Cechy skutecznych systemów kontroli

Wiarygodne i skuteczne systemy kontroli mają pewne wspólne cechy. Skuteczne systemy kontroli, w przypadku wykrycia odchylenia od normy, powinny wskazywać, jakie należy podjąć działania korygujące.

Problemy przy ustanawianiu skutecznych systemów kontroli

Większość osób odczuwa przynajmniej trochę niechęci wobec perspektywy obserwacji ich pracy i informowania o niej innych. Jak zauważyliśmy, jeśli instrumenty kontrolne są typu sterującego, a informacje o wykonaniu celu są przekazywane kontrolowanym, niechęć do kontroli często słabnie, a nawet...

Napięcie powierzchniowe

Siły zmierzające do zmniejszenia pow. cieczy, które działająwzdłuż pow. w każdym jej punkcie. Zjawisko to powoduje podnoszenie się cieczy zwilżającej ścianki kapilar.

Skuteczne sposoby motywowania

Co robić, żeby zachęty były skuteczne Jednym ze sposobów efektywnego stosowania nagród jest przyznawanie ich natychmiast po dobrym wykonaniu pracy, bez zapowiedzi.

SKUTECZNA REFORMA (1054 - 1140)

Od reformy klasztorów przeszedł Kościół do reformy papiestwa i całego swego życia (reforma gregoriańska).Kierują nią papieże, których władza ulega szybkiemu wzrostowi centralizacji. Zachód po wielkiejschizmie wschodniej tworzy zwartą jedność kościelną i pogłębia swą jedność kulturalną...

Leon X — nieskuteczny sobór

Nieskuteczne także było wprowadzenie przez Leona X do kolegium kardynalskiego kilku jednostek wybitnych,zarówno pod względem moralnym, jak i intelektualnym.

Napięcia religijne

Prognozy statystyków zapowiadały (1960), że dotychczasowa proporcja między chrześcijanami a mahometanamina świecie ulegnie zmianie w 2000 roku. Przewidywano, że mahometanie, dotąd mniej liczni,osiągną przewagę nad chrześcijanami: 1 mld 200 mln 653 tysiące na 1 mld 132 mln 541 tysięcy. Przyczynytego...

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

Siły działające na powierzchni cieczy. Są to głównie siły spójności, tj. wzajemne oddziaływania między takimi samymi cząsteczkami. Napięcie powierzchniowe przeciwstawia się zwiększaniu powierzchni cieczy, dzięki czemu ciecz zbiera się w krople. Może być obniżone przez detergenty (np. kwasy...

Przeszkody w skutecznym komunikowaniu

(wiek, płeć, miejsce zamieszkania, inteligencja, wykształcenie)

a) różnice w postrzeganiu

Różnice w postrzeganiu to jedna z najczęstszych przeszkód w komunikowaniu się

- Ludzie o odmiennej wiedzy i odmiennych doświadczeniach często inaczej postrzegają to samo zjawisko. Np. Mistrz chwali montażystę...

Zespół napięcia przedmiesiqczkowego

Określenie. Jest to zespół objawów typu nerwicowego (przygnębienie, bezsenność, bóle głowy) z towarzyszącymi obrzękami całego ciała, głównie twarzy, wzdęciami brzucha, nudnościami i wymiotami. Objawy te występują w 2 połowie cyklu, nasilając się przed miesiączką.

Przyczyny. Hiperestrogenizm...

Rozwój wielkości i rozkładu napięcia posturalnego

Warunkiem realizacji prawidłowych wzorców ruchowych jest odpowiedni poziom podstawowego napięcia posturalnego zarówno w zakresie jego wielkości jak i rozkładu. Odpowiedni to znaczy na tyle duży, aby pokonać siłę grawitacji, ale też nie za wysoki, by nie hamować swobodnego wykonywania ruchów.(21)...

Rozwój integracji napięcia posturalnego we wzorcach reakcji nastawczych i równowagi

Dziecko nabywa stosownych doświadczeń zarówno w pozycji supinacyjnej jak i pronacyjnej, dzięki temu stopniowo uzyskuje dominację reakcji nastawczych i równowagi we wzorcach postawy i ruchu. Rozwija się integracja napięcia zginaczy i prostowników posturalnych, co obserwujemy kolejno w poszczególnych...

Klasyfikacja rodzajów podstawowego napięcia posturalnego

Różnego rodzaju dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego stanowią przyczynę nieprawidłowego podstawowego napięcia posturalnego, czyli hipotonii posturalnej. Stan taki powoduje aktywność w nieprawidłowych wzorcach motorycznych, co z kolei utrudnia lub uniemożliwia dalszy postęp w procesie centralnej...

Porażenia z małą przewagą napięcia zginaczy

W porażeniach spastycznych większe napięcie wykazują mięśnie wykonujące ruchy zginające (zginacze), natomiast prostowniki mniejszą siłę i napięcie, co powoduje typowe zaburzenie bilansu napięcia i siły mięśni, a w rezultacie patologiczne ustawienie kończyn. Z tego powodu stymuluje się przede...

Badanie ruchów biernych i napięcia mięśniowego

Ruchy bierne badamy w ten sposób, że wykonujemy kończynami ruch) w każdym stawie osobno i stwierdzamy jaki jest ich zakres - prawidłowy cz) ograniczony. Ograniczenie ruchów w stawach może być spowodowane zmiana mi miejscowymi w samych stawach albo też zmianami w mięśniach. Ograniczę nie ruchów w stawach...

Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą przewlekłą, która u ogromnej większości chorych (ok. 90%) powoduje kliniczne objawy uszkodzenia układu nerwowego. Niesprawność pojawia się u 75% chorych, natomiast upośledzenie środowiskowe dotyka 69% [1], Liczba hipotez odnośnie przyczyn SM rośnie, lecz nadal...

Badanie napięcia mięśniowego

Badanie napięcia mięśniowego przeprowadza się w poszczególnych grupach mięśniowych. Przed badaniem pacjent powinien być odpowiednio rozluźniony. Badanie przeprowadzamy wielokrotnie, najlepiej porównując ze sobą napięcie symetrycznych mięśni.

Ocenę napięcia mięśni w kończynach górnych przeprowadza...

Wzmożone napięcie mięśni

Występuje, kiedy mięśnie otrzymują więcej bodźców pobudzających niż hamujących, tzn. wtedy, kiedy zmniejsza się hamujący wpływ specyficznych włókien nerwowych lub pewnych struktur ośrodkowego układu nerwowego.

Ze wzmożonym napięciem mięśni w kończynach spotykamy się najczęściej w...