Napęd (psychiatria)

Czytaj Dalej

PSYCHIATRYCZNA DIAGNOZA DZIECKA - Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów psychicznych

zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)

zaburzenia zachowania

zaspół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)

upośledzenia umysłowe

całościowe zaburzenia rozwojowe(autyzm, zesp. Aspergera)

zaburzenia nastroju( depresje, zaburzenia...

Czym jest psychiatria?

Psychiatria jest gałęzią medycyny zajmującą się badaniem i leczeniem chorób psychicznych. Psychiatra posiada odpowiedni stopień naukowy jak każdy inny lekarz i tak jak lekarze innych specjalności stawia diagnozy i prowadzi terapię.

Kto powinien produkować samochód o napędzie elektrycznym?

Załóżmy, że General Motors, General Electric i Sears inte-się rozwojem i wprowadzeniem na rynek samochodu o pędzie elektrycznym. Która z firm będzie miała największą przewagę konkurencyjną?

Najpierw rozważmy kluczowe przesłanki osiągnięcia suk-e-u Obejmują one: (1) posiadanie dobrych stosunków...

Upowszechnienie napędu wodnego

 

Postęp w całej wytwórczości rzemieślniczo--przemysłowej polegał przede wszystkim na wykorzystywaniu na wielką skalę energii wod­nej za pomocą kół wodnych. Młyny wodne były znane już dużo wcześniej i używane głów­nie do przemiału zboża. Jednakże w rozpatry­wanym okresie nastąpił wyraźny...

Psychiatria dzieci i młodzieży

PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY 12. 10. 2007 WYCHOWNIE- dynamiczny, złożony proces wzajemnie zależnych od siebie układów nadawania i odbioru wpływów, w celu zrealizowania jakiegoś świadomie zamierzonego przez wychowawcę kształtu osobowości wychowanka. Cele wychowania: 1. kreatywne- tworzenie czegoś nowego, bardzo istotna jest sztuka, następuje poszerzenie horyzontów, wyrobienie wrażliwości, wychowanie to przyśpiesza rozwój społeczny i rozwój osobowości; o ; 2.

Psychiatria

I. LĘK JAKO OBJAW PSYCHOPATOLOGICZNY (PSYCHOPATOLOGIA OGÓLNA) II. SCHIZOFRENIA (OKREŚLENIE, POSTACIE KLINICZNE, ROKOWANIE) (PSYCHOPATOLOGIA SZCZEGÓŁOWA) III. TRZY GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO 1994 ROKU ( ELEMENTY PSYCHIATRII SPOŁECZNEJ) LĘK JAKO OBJAW PSYCHOPATOLOGICZNY SCHIZOFRENIA TRZY GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE USTAWY OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO LĘK JAKO OBJAW PSYCHOPATOLOGICZNY Lęk jako objaw bardzo często występuje w ...

Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ?

PSYChOLOGIA KLINICZNA Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ? Psychiatria Dziedzina medycyny , zajmująca się chorobami psychicznymi i różnymi zaburzeniami osobowości oraz defektami , np. charakteru lub poszczególnych własności osobowości , np. defektami woli . Psychiatria nie zajmuje się ludźmi zdrowymi , gdyż nie ma wiedzy psychologicznej . Neurologia Zajmuje się przede wszystkim konkretnymi chorobami wynikłymi z uszkodzenia centralnego (mózg ,

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Kazimierz Jankowski w swej książce ,,Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej?? traktuje o podejściu ówczesnej psychiatrii do problemów chorób psychicznych. W pierwszym rozdziale przedstawia dwa modele psychiatrii, zaznacza on różnice między przyczynami biologicznymi a społecznymi chorób psychicznych. Ówczesne podejście psychiatrii powodowało leczenie głównie sierotkami farmakologicznymi Kazimierz Jankowski za pomocą obrazowych przykładów nieletniej kleptomanki i ...

Napędy optyczne.

Do pamięci optycznych zaliczyć należy wszelkie te formy pamięci, w których odczyt i interpretacja zapisanych danych odbywa się na drodze optycznej (najczęściej z wykorzystaniem laserów). W celu odczytania danych emitowane jest promieniowanie w zakresie widzialnym lub bliskim widzialnemu (np. podczerwień, nadfiolet) w kierunku nośnika danych. Na powierzchni lub wewnątrz nośnika dochodzi do interakcji promieniowania z materiałem i w zależności od właściwości tego materiału ...

