Napięcie liniowe

Czytaj Dalej

Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

Klasyczne struktury liniowe w praktyce, więc nie są często stosowane, kierownicy, bowiem nie mogą sprawnie zarządzać bez kompetentnej pomocy specjalistów.

Struktura sztabowo - liniowa zarządzania

Charakterystyczną cechą struktury sztabowo-liniowej są pomocnicze organy funkcjonalne (sztaby) przy zachowaniu jednoosobowego bezpośredniego kierownictwa i jedności wydawania poleceń przez kierowników liniowych.

Struktura liniowo - sztabowo - funkcjonalna

Odznacza się tym, że w ramach zasadniczej struktury o charakterze liniowym kierownik korzysta z pomocy organów sztabowych i funkcjonalnych komórek specjalistycznych (np.

Modele programowanie liniowego, kolejek, symulacyjne, prognozowanie i inne.

Modele programowania liniowego uważa się za normatywne, gdyż umożliwiają wyszukanie rozwiązań optymalnych. Programowanie można stosować do problemów, które da się wyrazić w postaci zależności liniowych, czyli wprost proporcjonalnych.

Struktura liniowa

Właściwe funkcjonowanie struktury liniowej wymaga zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych specjalistów o szerokim przekroju specjalności i wysokich umiejętnościach menedżerskich.

Strategie lateralne i liniowe

Na podstawie powyższych wymiarów powstała macierz o czterech strategiach sukcesu rynkowego – dwie liniowe i dwie lateralne. Liniowe polegają na lepszym wdrażaniu tego, co już istnieje na rynku, z lateralne na tworzeniu innowacji, zrobieniu czegoś inaczej, niż konkurenci.

Dynamika osobowości – energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła (LEWIN)

Lewin by przedstawić pojęcia dynamiczne (kierunek, odległość, siła) wynalazł nowy rodzaj przestrzeni: hodologiczną. Hodologia – nauka o drogach, droga jest tym samym co przemieszczanie. Pojęcia dynamiczne Lewina łącznie tworzą psychologię wektorową.

PODSTAWOWE POJĘCIA DYNAMICZNE LEWINA : potrzeba...

Napięcia, sytuacje i spory zagrażające pokojowi

Pojęcie sytuacji, oznaczające napięcie w stosunkach międzynarodowych i taki stan rzeczy, który może doprowadzić do sporu i najczęściej go poprzedza. Określeniu sytuacja towarzyszy nader często pojęcie napięcia, oznaczające antagonizm nie mający jeszcze określonego i precyzyjnie zdefiniowanego...

A. SORIA, MILUTIN I MIASTO LINIOWE

Koncepcja miasta liniowego (Milutin) ;kolej była dominującym środkiem komunikacji, w ZSRR próbował to ulepszyć Milutin.

Napięcie elektryczne

Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaką wykonują siły pola, przesuwając między tymi punktami ładunek próbny. W=W/q

W=F.s = Eq.?s

Jednostką napięcia jest wolt – V. 1V= 1J/1C

Napięcie mierzy się woltomierzem lub miernikiem uniwersalnym...

Napięcie elektryczne - Czym jest prąd elektryczny

Przepływ prądu elektrycznego lub, prościej, prąd elektryczny to uporządkowany ruch jonów lub elektronów.

Aby płynął prąd muszą być spełnione dwa warunki :

W obwodzie elektrycznym musi być źródło napięcia.

W obwodzie muszą być elektrony lub jony, czyli nośniki prądu.

Natężenie prądu I...

Napięcie elektryczne - Źródła napięcia elektrycznego

Do naczynia nalano roztworu kwasu siarkowego. Oczyszczone papierem ściernym płytki przymocuj do bakelitowego uchwytu i zaznacz w roztworze. Do zacisków podłącz przewody i miernik. Zmień napięcie.

Miernik wskazał napięcie około 100 mA. Na płytkach zachodzą reakcje chemiczne, bo osadzają się na nich...

Napięcie elektryczne - Obwód elektryczny

Obwód elektryczny – to układ elementów elektrycznych wraz ze źródłem napięcia, połączonych przewodami, które stanowią drogę dla prądu elektrycznego. Elementy mogą być połączone ze sobą szeregowo lub równolegle. W obwodzie elektrycznym zaznacza się kierunek. Umownie przyjmuje się, że prąd płynie...

Napięcie elektryczne - Prawo Ohama

Prawo Ohama określa związek pomiędzy dwoma wielkościami fizycznymi: natężenie prądu płynącego przez opornik i napięciem na jego końca.

Natężenie prądu można zmierzyć amperomierzem. Włącza się go szeregowo z odbiornikiem i nie ma znaczenia, z której strony go umieścimy.

Zależność między...

Napięcie elektryczne - Szeregowe łączenie oporników

Rz = U1 + U2 + U3 + U4/I

Rz = Rz1 · I + Rz2 · I = Rz3 · I +Rz4 · I/I

Rz= Rz1 + Rz2 + Rz3 + Rz4

Opór zastępczy układu oporników połączonych szeregowo jest równy sumie tych oporników.

Napięcie elektryczne - Cieplne skutki przepływu prądu elektrycznego

Przyrost energii wewnętrznej przewodnika jest równy pracy, jaką wykonują siły pola, przesuwając ładunek. ?Ew = W = Uq

W = UI ·?t

Prąd elektryczny wykonuje pracę, bo zmienia energię źródła na energię wewnętrzną przewodnika, a ta w postaci ciepła przekazywana jest otoczeniu. W = I2R · ?t

W =U2/R...

Natężenie i napięcie skuteczne

Prąd Stały:

I=U/R

W=U*I*t=I2Rt

P=W/t=I2R

Prad przemienny:

J=U/R=Uo/R=sinwt=Iosinwt

Uo - amplituda napiecia

Uo/R=Io - amplituda natezenia pradu

Moc pradu przemiennego:

P=U*I = UoIo*sin2wt=Io2R*sin2wt

Szukamy pracy pradu przemiennego w ciagu okresu.

Praca wykonana w czasie ^t:

^W=P(t)*^t...

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty liniowe

Chodzi ty przede wszystkim o bitwę Cuszimską, która zre-wolucjonizowała poglądy na temat budowy okrętów liniowych i nie tyl-ko. Okręty liniowe, jako że ich głównym przeznaczeniem była walka z okrętami tej samej klasy, musiały być bardzo dobrze uzbrojone i opancerzone.

Napisać ogólną postać liniowej regresji wielokrotnej, dla 4 zmiennych przyczynowych

E(Y/X1, X2, X3, X4)= bo+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

bo - stała regresji

bi - cząstkowy współczynnik regresji, jest miarą wpływu każdej zmiennej przyczynowej na zmienną skutkową. Wartość współczynnika regresji mówi o ile zmieni się Y, jeżeli X1zwiększymy o jednostkę.

Dwa przykłady, w których może być zastosowana analiza liniowej regresji prostej

Liczba prosiąt a wiek świni.

Wielkość plonu a wielkość nawożenia azotem