Okres Międzywojenny w Polsce i na świecie

Kilka dni później rząd i prezydent podali się do dymisji.

Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, został powołany we Francji 30 IX 1939 roku, przez zaprzysiężonego w tym samym dniu na prezydenta Władysława Raczkiewicza. Polskie siły morskie działać miały z baz z Wielkiej Brytanii, gdzie już pierwszego dnia wojny dotarł pierwszy dywizjon polskich niszczycieli.

Osadnictwo na prawie polskim

sołtys - kmiecie- zagrodnicy-czeladź (także szlachta i mieszczanie) -Mieszczaństwo (wolność osobista,prawo,miejskie,366 dni miasto opieka) patrycjat-pospólstwo-plebs

Państwo Osmanów - Ekspansja turecka na Bałkanach

Turcy osmańscy wykorzystując słabość Bizancjum przekroczyli Dardanele i zdobyli Adrianopol w 1360r i rozpoczęli podbój Bałkanów. W drugiej połowie XIV w. podporządkowali sobie znaczną część Bułgarii i Serbii, powiększali też swoje zdobycze w Azji Mniejszej. Rycerstwo zachodnioeuropejskie broniąc...

Pierwsza wojna światowa - SYTUACJA POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W PRZEDEDNIU WOJNY

Polacy chcieli doprowadzić do międzynarodowego konfliktu, który doprowadziłby do poprawy położenia politycznego Polski. W programie Endecji z 1908r Dmowski uznawał, że o ile dla Rosji ziemie polskie są terytorium peryferyjnym, o tyle dla Niemiec utrzymanie ziem zaboru położonych "wewnątrz" państwa...

Pierwsza wojna światowa - WALKA O GRANICE POLSKI NA WSCHODZIE

Od początku 1919r trwały zacięte walki pl - ukraińskie o Galicję Wschodnią. 20 tys żołnierzy polskich walczyło z wojskami ukraińskimi pod Rawą Ruską, Chyrowem i na Wołyniu. W połowie V wojska polskie podjęły wielką ofensywę przeciw Ukrainie i w 2 miesiące opanowały całą Galicję Wschodnią po...

PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH

O tak słabych wynikach dla Polski zdecydowały: odrębność wyznaniowa ewangelickich Mazurów, krytyczne położenie wojskowo-polityczne Polski w dniach plebiscytu (wojna polsko-radziecka), niedostateczne zaangażowanie się propagandowo-organizacyjne rządu i społeczeństwa polskiego w sprawę przygotowań przedplebiscytowych, ogromna przewaga materialna, organizacyjna i propagandowa strony niemieckiej, działalność bojówek niemieckich, a także stronnicza nieraz ...

PLEBISCYT NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Podstawową zasadą zastosowania plebiscytowych rozwiązań kwestii spornych obszarów w Europie po I wojnie było zwycięstwo zasady samookreślenia narodów nad doktryną prawnopaństwową o formalnej przynależności obszarów do poszczególnych państw.

Decyzja o plebiscycie górnośląskim była wynikiem...

Początek ekspansji Japonii na Dalekim Wschodzie

Rewolucja Meiji zapoczątkowana w 1868 rozpoczęła wielki proces modernizacji państwa i społeczeństwa japońskiego. Trzeba tu zwrócić szczególną uwagę na jej wielopłaszczyznowość. Właśnie dzięki niej w 1889 Japonia otrzymała wzorowaną na ustawie zasadniczej Królestwa Pruskiego konstytucję, która...

Podział Europy na państwa bogate i biedne

Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, bardzo łatwo zauważyć, jak bardzo ZSRR wykorzystywało swoje środkowoeuropejskie "satelity" i dzięki nim rozrastało się do miana supermocarstwa.

Polacy na frontach II Wojny Światowej

W styczniu 1 Armia dowodzona przez generała Stanisła-wa Popławskiego sforsowała Wisłę, a następnego dnia współdziałając z oddziałami radzieckimi wyzwoliła War-szawę. Dnia 18 stycznia Kraków był wolny.

Polska w latach 1944 – 1945 - SPRAWA POLSKI NA KONFERENCJI POCZDAMSKIEJ

Jednym z celów konferencji poczdamskiej było ustalenie granicy zachodniej państwa polskiego. 23 lipca przybyła do Poczdamu delegacja polska. Jej zdecydowana postawa i poparcie ze strony ZSRR rozstrzygnęło sprawę na korzyść Polski. Polska odzyskała:

a) terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej,

b)...

Polska Złotego Wieku na tle europejskim

Pozycja polityczna Polski XVI w.

Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów.

Umocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem.

W 1466r.-pokój w Toruniu (kapitulacja Zakonu Krzyżackiego i zakończenie wojny trzynastoletniej).Z odzyskanych przez Polskę ziem powstały Prusy Królewskie.Zakon Krzyżacki stał się...

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Od 9 do 14 VI 1940 obsadzała odcinek Altwiller, Lenning i w ciągu dwóch następnych dni prowadziła dzia-łania opóźniające w kierunku Dieuze, Lagarde.

Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

III Napoleon zajmuje Paryż (początek 100 dni Napoleona).

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI

Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.

Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chciał, aby granica Polski z ZSRR przebiegała wzdłuż linii Curzona. Wstępnie zgodzili się na to pozostali. Jednocześnie zdecydowano o przesunięciu...

Potyczki polsko - szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

Sześć okrętów pol-skich przybyło wówczas z Gdańska pod Puck i w dniach 29-30 marca ostrzelało pozycje Szwedów.

Powstanie listopadowe - "Sowiński na szańcach Woli" - W. Kossak

W czerwcu 1831 zmarłego na cholerę Iwana Dybicza zastąpił Iwan Paskiewicz. Przy zupełnej bezczynności generała Skrzyneckiego przeprawił on swoje siły przez Wisłę i natarł od strony Sochaczewa. Po fali manifestacji 11 sierpnia sejm pozbawił dowództwa generała Skrzyneckiego i powierzył je generałowi...

Pozycja polityczna i gospodarcza Polski na arenie międzynarodowej za czasów Jagiellonów

Szlaki południowe zaczęły tracić znaczenie, coraz częściej wykorzystywano szlaki prowadzące z północnego wschodu na zachód przez Polskę z uwzględnieniem miast nadbałtyckich, takich jak Gdańsk, Toruń, czy Elbląg.

Przedstaw wkład starożytnych Greków w rozwój instytucji politycznych i kulturalnych. Z jakich osiągnięć starożytnej nauki greckiej korzystamy w dniu dzisiejszym

Starożytna Grecja ( Hellada ) to niewielka kraina odizolowanych od siebie państw-miast. Państwa te rządziły się własnymi prawami, rywalizowały i toczyły ze sobą wojny, strzegąc własnej niezależności. Nigdy nie połączyły się w jedno państwo.

Mimo tych wszystkich sprzeczności starożytni Grecy...