Nakład

Czytaj Dalej

Nakłady

Charakterystyka

Nakłady ogólnie są to środki produkcji i siła robocza w ujęciu naturalnym (np. surowce, energia, robocizna) lub wartościowym wydatkowane w procesie produkcji.

Wyróżniamy nakłady finansowe i rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa...

Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

Charakterystyka

KSIĘGOWA STOPA ZWROTU (Accounting Rate of Return - ARR) to prosta metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym...

Roszczenia samoistnego posiadacza, z tytułu nakładów

Chronią one właściciela rzeczy aby nie został nadmiernie obciążony z tytułu nakładów jakich osoba władająca rzeczą na niej dokonała.

RODZAJE NAKŁADÓW:

- nakłady konieczne – ich celem jest utrzymanie rzeczy w należytym stanie

- nakłady użyteczne – zapewniają ulepszenie rzeczy

- nakłady...

Kiedy właściciel jest zobowiązany zwrócić nakłady posiadaczowi?

Chronią one właściciela rzeczy aby nie został nadmiernie obciążony z tytułu nakładów jakich osoba władająca rzeczą na niej dokonała.

RODZAJE NAKŁADÓW:

a) nakłady konieczne – ich celem jest utrzymanie rzeczy w należytym stanie

b) nakłady użyteczne – zapewniają ulepszenie rzeczy

c) nakłady...

Jak przedsiębiorstwa naprawdę ustalają wielkość nakładów na promocję?

Chociaż przedsiębiorstwa mogą przy określaniu budżetu na marketing osiągać korzyści ze stosowania teorii i modeli marketingowych, większość z nich przy określaniu tych nakładów przechodzi przez proces, który tylko częściowo ma charakter racjonalny, częściowo zaś polityczny lub całkowicie...

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

Jest to relacja dochodów (liczonych w skali roku) do całkowitych nakładów inwestycyjnych (skumulowanych od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego do okresu, dla którego wyznaczana jest ta relacja): dochód roczny/całkowity nakład inwestycyjny = stopa zwrotu. Dochód może być określany...

Podstawowe rodzaje nakładów i efektów zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie

W rachunku efektywności zastosowań informatyki zestawiane są koszty (nakłady) z korzyściami (efektami) zastosowania informatyki w obiekcie gospodarczym. Nakłady i efekty zależą od:

Poziomu organizacji i zarządzania firmą

Ustalonego obszaru zastosowania informatyki

Stosowanych środków...

Modele nakładów-wyników

Modele bilansów materiałowych są uproszczonym obrazem gospodarki, na który składają się przepływy i zasoby materii i energii wyrażone w jednostkach naturalnych. Ich zaletą są mniejsze niż w innych typach modeli komplikacje związane z pomiarem oraz elastyczność przestrzenna (mogą być konstruowane w...