Napięcie psychiczne

Czytaj Dalej

Ocalić siebie - koncepcja psychicznego i fizycznego ratunku w warunkach zagłady.

Nieludzkie warunki obozowe sprzyjały zanikowi człowieczeństwa, jednak niekiedy człowiek jest mocny nie tylko fizycznie ale i psychicznie, duchowo.

Najczęstsze zaburzenia psychiczne zgłaszane przez chorych na depresje

- nastrój depresyjny

- utrata radości

- obniżenie napędu (człowiek czuje się mniej sprawny, mniej energiczny)

- pustka emocjonalna (człowiek nie odczuwa ani złości ,ani gniewu - żadnego uczucia)

- lęk

- wewnętrzna pustka (nie ma przeżyć, które tak by angażowały człowieka, że byłby w stanie na...

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Czy środowisko może być tym, co wpływa na rozwój zaburzeń psychicznych? psychicznych ,ale także na inne zaburzenia (emocjonalne, zdrowia).

Testy psychologiczne - Testy badające predyspozycje psychiczne

W zależności od profilu stanowiska, pracodawcę może interesować różny zakres predyspozycji psychicznych kandydata.

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO

Takie emocje jak lek, złość i gniew mają duży związek z zaburzeniami psychicznymi w życiu człowieka.

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Podejście behawioralne i poznawcze w tłumaczeniu zaburzeń przystosowania

W koncepcjach kogitywno-behawioralnych wychodzi się z założenia, iż człowiek dlatego ma zaburzone zachowanie że źle spostrzega pewne zjawiska otaczającego go świata i nie potrafi dostosować swojego zachowania do danej sytuacji uruchamiając mechanizmy które zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie...

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Konflikty wewnętrzne

Zgodnie z koncepcjami Dolarda i Millera człowiek przychodzi na świat z pierwotnymi potrzebami które zaspokaja w specyficzny sposób, co prowadzi do ukształtowania się indywidualnego wzoru zachowania. Wiele tych potrzeb nie jest zaspokojonych w ogóle lub są zaspokajane jedynie częściowo, co powoduje...

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Modyfikacja zachowań nieprzystosowawczych

W koncepcji Dolarda i Millera nie tylko lęk ale również i gniew są traktowane jako reakcja bezwarunkowa podlegająca prawu uczenia się. Oznacza to, że emocje powstają również w wyniku konfliktów wewnętrznych. Gniew może być na przykład przyczyną powstawania chorób układu krążenia, a także...

Omów budowę aparatu psychicznego i opisz zasady, jakimi kierują się poszczególne struktury aparatu psychicznego

Pełnia zasady realizmu i powinności moralnej, rozwiązuje konflikty między różnymi wymaganiami aparatu psychicznego. Superego kieruje się zasadą dążenia do doskonałości a jeśli superego aparacie psychicznym człowieka, to staje się on usztywniony.

Pojęcie energii psychicznej i jej źródła (czym jest instynkt - właściwości)

Instynkt seksualny przejawia się w warstwie psychicznych dążeń, jako libido. Ten instynkt w warstwie umysłowej (psychicznej) przejawia się jako morido, a przejawia się to w formie agresji.

Pojęcie energii psychicznej i zasady którym podporządkowana jest energia psychiczna

Cała energia psychiczna jaką dysponuje człowiek jest wykorzystywana na dwa cele.

Dynamika osobowości – energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła (LEWIN)

Energia psychiczna wyzwala się wtedy, gdy osoba stara się powrócić do równowagi po znalezieniu się w stanie nierównowagi ( nierównowaga – wynik wzrostu napięcia w jednej części regionu względem reszty regionów, wskutek stymulacji zewnętrznej lub zmiany wewnętrznej.

TO, CO PSYCHICZNE, I TO, CO CIELESNE, W CZŁOWIEKU

Jeśli przez przeŜywanie będziemy rozumieli świadomość aktu lub stanu, a przez doznawanie świadomość treści aktu lub stanu oraz odczucie treści wraŜeniowych (nie ujętych przedmiotowo), to zjawiska psychiczne (czyli  świadome czynności psychiczne) możemy określić jako to, co jest przeŜywane lub doznawane, a więc to, co jest aktem lub stanem psychicznym lub treścią (zawartością) aktu lub stanu psychicznego, przynaleŜnego do ...

Napięcia, sytuacje i spory zagrażające pokojowi

Pojęcie sytuacji, oznaczające napięcie w stosunkach międzynarodowych i taki stan rzeczy, który może doprowadzić do sporu i najczęściej go poprzedza. Określeniu sytuacja towarzyszy nader często pojęcie napięcia, oznaczające antagonizm nie mający jeszcze określonego i precyzyjnie zdefiniowanego...

„Poza zasadą przyjemności” - Inne poglądy na kolektywne życie psychiczne

Spełnienie tych warunków, wg Freuda usuwa szkodliwe skutki psychiczne tworzenia grupy, jednak nie pozostaje w sprzeczności z podstawowym faktem psychologii – z twierdzeniami o wzmożeniu afektywności i ograniczeniu myślenia w prymitywnym tłumie.

Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba, byt psychiczny

Pojęcie osoby musiało być poddane jeszcze jednej  transformacji, by stać się tym, czym jest teraz od prawie półtora wieku, tzn. kategorią „ja”. Nie jest ono by-najmniej pojęciem pierwotnym, wrodzonym, jasno wyrytym, od Adama i Ewy, w głębi naszej istoty. Niemal aż do dzisiaj kształtuje się ono...

Andragogika - Rozumienie dorosłości jako procesu rozwoju psychicznego

Jest to ostateczny rezultat w ciągu zmian i przekształceń, jakim w procesie dojrzewania ulegają struktury psychiczne jednostki.

Pedagogika opiekuńcza - Zdrowie psychiczne

- kształtowanie uczucia i woli - kształtowanie dyspozycji psychicznych: Motywacja Temperament Zdolności Charakter - organizowanie działań poprawczych dziecka - Kształtowanie i hartowanie woli dziecka, w tym sztuki panowania nad sobą - zapobieganie sytuacją trudnym i traumatycznym, które mogły zaburzyć proces rozwoju psychicznego dziecka - stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju wyobraźni i pamięci - rozwijanie mowy i ...

RODZINY WYCHOWUJĄCE DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA - Rola rodziny w zaspokajaniu potrzeb psychicznych dziecka

potrzeba akceptacji przez rodziców i pewność, że są oni z dziecka zadowoleni,

potrzeba kontaktów z innymi dziećmi (niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi)

potrzeba opieki, pomocy a równocześnie zapewnienie samodzielności,

potrzeba niezależności,

potrzeba uznania - mimo inności -...