Myślenie logistyczne

Logistykę charakteryzuje specyficzne, filozoficzne nastawienie do zarządzania przedsiębiorstwem, a wyrazem tego jest odmienne często od dotychczas powszechnie przyjętego myślenie logistyczne. Efektem tego myślenia jest wdrażanie specyficznych metod postępowania.

Jako przykłady myślenia logistycznego...

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

4. Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

1. Cechy oświecenia jako ogólnoeuropejskiej formacji kulturowej

a) racjonalizm - kult rozumu, uznanie go za jedyne narzędzie poznania świata, próba podporządkowania wszystkich dziedzin życia kontroli rozumu;

b) empiryzm - kierunek filozoficzny...

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

 

I. W czasach zagrożenia lub utraty suwerenności państwa poeci podejmują walkę o uzyskanie wolności i ocalenie wartości narodowych. Literatura wówczas nacechowana jest patriotyzmem, walką o wolność za...

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

 

I. W czasach zagrożenia lub utraty suwerenności państwa poeci podejmują walkę o uzyskanie wolności i ocalenie wartości narodowych. Literatura wówczas nacechowana jest patriotyzmem, walką o wolność...

Norwid - poeta myśli

Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej jak i odrębności swojej generacji. Doświadczenia losów generacji własnej i poprzedniej, a także przekonanie o ich zmarnowaniu i przemyślenia na ten temat zaważyły na poglądach poety...

Trzy koncepcje wyjaśniające rolę jęz. w myśleniu

1.Jezyk jest warunkiem i podstawowym narzędziem myślenia( mowa wewnętrzna)

2 najpierw kształtuje się myślenie później język

3. myślenie i język początkowo rozwijają się niezależnie później zaczynają na siebie oddziałowywać i język staje się narzędziem, jednak myślenie nadal wpływa na...

Jakie zaburzenia w procesie myślenia występują u schizofreników?

U większości schizofreników występują zaburze­nia w procesie myślenia, które uniemożliwiają kon­centrację albo jasne rozumowanie. Chorzy często mówią, że ich myśli są zablokowane albo że jakaś zewnętrzna siła włożyła im określone myśli do głowy. Zaburzenia w procesie myślenia...

Syndrom grupowego myślenia

Charakterystyka

Syndrom grupowego myślenia - pojawia się wtedy gdy dążenie grupy do konsensusu i spójności przeważa nad dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszej decyzji.

W wyniku takiego zjawiska może dojść do sytuacji w której podejmowana jest decyzja, która nie leży w interesie ani grupy...

Mistyka i racjonalizm w myśli średniowiecznej

W średniowieczu filozofia chrześcijańska rozwijała się pod wpływem filozofii greckiej. Wyznawcy takiej filozofii zakładali istnienie dwóch światów. Pierwszym był świat dostrzegalny przez wszystkich za pomocą zmysłów. Drugim był świat niewidzialny, duchowy. Ponad tymi światami unosił się Bóg, istota najdoskonalsza i istniejąca sama z siebie. Bóg wszechmocny powołał dwa światy z nicości do życia i od pierwszej chwili ich powstania nieustannie w nich działa. On ma ...

Myślenie autystyczne

myślenie autystyczne; myślenie oder­wane od rzeczywistości, w małym stopniu oparte na ocenie realnej rzeczy­wistości, a raczej na ogólnych, włas­nych koncepcjach. Występuje w -> zespole paranoidalnym, najczęściej w schizofrenii.

myślenie dereistyczne -> myślenie autystyczne

Myślenie przyspieszone

myślenie przyspieszone; może prze­jawiać się w różnym nasileniu — od niewielkiego zwiększenia tempa toku myśli z zachowaniem logicznej cią­głości i dokładności, poprzez stany, w których zbyt szybki tok myślenia powoduje zmniejszanie precyzji pro­cesów myślowych, aż do gonitwy myśli z częstymi...

