Dźwigacz przedni gruczołu tarczowego

Dźwigacz przedni gruczołu tarczowego oddzielił się od mięśnia pierścieńno-tarczowcgo lub tarczowo-gnykowego. Jest on położony w płaszczyźnie pośrodkowej lub w jej pobliżu. Rozpoczyna się on na trzonie kości gnykowej lub na chrząstce tarczowatej i kończy na płacie piramidowym lub na płacic...

Płat przedni przysadki mózgowej

W 4 tygodniu życia zarodka z ektodermalnej płytki przysadkowej powstaje płat przedni. Płytka przysadkowa stanowi część wysłanego ektodcrmą sklepienia zatoki ustnej (stomodeum). Ektoderma styka się tu z entodermą jelita głowowego i tworzy rozgraniczającą obie jamy błonę policzkowo-gardłową. Już...

Rzut jam serca na przednią ścianę klatki piersiowej

Przedsionek prawy. Część prawą przedsionka od ściany klatki piersiowej oddziela zachyłek żebrów o-ś ród piersiowy przedni prawy, zaś nieznaczną jego część zakrywa również  brzeg przedni płuca prawego. Granica pola rzutu rozpoczyna się u przyczepu mostko-wego 3 lewego żebra, i) kieruje się wpierw...

TEtnice rzęskowe przednie

Tt. rzęskowe przednie (aa. ciliares anteriores) przebiegają w ścięgnach mięśni prostych do przodu. Przeważnie w liczbie 5—6 na powierzchni zewnętrznej twardówki wysyłają one: a) do przodu tt. spojówkowe przednie (aa. conjunctiuales anteriores) do spojówki gaiki, które zespalają się z tt. spojówkowymi...

Tętnica sitowa przednia

T. sitowa przednia (a. ethmoidalis anteńor). Zwykle jest naczyniem silniejszym od poprzedniego. Przez otwór sitowy przedni wstępuje ona do dołu przedniego jamy czaszki. Układa się tutaj między kością a oponą twardą na blaszce sitowej, kierując się do przodu i przez nią dostaje się pod sklepienie...

Tętnica przednia mózgu

T. przednia mózgu (a. cerebri anterior). Tętnica ta odchodzi prawie pod prostym kątem z przedniego obwodu t. szyjnej wewnętrznej, będąc jej przednią gałęzią końcową. Przebiega ona nad n. wzrokowym w kierunku przyśrodkowym, wysyłając gałązki do zwojów półkul mózgowych przez istotę dziurkowaną...

Tętnice zębodołowe górne przednie

Tt. zębodołowe górne przednie (aa. alreolares super iores anterior es), które %s drobnych kanalikach odchodzących z kanału podoczodołowego kierują się ku dołowi [ zespalają się z tt. zębodołowymi górnymi tylnymi. Podobnie jak tylne zaopatrują one kość. błonę śluzową zatoki klinowej, zębodoły...

Tętnica rdzeniowa przednia

Jest to naczynie silniejsze od poprzedniego i odchodzi z t. kręgowej w pobliżu jej przejścia w t. podstawną. T. rdzeniowa przednia wkrótce łączy się z drugostronną w jeden pieniek, który biegnie wzdłuż, szczeliny pośrodkowej przedniej wpierw rdzenia przedłużonego, a następnie rdzenia kręgowego. W...

Gałęzie międzyżebrowe przednie

Gałęzie międzyżebrowe przednie (rami iatercostales anłeriores). Biegną one w 6 górnych przestrzeniach międzyżebrowych, w każdej z nich po dwie wzdłuż górnego i dolnego jej brzegu. Rozpoczynają się one pojedynczo lub po dwie z jednego wspólnego pieńka i kierują się bocznie; zaopatrują one...

Tętnica przednia okalająca ramię

Mniej więcej na tej samej wysokości co t. podlopatkowa z dalszego odcinka t. pachowej (z jej bocznej ściany) odchodzą samodzielnie dwie gałęzie obejmujące szyjkę chirurgiczną kości ramiennej; są to obie tętnice okalające ramię. T. przednia okalająca ramię pod m. kru-czo-ramiennym i głową krótką...

Tętnica międzykostną przednia

Tętnica ta biegnie ku dołowi bezpośrednio na powierzchni przedniej błony międzykostnej razem z n. mię-dzykostnym przednim, przykryta przylegającymi brzegami zginacza głębokiego palców i zginacza długiego kciuka; zaopatruje ona mięśnie strony przedniej i wysyła szereg gałązek przez błonę do...

Tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna przednia

T. trzustkowo-dwunastnicza górna przednia (a. pancreaticoduodenalis superior anterior) jest jedną z dwóch gałęzi końcowych t. żołądkowo-dwunastniczcj. Kieruje się ona w stronę prawą do przednio-przyśrodkowego brzegu części zstępującej dwunastnicy, biegnąc w rowku między dwunastnicą a głową...

Tętnica piszczelowa przednia

T. piszczelowa przednia (a. tibialis anterior) jest przednią gałęzią powstałą z rozdwojenia t. podkolanowej. Rozpoczyna się ona poniżej m. podkolanowego przy łuku ścieg-nistym m. płaszczkowatego i kończy na wysokości troczka dolnego prostowników goleni , gdzie przechodzi w t. grzbietową stopy; w...

Tętnica wsteczna piszczelowa przednia

T. wsteczna piszczelowa przednia (a. recurrens tibialis anterior) odchodzi z t. piszczelowej przedniej zaraz po przejściu przez błonę międzykostną. Tętniczka ta kieruje się ku górze na kłykciu bocznym piszczeli między włóknami m. piszczelowego przedniego. Rozgałęzia się ona na powierzchni przedniej...

Tętnica kostkowa przednia przyśrodkowa

T. kostkowa przednia przyśrodkowa (a. malleolaris anterior medialis) odgałęzia się nieco powyżej stawu skokowego górnego lub na poziomie szczeliny stawowej, lub nawet poniżej od t. grzbietowej stopy; przechodzi ona do tyłu od ścięgna m. piszczelowego przedniego na kostkę przyśrodkową piszczeli. Na jej...

Tętnica kostkowa przednia boczna

T. kostkowa przednia boczna (a. malleolaris anterior lateralis) odchodzi zazwyczaj nieco wyżej niż poprzednia i biegnie do tyłu od ścięgna prostownika długiego palców na kostkę boczną strzałki. Łączy się ona z gałęzią przeszywającą t. strzałkowej i zespalając się z sąsiednimi gałązkami...

Tętnica piszczelowa przednia

T. piszczelowa przednia (a. tibialis anterior) jako przednia gałąź końcowa t. podkolanowej odchodzi poniżej dolnego brzegu m. pod kolanowego. Przenika ona przez górny otwór błony międzykostnej goleni i biegnie wzdłuż jej przedniej powierzchni ku dołowi, dochodząc aż do grzbietu stopy. Tętnica jest...

Żyły zasadnicze przednie

Żż. zasadnicze przednie (w. cardinales anteriores s. precardinales) prowadzą krew z sieci żylnych otaczających mózgowie. Po utworzeniu kończyn przednich żyły te przyjmują żyły podobojczykowc (w. subclaiiae). W końcu 2 miesiąca, po włączeniu zatoki żylnej serca w ścianę przedsionka prawego, żyła...

Żyła skroniowa przednia śródkościa

Ż. skroniowa przednia śródkościa (v. diploica temporalis anUrior) biegnie w łusce czołowej oraz kości ciemieniowej i otwiera się do jednej z żył skroniowych głębokich i do zatoki klin owo-cicmieniowej.