Romantyzm w muzyce polskiej - Wiolinistyka w twórczości Henryka Wieniawskiego

Dominujący nurt w twórczości Wieniawskiego stanowiły utwory wirtuo­zowskie, będące wypadkową stylu brillant i stylu Paganiniego. Obok utworów wybitnie popisowych Wieniawski pisał jednak również kompo­zycje liryczne, skupiające się na wyrazowości i kantylenie. Większość popisowych dzieł estradowych...

Wielogłosowosc muzyki pozaeuropejskiej

Muzyka pozaeuropejska nie zna harmonicznej wielogłosowosci w naszym pojeciu. Mimo to ipoza Europa znana jest wielogłosowosc w dodatku nie w jednej formie, lecz w kilku rónych.Jedna z podstawowych jest heterofonia, zwana te heterofonia wariantowa (Azja Południowa iAmeryka Południowa).

Melodie prowadzone sa w...

Muzyka religijna w Anglii

Muzyka religijna w Anglii szła w dwu kierunkach: kultywowano stare piesni i psalmy orazwprowadzano piesni nowe - omawiane ju anthemy. W spiewie anglikanskim teksty psalmów ipiesni odgrywały zawsze wielka role. Psalmy te znajduja sie w ksiegach zwanych psalters isłua nieodłacznie liturgii rónych kosciołów...

Rewolucja francuska i muzyka

Miesiąc przed skazaniem na smierc króla Ludwika XVI w r. 1793 w Paryu odbyła siepremiera opery La ctiverne Lesueura (Jean Francois Le Sueur lub Lesueur, 1760—1837,autor mszy, motelowi oper, wybitny pedagog, nauczyciel Berlioza i Gounoda, prekursorsymfoniki programowej).

Dzieło to powstało w czasach zametu...

Nauka, literatura, sztuka i muzyka w drugiej połowie XIX wieku

 

W nauce miejsce romantyzmu, wskutek jego porażki w latach 1848-1849, zajął pozytywizm i materializm, wierzący w siłę nauki. Już od 1830 pozytywizm głosił August Comte. Omawiany okres charakteryzował się ogromnym postępem w dziedzinie organizacji świata nauki.

Najgłośniejszym odkryciem było...

Scenariusz lekcji muzyki - Polskie pieśni hymniczne.

Temat: Polskie pieśni hymniczne. Cel główny: poznanie utworów , które osiągnęły rangę pieśni hymnicznych oraz zapoznanie się z ich historią. Cele operacyjne: Uczeń: · Potrafi wyjaśnić pojęcie pieśni hymnicznej · Zna tytuły najważniejszych pieśni hymnicznych · Zna daty ich powstania i potrafi ułożyć je chronologicznie · Potrafi zaśpiewać i zagrać na instrumencie pieśń „Rota” · Zna na pamięć co najmniej dwie zwrotki hymnu narodowego i potrafi ...

ŚREDNIOWIECZE - Muzyka Kościoła wschodniego

Rzym i Konstantynopol toczyły wielowiekową walkę o prymat nad całym chrześcijaństwem. W połowie XI wieku (1054), w wyniku tzw. schiz-my wschodniej, doszło do rozbicia jedności Kościoła chrześcijańskiego. W efekcie nastąpił podział na chrześcijaństwo wschodnie (bizantyjsko-greckie) oraz zachodnie...

Renesans w muzyce polskiej - Twórczość Mikołaja Zieleńskiego

Działalność kompozytorska Mikołaja Zieleńskiego przypada na przełom XVI i XVII wieku. Zieleński jest autorem 113 utworów wokalno–instru–mentalnych przeznaczonych na cały rok kościelny. Są to Offertoria totius anni [ .] (57) oraz Communiones totius anni [ .] (56). Cykl Offertoriów zamyka trzychórowy...

Dramatyczna muzyka Haendla

Haendel zainteresował sie najpierw opera. Poznaija bardzo wczesnie, majac lat 18, gdy wHamburgu zaczał działac jako skrzypek i kapelmistrz. Tu napisał swoje pierwsze cztery opery,z nich zachowała sie tylko Almira (1705). Po dwu latach tworzy swoja pierwsza opere włoska,Rodrigo. W pierwszej operze pisanej dla...