Naczelne

Naczelne

Czytaj Dalej

Naczelne i centralne organy admninistracji.

Naczelne organy administracji państwowej nie są tak nazywane w Konstytucji z 1997 roku, ale są tak nazywane w całym prawodawstwie, również podjętym ostatnio, a zwłaszcza w drugiej połowie 1996 r.

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

Przepisy konstytucyjne nie wyróżniają obecnie naczelnych organów ad­ministracji rządowej, ale ustawy zwykle nazywają niektóre organy naczelnymi organami administracji rządowej.

Naczelne i centralne organy administracji

Prezydium Rządu - do jego kompetencji należą zadania o charakterze organizatorskim, koordynacyjnym i zleconym, a ponadto czynności aprobujące, opiniodawcze i ocenne w stosunku do aktów normatywnych stanowionych przez naczelne org. - Naczelny Dyrektor Archiwów Państw.

Podobieństwa między człowiekiem i małpami naczelnymi

Tendencja do łączenia się w grupy, wspólna obro­na przed drapieżnikami i długi okres wychowywa­nia młodych to cechy typowe zarówno dla społe­czeństwa ludzkiego, jak i dla naczelnych. Goryle odznaczają się wśród naczelnych naj­większymi rozmiarami ciała.

Organizacja adm. rządowej wg. aktualnie obowiązujących przepisów prawa (naczelnych i terenowych org.)

naczelne wg nowej ustawy. Komitet Integracji Europejskiej - jest naczelnym org.

Organy (naczelne i inne)

Chociaż Prezydent jest organem o podstawowym znaczeniu dla państwa, a nie tylko dla administracji, to jednak można go zaliczyć do naczelnych organów administracji ze względu na sprawowanie władzy wykonawczej oraz zakres jego kompetencji ze sfery administracji. zarówno centralnej, jak i terenowej, nie zalicza się do naczelnych organów adm.

DESGENETTES Nicolas-Rene (23 V 1762 - 3 II 1837), chirurg franc., naczelny lekarz WA

Od 1807 naczelny lekarz WA. Pełnił obowiązki naczelnego lekarza jeszcze pod Waterloo.

Pojęcie konstytucyjnych zasad naczelnych i ich katalog

Wśród zasad naczelnych wyróżnić można: republikańską formę rządu, demokratycznego państwa prawnego, państwa jednolitego, zwierzchnictwa, trójpodziału władzy, wolności i praw człowieka i obywatela, społecznej gospodarki rynkowej, niezależności sądów niezależność między państwem a Kościołem.

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy; 2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych; 3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej; 4) rozstrzyga spory o ...

Minister jako naczelny organ administracji państwowej

Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu.

Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych organizacji; wyjątkowo Prezes RM; właściwy minister.

Naczelne organy administracji rządowej a centralne urzędy

Do naczelnych administracji rządowej należą : Rada Ministrów Prezes rady Ministrów Ministrowie Przewodniczący niektórych komitetów np.

SHAEF - (Supremę Headquarters Allied Expeditionary Force - Naczelne Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych)

Dowództwo wojsk przeznaczonych do inwazji na kontynentalną Europę powołano w lutym 1944 r. i od mar­ca ten organ dowódczy miał siedzi­bę w Bushy Park na przedmieściach Londynu. Głównodowodzącym (od grudnia 1943 r.) był gen. Dwight D.*Eisenhower. Stanowisko szefa sztabu zajął gen. Walter Bedell *Smith, a...

MIŁOŚĆ JAKO NACZELNY TEMAT UTWORÓW J. A. MORSZTYNA

Jan Andrzej Morsztyn najchętniej pisał o miłości. Nie było to jednak bezpośrednie wypowiedzenie uczuć o ukochanej. Były to wiersze będące wyrazem flirtu, który odznacza się dworską elegancją i salonowym dowcipem. Związek tematyki miłosnej z biografią autora i jego poglądem na zadania literatury...

Naczelny Sąd Administracyjny

NSA, organ sądowniczy, który sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę administracji publicznej. NSA działa w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw.

W skład NSA wchodzą: prezes i wiceprezesi Sądu, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych oraz...

Struktura i zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na czele NSA stoi Prezes NSA powołany na 6-cio letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA /art. 185/.

Prezesów ośrodków zamiejscowych powołuje Prezes NSA za zgodą Kolegium tego sądu.

Organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie...

Wymień i krótko omów podstawy finansowania WPReg. w Polsce według Naczelnych Strategicznych Ram Odniesienia / Narodowej Strategii Spójności (programy operacyjne)

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy:

67,3 mld euro będzie pochodziło z...

Które zasady naczelne Konstytucji RP wydają się szczególnie ważne dla człowieka i obywatela?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistniana przede wszystkim w normach prawa międzynarodowego i państwowego. Pojęcie godności człowieka znane było już w starożytności. Posługiwał się nie chociażby Arystoteles czy Cycero. Własność i jej ochronę gwarantowały przepisy rzymskiego prawa cywilnego, odnoszące się w tej mierze, rzecz jasna,