Pojazdy i napędy hybrydowe

Pojazd hybrydowy to posiada co najmniej(zazwyczaj) z dwoma napędami. Jednym z pierwszych pojazdów hybrydowych był rower parowy zbudowany w 1873 roku we Francji. Do tego samego gatunku zalicza się bardzo popularne kilkadziesiąt lat temu motorowery i rowery z pomocniczymi silnikami spalinowymi. Obecnie napęd hybrydowy w motoryzacji kojarzy się głównie z pojazdami spalinowo-elektrycznymi. Spalinowe gdyż jest najbardziej rozpowszechnionym źródłem napędu a elektryczne cechują się ...

Napęd hydrauliczny

Napęd hydrauliczny - urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Zasada działania napędów hydraulicznych oparta jest na Prawie Pascala ,które mówi , jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie ...

Napęd hydrauliczny

Napęd hydrauliczny - urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Zasada działania napędów hydraulicznych oparta jest na Prawie Pascala ,które mówi , jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie ...

Opieka domowa w psychiatrii

opieka domowa w psychiatrii; opie­ka rodzinna; tradycyjna forma opieki nad przewlekle chorymi psychicznie, w której obca dla chorego rodzina przyjmuje go na dłuższy czas lub na stałe do swego domu, otrzymując w zamian świadczenia pieniężne na zasadzie umowy zawartej ze szpitalem psychiatrycznym. Chory...

Psychiatria

psychiatria; nauka o zaburzeniach psychicznych, ich etiologii i przebie­gu oraz sposobach rozpoznawania, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Zakres zainteresowań psychiatrii, za­leżnie od przyjętej koncepcji teore­tycznej, może być ograniczony do wąsko pojętej gałęzi medycyny zaj­mującej się...

Psychiatria dynamiczna

psychiatria dynamiczna; kierunek w psychiatrii, w którym zaburzenia psychiczne rozpatrywane są jako prze­jawy i konsekwencje wpływów środo­wiskowych i psychologicznych zarów­no obecnych, jak i doznawanych przez chorego od wczesnego dzieciństwa.

Psychiatria społeczna

psychiatria społeczna; stanowi gałąź -> psychiatrii, która zajmuje się wza­jemnym oddziaływaniem pomiędzy środowiskiem a jednostką. Środowis­ko socjokulturowe może stanowić ma­kro- i mikrokultury społeczne (małe nieformalne grupy, tłum oraz sformalizowane instytucje). P. s. dąży do ustalenia...

Psychiatria środowiskowa

psychiatria środowiskowa; kierunek współczesnej psychiatrii oparty na wykorzystaniu środowiska społeczne­go w leczeniu, rehabilitacji i szero­ko pojętej opiece psychiatrycznej. Dla realizacji założeń p. ś. potrzebny jest zorganizowany system różnych form pomocy psychiatrycznej dla społecz­ności z...

Rehabilitacja w psychiatrii

rehabilitacja w psychiatrii; stanowi integralną część postępowania leczniczego i właściwie pojętej opieki reha­bilitacyjnej. Działalność rehabilitacyj­na należy do zadań wszystkich pra­cowników lecznictwa psychiatryczne­go. Rehabilitacja w p. oparta jest na zasadach: wielostronności...

Socjoterapia w psychiatrii

socjoterapia w psychiatrii; socjoterapia jest ważnym elementem rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi zarówno ze względu na ich upośledzoną zdolność przystosowania się do zmieniających się wymagań środowiska, jak i na często nieprzychylną, odrzucającą, wrogą lub lękową postawę...

Terapia zajęciowa w psychiatrii

terapia zajęciowa w psychiatrii; aktywizacja chorych przez udział we wspólnych celowych działaniach, zwykle z pogranicza pracy użytkowej i twórczości artystycznej. Twórczy, a zarazem rekreacyjny charakter zajęć (malowanie, rzeźba, tkactwo artystyczne itp.), możliwość bezsłownej ekspresji swych...