Unaczynienie chłonne serca

3- Naczynia chłonne powierzchni tylnej, a częściowo również i przedniej komory prawej, łączą się z sobą w główne naczynie chłonne prawe.

NACZYNIA I NERWY OSIERDZIA

Naczynia tętnicze układają się symetrycznie. Naczynia chłonne towarzyszą naczyniom krwionośnym.

Naczynia krwionośne

Z naczyń większych służących tylko do przewodzenia krwi tętnicami (arteriae l) nazywamy wszystkie naczynia, które bez względu na fizjologiczny skład krwi wiodą krew z serca do narządów ciała; żyłami (venae) nazywamy naczynia, które odprowadzają krew z narządów do serca, również niezależnie od fizjologicznego składu krążącej w nich krwi.

BUDOWA I CZYNNOŚĆ ŚCIANY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

W układzie naczyń krwionośnych odróżniamy: i) tętnice prowadzące krew z serca do narządów, 2) naczynia włosowate rozprowadzające tę krew w swych subtelnych gęstych sieciach przenikających tkanki i 3) żyły odprowadzające krew z narządów do serca. Najprostszą budowę mają naczynia włosowate.

Naczynia włosowate

naczynia zatokowe albo sinusoidy. komórki Rougeta, które swymi wypustkami obejmują naczynie i kurcząc się, zdaniem niektórych badaczy, mogą zaciskać jego światło.

Naczynia przedwłosowate

Zależnie od grubości naczynia liczba warstw mięśniowych wynosi: w tętniczkach o średnicy 80 fx — 2 warstwy, w tętniczkach o średnicy 130 — 3—4 warstwy, w tętnicy potylicznej — 13 warstw.

NACZYNIA I NERWY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

W naczyniach włosowatych oraz w tętniczkach do i mm średnicy ścianę naczynia odżywia krew w nim płynąca. Obok własnych naczyń krwionośnych w ścianach naczyń krwionośnych występują również naczynia limfatyczne odprowadzające z nich limfę do naczyń limfatycznych towarzyszących naczyniom.

PRZEBIEG, ROZGAŁĘZIENIA I POŁĄCZENIA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

O ile wielkie naczynia w ciągu rozwoju zarodkowego zawiązują się embrionalnie jako jednolite cewy, o tyle naczynia obwodowe powrstają z sieci włosowatej.

Kierunek naczyń

Z reguły narząd czerpie swe unaczymenie z najbliższego sąsiedztwa, które wysyła do niego naczynie główne; poza tym narząd ten przeważnie otrzymuje krew również, choć zazwyczaj w znacznie mniejszym stopniu, z obszarów sąsiednich przez naczynia pomocnicze, które nieraz odgrywają jednak bardzo ważną rolę.

Naczynia zespoleniowe i poboczne

Natomiast w okolicach, w których znajdują się wystarczające naczynia poboczne, nawet w iększe tętnice bez obawy mo? Dlatego też znajomość zespoleń i możliwości powstawania krążenia pobocznego jest ważne również ze względu na wybór miejsca podwiązania naczynia.

UKŁAD NACZYŃ TĘTNICZYCH ROZWÓJ

Różnicowanie poszczególnych części pierwotnej sieci naczyniowej kierowane jest przez szereg czynników: i) przez czynniki dziedziczne wytyczające drogę naczyń, 2) przez budowę i funkcję narządów, do których naczynia te wnikają i 3) przez charakter ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego krwi płynącej przez naczynie.

NACZYNIA WŁOSOWATE

Podobnie jak naczynia włosowate krwionośne, również naczynia włosowate limfatyczne zbudowane są ze śródbłonka, bardzo cienkiej błonki podstawnej oraz włókienek kratkowych.

NACZYNIA ZBIORCZE

Odróżniamy bowiem naczynia chłonne powierzchowne (vasa lymphatica siiperficialia), czyli skórne, oraz naczynia chłonne głębokie (vasa lymphatica profunda), czyli pod po więziowe.

Węzły chłonne

w jamie pachowej czy w zgięciu pachwinowym, i każda z tych grup węzłów ma swoje określone źródło, z którego dochodzą naczynia.

Pnie chłonne

Naczynie chłonne wyjątkowo tylko może samodzielnie uchodzić do żyły obwodowej; u niektórych małp natomiast naczynia chłonne jamy brzusznej stale jakoby wpadają do ż.

Splot chłonny

Przed wytworzeniem się bowiem wielkich pni naczynia odprowadzające jednego węzła nie tylko mogą uchodzić do następnego jako naczynia doprowadzające, lecz do dwóch lub więcej; dlatego wytwarza się układ naczyń podobny do splotu.

PRZEWÓD CHŁONNY PRAWY

Jest on naczyniem długości nie przekraczającej zwykle 1,5 cm.

Węzły chłonne potyliczne

Do węzłów tych zdążają naczynia doprowadzające z okolicy potylicznej i z górnej części karku, zaś naczynia odprowadzające w większości wiodą do głębokich węzłów szyjnych górnych (nodi lymphatici cenicales profundi superiores).

Węzły chłonne zamałżowinowe

Naczynia odprowadzające, tak jak poprzednie, uchodzą do głębokich węzłów szyjnych; niektóre tylko mogą również wpadać do powierzchownych węzłów szyjnych.

Węzły chłonne przyusznicze

Naczynia odprowadzające uchodzą głównie do górnej grupy węzłów szyjnych głębokich, nieliczne mogą wpadać również do węzłów szyjnych powierzchownych oraz nawet do tylnych węzłów pod żuchwowych.