GRECKA MUZYKA OBRZĘDOWA

Muzyka staroż.Grecji (I), której początki wiążą się ze zwyczajami predeistycznymi,a w późniejszym okresie z kultem bogów olimpijskich(—» grecka religia); odgrywała także istotną rolę w kultachtajemnych (—* misteria).

1. Najstarszą grupą obrzędów w kultach staroż. G. byłypradawne święta o...

Periodyzacja dziejów muzyki

O ustaleniu ram czasowych epok muzycznych bardzo rzadko decydują czysto muzyczne kryteria. Zdecydowanie częściej wyzyskuje się w tym celu ważne daty z historii powszechnej, traktując je jako umowny początek czy też zamknięcie danej epoki. Dlatego każda periodyzacja historii muzyki daleka jest od idealnych...

Renesans w muzyce polskiej - Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki

Idee renesansowe w Polsce pojawiły się nieco później niż w przodujących ośrodkach Europy. Najbardziej typowe dla renesansu cechy, tj. kształ­towanie się stylu polifonicznego, nowa zależność pomiędzy słowem a mu­zyką, a nade wszystko przemiany tonalne, znalazły wyraźny oddźwięk w naszej kulturze...

Renesans w muzyce polskiej - Teoria muzyki w 1. połowie XVI wieku

Potrzeba uporządkowania wielu nowych zjawisk, które przyniosła kultura renesansu, przyczyniła się do rozwoju myśli teoretycznej. Dlatego też w przekazach dotyczących 1. połowy XVI wieku obecne są przede wszyst­kim nazwiska teoretyków. Najwybitniejsi z nich to: Marek z Płocka, Stefan Monetarius (zm. po...

Muzyka polskiego baroku - Twórczość instrumentalna

Kompozytorzy polscy XVII wieku w pełni nadążali za rozwojem euro­pejskiej muzyki instrumentalnej. Za pioniera wczesnego stylu baroko­wego w Polsce uważa się obecnie Adama z Wągrowca, kompozytora i organistę działającego w 1. połowie XVII wieku. Zachowały się jego fantazje, ricercary i opracowania...

Romantyzm w muzyce polskiej - Stanisław Moniuszko

Moniuszko należy do grona tych kompozytorów polskich, którzy pozostali w kraju i rozwijali działalność w trudnych dla narodu warunkach. Nic więc dziwnego, że jego twórczość nosi szczególnie wyraźne znamiona narodowe.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska. O czasach...

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Twórcy niemieccy

Wśród twórców, którzy znaleźli własną i oryginalną metodę pogodzenia nowoczesności z tradycją, znalazł się niemiecki kompozytor Paul Hin-demith (1895-1963). Uważa się go za odnowiciela muzyki niemieckiej. W Niemczech do początku lat dwudziestych naszego stulecia panował jeszcze neoromantyzm...

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Muzyka angielska

Muzykę angielską 1. połowy XX wieku cechowało nawiązywanie do minionych epok i podstawowych kierunków muzyki XX-wiecznej zapo­czątkowanych na kontynencie. Wysoce indywidualne podejście do muzyki XIX wieku zaprezentował w swych utworach Gustaw Holst (1874-1934). Nazwisko tego kompozytora kojarzone bywa...

Nowa muzyka

Muzyka rónych narodów Oto muzyka naszych czasów, muzyka XX wieku, obejmujacacztery ju generacje., za kadym razem przedstawiajace odmienna wizje sztuki dzwiekowej.Impresjonizm, ekspresjonizm, jolkloryzm i jako nowa postac muzyki w ogóle —jazz,stanowia w nowej muzyce koncepcje, dla których nie znajdzie sie...

Metodyka nauczania muzyki - wybrane zagadnienia

17. MUZYKA LUDOWA I JEJ WALORY DYDAKTYCZNE ORAZ MIEJSCE W TREŚCIACH KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO (INSPIRACJE MUZYKĄ LUDOWĄ W KOMPOZYCJACH XIX/XX WIEKU OBECNYCH W PROGRAMACH NAUCZANIA) Muzyka ludowa różnych narodów europejskich i muzyka innych kultur pozaeuropejskich (w tym prymitywnych) stanowi podstawę wychowania międzykulturowego. Kontakt z nią, jej przeżycie – doświadczenie – powinno uświadomić uczniom tożsamość wyrażanych treści przy odmienności środków i muzycznych ...