Pamięć a myślenie

pamięć a myślenie - rola myślenia w przebiegu procesów pamięciowych oraz jego wpływ na efekty pamięciowe bywają na ogół rozpatrywane w kontekście  aktywności poznawczej podmiotu w fazie  zapamiętywania. Funkcja myślenia przejawia się w tym przypadku we wprowadzaniu wszelkiego rodzaju uzupełnień oraz...

Natręctwa myśli, czynności

natręctwa myśli, czynności; impulsy przeżywane przez chorego wbrew woli. z zachowanym krytycyzmem, z przy­krym uczuciem przymusu, z napięciem, niepokojem lub smutkiem. Najczęśacj myśli natrętne stanowią nawracające wątpliwości co do prawidłowości włas­nego postępowania. Skutkiem tych...

Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych

Juliusz Słowacki był jednym z najwybitniejszych poetów romantycznych. Cała jego twórczość przesiąknięta była miłością do ukochanego kraju, do ojczyzny, od której był daleko i do której nie mógł wrócić. Miłość do ojczyzny i narodu jest obecna prawie w każdym jego utworze, w którym to nawołuje...

„Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich”

I. W czasach zagrożenia lub utraty suwerenności państwa poeci podejmują walkę o uzyskanie wolności i ocalenie wartości narodowych. Literatura wówczas nacechowana jest patriotyzmem, walką o wolność za wszelką cenę - nawet za cenę życia. Literatura ta zajmuje się aktualnymi tematami z życia, a...

„Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my”. Skomentuj te słowa, odwołując się do dziejów Zenona Ziembiewicza – bohatera „Granicy”.

 

Zenon Ziembiewicz był synem Żanci i Waleriana Ziembiewiczów. W momencie rozpoczęcia akcji powieści dowiadujemy się, że popełnił samobójstwo, czego powodem był w dużej mierze skandal obyczajowy (związek z Justyną Bogutówną, córką kucharki państwa Ziembiewiczów). Pisarka stara się odtworzyć koleje...

Jakie są cechy myślenia twórczego

 

Opiera się o metody heurystyczne, które pozwalają dostrzegać nowe problemy, analizować je, wytwarzać nowe pomysły i skutecznie je sprawdzać. Jednakże same heurystyki nie gwarantują twórcy sukcesu.

Psychologowie twierdzą, że w procesie myślenia twórczego częściej występuje zjawisko olśnienia...

Omów elementy struktury myślenia

 

Myślenie jest procesem umysłowym wyższego rzędu, wykraczającym poza informacje dostarczane przez przetwarzanie sensoryczne. Myślenie przekształca dostępne informacje w nowe, abstrakcyjne reprezentacje. Myśl ludzka opiera się na wielu typach struktur umysłowych. Należą do nich pojęcia, schematy...

Historia myśli ekonomicznej, pytania i odpowiedzi - WSE

1. Jak zwiększyć efektywność produkcji. Jako pierwszy efektywnością zajmował się Hezjod, który dał podstawy zasadzie racjonalnego działania. Uważał, że maksymalną efektywność osiąga się przez wytworzenie maksymalnego efektu przy danych nakładach. Należy pamiętać, że rozważania greków bazowały na niewolnictwie i ukierunkowane były głównie na efektywności w rolnictwie. Większą efektywność produkcji w myśli greckiej można osiągnąć dzięki podziałowi ...

Saint Simon - główne punkty jego myśli socjologicznej

1. Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na myśl Saint-Simona Za punkt wyjścia do przedstawienia poglądów Saint-Simona przyjmuje się moment, w którym zdał on sobie sprawę, że rozwój społeczeństwa w okresie między Reformacją a Rewolucją Francuską i wojnami napoleońskimi doprowadził do rozkładu porządku feudalnego, ale na jego miejsce nie wniósł porządku równie „ograniczonego”. Przeciwnie, rodzące się społeczeństwo cechuje chaos. Według Saint-Simona ...