężczyzn) występuje niekiedy zespół usystematyzowanych urojeń niewiary małżeńskiej, zdrady. Z u-rojeniami tymi wiąże się zachowanie niezwykle przykre dla partnera. Nieustanne sprawdzanie, kontrolowanie go, rozliczanie z każdej chwili czasu. Dowodami...