ROMANTYZM - Fazy rozwoju muzyki w XIX wieku. Różnorodność muzyki romantycznej

Ze względu na odmienne sytuacje historyczne, a także zróżnicowanie muzyki komponowanej w XIX wieku historycy wyodrębniają kilka faz rozwojowych:

— preromantyzm (do około 1820 roku),

— romantyzm właściwy (do około 1850-1860),

— neoromantyzm lub późny romantyzm (do końca XIX wieku).

W muzyce 1. połowy...

Muzyka dawnych kultur

Poczatki muzyki kryja sie w mroku. Oddalone od nas o tysiace lat, pozostana na zawszenieznane. Muzyki - w przeciwienstwie do innych zakresów kultury - nie moemy siedomyslac, wszelkie hipotezy sa tu podejrzane i grzesza dowolnoscia. Uderzajace, jak małodanych mamy z okresu muzyki pierwotnej i jak bardzo muzyka...

Teoria muzyki arabskiej

W miare upadku panstwa arabskiego rosło zamiłowanie do sztuki i teorii. Wtedy te -nastapiłakodyfikacja muzyki arabskiej. Najwybitniejszym teoretykiem muzyki był Alfarabi (zm. ok.950), wielki znawca muzyki greckiej. W XIII wieku i pózniej działali liczni teoretycy arabscyi perscy, którzy w swych traktatach nie...

Renesans w muzyce

W muzyce okres renesansu trwa w przyblieniu od r. 1425 do 1600 i obejmuje arowi szkołeburgundzka i niderlandzka, jak i muzyke pisana we Włoszech, Hiszpai i Anglii. Podpanowaniem króla francuskiego Franciszka I rozwijała sie boga wymiana artystyczna miedzyFrancja a Wiochami. Francuzi podziwiali włoskie mak...

Niemcy - muzyka renesansu

Reformacja i muzyka Muzyka renesansu rozwijała sie głównie dzieki Kosciołowi. Formymuzyki religijnej były co prawda mniej podatne na wszelkie innowacje, tu jednak odbywałysie zasadnicze procesy przemian jezyka dzwiekowego, procesy powolne, ale - fundamentalne.

Powstanie w łonie chrzescijanskiej religii...

Muzyka absolutna i programowa

Muzyką absolutna nazywa sie muzyke czysta, wolna od jakichkolwiek zalenosci od dziedzindla niej obcych, od innych sztuk. Muzyka absolutna niczego nie przedstawia, nie mogłaby byczamieniona w słowa, nie odnotowuje niczego, nie wyraa wreszcie adnych uczuc, co wiecej;jest wolna od czasu i miejsca.

Jest to...

Rytmika nowej muzyki

Rozkład tonalnosci i rozluznienie zwiazków funkcyjnych w 'ini/ue na przełomie XIX i XX wieku wytworzyły koniecznosc przeniesienia sie w inna, pozadzwiekowa sfere muzyki.„Odkryto" rytm, który zreszta dał o sobie znac tii.o wesnicj w muzyce zachodniej,północnej czy hiszpanskiej, w muzyce majacej wiazek z...

Tragedia grecka i Muzyka w tragedii greckiej

Jak epoka archaiczna w Grecji wyraziła się w liryce, w której przemówił indywidualizm joński oraz doszły do głosu uczucia religijne, tak wiek V p.n.e., w którym centrum życia poetyckiego Hellady przeniosło się do Aten, wyraził się przede wszystkim w tragedii i komedii attyckiej. Tragedia —...

Muzyka świecka wczesnego średniowiecza

Do około 1000 roku dominowała muzyka kościelna, która miała być sługą Kościoła. Troska o modlitwę i pokutę była bezpośrednim powodem sformułowania przez hierarchię kościelną zasady: aut sacra musica sit, aut non sit (łac. „albo niech będzie muzyka religijna, albo niech nie będzie jej wcale")...

ŚREDNIOWIECZE - Muzyka świecka — trubadurzy i truwerzy

Powstanie i szybki rozkwit stanu rycerskiego przyczyniły się do rozwoju twórczości dworskiej. Historyczne znaczenie ma anonimowy epos rycerski Pieśń o Rolandzie, pochodzący prawdopodobnie z 2. połowy XI wieku. Muzyka tego utworu nie zachowała się, jednak na podstawie ocalałego tekstu wiadomo, że jest to...